Lukas in het Malagasy-Antanala dialect

Lukas in het Malagasy-Antanala dialectNy Filazantsara Nosorotan’i Lioka

Amin’ny Fiteny Malagasy-Antanala, Distrikan’i Mananjary

Saint Luke by Frans Hals (1582 – 1666)
Translated by Menjanahary Marson.

Edited and corrected by Jurgen Hofmann.

Photographs © 2017-2021 Maroamboka, Sandrohy Madagascar.

Email: contact@jurgenenkatja.nl

First edition 2021 – Please send your corrections to the above mentioned email address.

Some footnotes and explainations in the word list and footnotes derived from:


La Société Biblique Malgasche, Ny Baiboly amin’ny teny Malagasy, Dikanteny 1965 Nasiam-panitsiana, Antananarivo Madagascar, Nouvelle Révision 2013.

Beaujardière, de La, J. M. (2001-2021), Malagasy Dictionary and Encyclopedia of Madagascar: Everything known about all Malagasy words, Available from <http://malagasyword.org/>, [Accessed: 2021].
TOKO 1   

1Satria maro no efa nanoratra nandahatra tantantarany amin’ny raha efa nitranga tamintsena. 2Araka ny efa nitanantsena natolotry ny vavolombelogna izay sady nahita maso no efa mpagnambara ny teny hatrambôloany,
3 de ekeko tegnany, laha nofotorako tsara ny raha aby izao hatramin’ny nanomboany, ny hanoratra an’izany aminao araka ny filaharany, eh! Teofilo tena tsara, 4 mba halalanao tsara fa tsara petraka ny teny izay nampenarina anao.

“Ny nizakan’ny Anjely tamin’i Zakaria ny amin’ny haterahan’i Jaona Mpagnano batisa”

5 Tamin’ny andron’i Herôda, mpanjakan’i Jodia*, nisy mpisorogna raika angihana hoe Zakaria, izan’ny atokon’i Abia, ny vadiny de taranak’i Arona, Elizabeta ny agnarany. 6 Izy mivady de samy olo marina tamason-Jagnahary aby sady nitondra tegna tsy nanantsigny araka ny didy amam-pitsipike maro namen-Jagnahary. 7 Tsy nanagna-naka izy, sady tsy niteraka i Elizabeta, samby efa mavozo aby izy mivady. 8 Laha nagnano fisorogna-na tamin-Jagnahary i Zakaria araka ny fifandimbiasan’ny ekipany, 9 araky ny famboarina amin’ny fisorognana, de anjarany araka ny filokavana ny hiditra amin’ny tempolin’ny* Tompo ka hagnoro ditin-kazo magnitra. 10 Ny fokonolo marobe izay mpivavaka nitoboka tambelagny, nivavaka tamin’ny fotôna fagnoroana ny ditin-kazo magnitra. 11 De nisy anjelin’ny Tompo niseho tamin’azy teo ankavanan’ny vato fisorognana. 12 Ka laha nahita an’azy i Zakaria, de taitra be ka nangitakitaka. 13 Fa nizaka tamin’azy ny anjely hoe: Aza mangoaigna anao Zakaria fa efa regny ny fangatahanao ka i Elizabeta vadinao de hiteraka zaza lelahy aminao, de i Jaona no ataonao agnarany. 14 Ka ho faly sady ho ravoravo anao, sady maro ny olo faly amin’ny fahaterahany. 15 Fa ho lebe amason’ny Tompo izy sady tsy hinogna divay na tôka fa ho fenoina ny Fagnahy Masina hatragny ankibon’ny endriny aza. 16 Ka maro amin’ny Zanak’Isiraely no ampodiny amin’NY TOMPO* Zagnahary. 17 Sady izy andeha alohany amin’ny herin’i Eliamba ampody ny fon’ny ray amin’ny zanaka, ndre ny tsy magneky ho amin’ny fahendren’ny marina, hagnamboatra firenena vôomagna ho an’ny Tompo. 18 Ka nizaka i’Zakaria tamin’ny anjely: ka ino hafantarako an’izany? K’izaho aza efa mavozo, ka efa mavozo koa ny vadiko. 19 Ka namaly ny anjely nagnano hoe: Gabriela aho, izay mitsangagna agnivon’Jagnahary; ka nirahina hizaka aminao an’izany teny mahafaly izany. 20 Ka amin’izao, ho môgna anaoka tsy hahay hizaka mandra-pahatongavan’ny andro hisehoan’izany raha izany, ho valin’ny tsy ninoanao ny raha nizakaiko, fa ho tonga amin’ny fotônany. 21 Ny olo maro be de nandigny an’i Zakaria aby ka zendagna areo laha laitra tan-tempoly* tao ary. 22 Kaike laha nivôka izy, de tsy nahay nizaka tamin’dreo; ary de fantatr’olo, fa efa nahita tsindrimandry tam-tempoly* tao izy. Ka izy nagnano beko môgna tamin-dreo ka de mbola môgna mandy izy 23 Ka laha tapitra ny andro nagnanôvany fanompoam-pivavahana, de lasa nody tan-dragnony izy. 24 Tafaran’ny andro io de nitoboan’anaka Elizabeta vadiny, de tsy nahay nizaka dimy vologna izy ka nagnano hoe: 25 namboarin’ny Tompo tamin’aha izao tamin’ny andro nitsinjovany mba hahafa-kegnatra an’aha amin’olo.

"Ny filazana ny amin’ny naterahan’i Jesosy"

26 Tamin’ny fahenim-bolagna de nirain’Jagnahary ny anjely Gabriela ho angny an-tanàna raika angy Galilia atao hoe: Nazareta, 27 ho angy amin’ny virijina raike, sarim-badin’ny lelahy atao hoe Josefa, avy tamin’ny taranaky Davida; i Maria no agnaran’io virijina io. 28 Laha niditra tamin’azy tao ny anjely de nagnano hoe: finaritre, a zavavy nasoavina, ny Tompo aminao.
29 Tegna taitra marehy izy noho ny zakany ka nieritreritra ny tegna dikan’io fiarabahana io.
30 Ka hoy ilay anjely tamin’azy, eh! Maria, aza mangoaigna, fa efa nahita fitia tamin-Jagnahary ianao. 31 Hanagnanaka ianao ka hiteraka zaza lelahy, Jesosy na ataona agnarany. 32 Ho lehibe Izy ka ataonao hoe: Zanaky ny agny ambony; sady omen’NY TOMPO* Zagnahary anazy ny seza fiandrianan ‘i Davida iabany; 33 sady hanjaka amin’ny taranak’i Jakoba mandrakizay Izy; tsy hanam-pahataperana ny fanjakany. 34 Ka nizaka i Maria tamin’ny anjely: Akôry ahatanteraka anízany, fa izaho mbola tsy mahasahy lahy? 35 Namaly ny anjely nagnano hoe: Ny Fagnahy Masina ho tonga aminao, sady hisy herin’ny agny ambony hagnaloka anao; ka ny Masina izay haterakao de atao hoe: Zanak’i Jagnahary.
36 Fa i Elizabeta havanao aza de efa nipetraha-nanaka koa, na de efa antitra aza; ka efa mandramby enina izy izao, izay natao hoe: momba. 37 Fa tsy hisy tsy tranga ny raha zakain’Jagnahary marobe. 38 De hoy i Maria: Ity aho mpiasa vavin’ny Tompo; enganie ho tonga aminaha araky ny zakainao. De lasa ny anjely nadeha.

Ny namangian’i Maria an’i Elizabeta

39 Ary i Maria tamin’ny andron’io de lasa nandeha nalaky ho agny amin’ny tany be tendrombohitra, ho ao an-tanàna tokagna agny Joda; 40 niditra tandragnon’i Zakaria izy ka niarahaba an’i Elizabeta. 41 Laha regnin’i Elizabeta ny fiarahaban’i Maria, de nietsika ny zaza tan-kibony sady nofenoina Fagnahy Masina i Elizabeta, 42 de nagnano kokambo tamin’ny Maria izy hoe: Amin’ny viavy de voatahy ianao, ary voatahy koa ny ateraky ny kibonao! 43 Avy aza no ahatongavan’izao amin’aha, fa ny endrin’ny Tompoko no mba mamangy anaha koa? 44 Fa raha vao regnin’ny tadigniko ny feonao, de nietsiko ankaravoana ny zaza ato ankiboko. 45 Ary sambatra ianao izay nino fa efaina izay raha nizakainy Tompo taminao.

Ny hira fiderana nataon’i Maria

46 Ka hoy Maria: Ny foko mankalaza ny Tompo,
47 ny fagnahiko efa ravoravo tamin’ny Zagnahary, Mpagnavotra anaha. 48 Fa efa nijery ny fahambani-toetran’ny mpiasa vaviny Izy. Fa manomboka niany de ataon’ny taranaka marobe hoe sambatra aho. 49 Fa ny Mahery efa nagnano raha agnona be taminaha I Masina ny agnarany. 50 Ka ny famindram-pony de amin’ny izegny mataotra an’Azy. Hatragny amin’ny taranaka zafiafy zafi-paladia.
51 Nagnano asabe tamin’ny seza fanjakany ny lehibe ka nagnakatra ny ambany. 53 Ny mosary nivokisany tsara. Fa ny mpanan-draha nampengainy maigna. 54 Titahy an’i Israely mpiasany Izy, fa nahatadidy ny famin-drapony. 55 Araka ny zakainy tamin’ny razantsena tamin’i Abrahama mban’ny taranagny madrakizay.
56 Nipetraka tokony ho telo valagna tamin’i Elizabeta teo i Maria izay vao nody tagny an-dragnony.

Ny naterahan’i Jaona Mpagnano batisa

57 Tonga arika ny andro hahateraka an’i Elizabeta de niteraka zaza lilahy izy. 58 Ka ny havany mban’ny mpiara-monigna tami’azy laha naharegny fa nalebeazin’ny Tompo ny famindram-pony; de niara-nifaly tamin’azy areo.
59 Tonga hamora ny zaza izy tamin’ny andro fahavalo, ka seka naotony hoe Zakaria mitovy amin’ny agnaran’iabany ny agnarany. 60 Fa i endriny nagnano hoe: Tsy izany fa atao hoe Jaona izy. 61 fa hoy areo tamin’azy; Tsy misy na de raika akory aza amin’ny havanao managna agnarana an’izany. 62 Nagnano beko moagna tamin’iabany areo, ny amin’izay tokony ataony agnarany. 63 Nangataka fafagna izy ka nanoratra hoe: Jaona ny agnarany. De zendagna aby izy marobe.
64 Ka nivoha niaraka tamin’izay ny vavany, ka afaka nizaka ny lelany; de nizaka izy ka nidera an’Jagnahary. 65 De nangoaigna aby izegny mpiray vodirindrigna tamin’azy; sady niely tegny amin’ny vohitr’i Jodia* ny lazan’izany. 66 Ka izegny naregny an’io de nadatsaka an’izany tagn’aty fony ka nagnano hoe: Mba zaza hagnano akory loatra arô ity? Fa ny tagnan’ny Tompo niaro anazy.

Ny hira fiderana nataon’i Zakaria

67 Ka de feno ny Fagnahy Masina i Zakaria iabany ka naminagny hoe: 68 Isaorako ny Andriamanitry ny Israely; fa nitsinjo ny olony Izy ka nagnano fagnavotana ho an’azy. 69 Nanangagna tandro- pamonjena ho antsena amin’ny taranak’i Davida mpiasany Izy, 70 Araka ny nampizakany ny mpaminaniny masina hatramin’ny fagnandevozana,
71 de famonjena antsena amin’ny fahavalontsena sy amin’ny tagnan’izegny malaigna antsena. 72 Magnefa famindram-po amin’ny razantsena Izy sady mahatsiaro ny fanekeny masina. 73 De ny fampagnatenana nampagnategnainy tamin’i Abrahama razantsena. 74 Ahafahantsena manompo an’Azy tsy ami-taotra, satria afaka amin’ny fahavalontsena asena. 75 Amin’ny fahamasinana amin’ny andro iaignatsena. 76 Fa anao koza, a zaza, de atao hoe mpaminagnin’ny agny ambony anao; fa elohan’ny Tompo anao hagnamboatra ny lalagn’ombany. 77 Hagnome ny olony ny fahalalam-pamonjena amin’ny famelana ny helokany,
78 nony fahalebeazan’ny famindram-pon-Jagnahary amin-tsena, izegny hiposahan’ny mazava avy amin’ny agny amin’ny avo antsena.
79 Hampamirapiratra amin’izay mipetraka amin’ny mizigna sady mipetraka ao amin’ny tandindognan’ny fahafatesana, hagnitsy ny diantsena ho amin’ny lalam-pedagnana.

Ny fahatanoran’i Jaona Mpagnano batisa

80 De nitombo sady nihanatanjaka fagnahy ny zaza ka nipetraka tagny amin’ny tany maigna sady tsisy raha maniry mandram-pahatongavan’ny andro hisehoany amin’ny Israely.

TOKO 2   

Ny Naterahan’i Jesosy

1 Tamin’ny izany andro izany de nisy didy navôkan’i Aogosto Kaisara hampanoratra ny agnaran’ny fokonolo marobe amin’ny fanjakany. 2 Izany fanoratan’izany no vôlongany namboarina tamin’i Kyrenio mbola nanjaka tagny Syria. 3 De samby niakatra an-tanànany aby areo marobe mba hosoratana. 4 Ka Josefa koa mba niakatra avy tagny Gallelia, de tonga tagny an-tananan’i Nazareta, ho agny Jodia*, tanànan’i Davida, angihana hoe Betlehema, satria avy tamin’ny taranak’i Davida mban’ny fianakavieny, 5 mba ho soratana izy amin’ny Maria sarim-badiny, izay efa betroka. 6 Ka raha mbola nitoboka tao izy,de avy ny andro nahaterahany. 7 Ka niteraka ny Vakirandrony izy, izany hoe; vôlohan-janagny de nihodidigniny lamban-jaza ka nampandreny tamin’ny firaofanomby ahitra; fa tsisy nivatagnany tan-dragnom-bahiny.

Ny nizakan’ny anjely iraike tamin’ny mpiarakandro ondry

8 Nisy mpiarakandro tamin’io tany io nitoboka tagny an-tsaha niambigna ny ondriny tamin’ny aligna.
9 Ka nisy anjelin’ny Tompo nitsangagna tagnilany teo, ka ny voninahitry ny Tompo nagnelagnelatra nagnodidigna an’azy, ka nangoaigna mafy izy. 10 Ka hoy ny anjely igny tamin’azy: Aza mangoaigna, fa agnambara raha tsara amin’nareo, aho de fifalena agnonabe izay ho an’olo maro be; 11 fa Mpagnavotra no teraka ho anareo niany ao an-tanànan’i Davida, de i Kristy Tompo. 12 Ka izao no famantaranareo an’azy; ahita zaza bitaka voadidigna lamban-jaza sady mandry eo am-piraofan’omby. 13 Ka nisy anjely maro be avy tagny an-dagnitra niseho tampoka niaraka tamin’i anjely raika teo ka nidera an’Jagnahary nagnano hoe: 14 Voninahitra ho an’Jagnahary agny ambony! Fedanana ety ambon’ny tany ho an’olo tieny.

Iregny mpiarakandro ondry tagny Betlehema

15 Ka tamin’izany, laha nenga teo ny anjely io ka niakatra an’dagnitra, de nikorana mpiarakandro io ka nagnano hoe: Andao asena andeha agny Betlehema mba hitranga an’izany raha izany, izay nampahafantarin’ny Tompo antsena. 16 De nandeha nalaky areo ka nahita an’i Maria izy amin’i Josefa, miarak’amin’i zaza bitaka nadry teo ambonin’nyahitr’omby.
17 Ka laha avy nitranga tagny areo de nagnely an’ny raha nizakaina tamin’azy ny amin’izany zaza izany. 18 Ka izegny naregny an’izany de zendagna tamin’ny raha nizakain’ny mpiarakandro ondry tamin’azy. 19 Ka i Maria nitadidy an’izany raha nizakainy izany ka nandika tao am-pony.
20 Ka ny mpiarakandro ondry nipody nankalaza sady nidera an’i Zagnahary tamin’ny raha regniny sady nitany, araka ny nizakaina tamin’azy.

Naseho tao an-tempoly* i Jesosy

21 Laha afaka valoandro, ka hoforana ny zaza, de nataony hoe JESOSY ny agnarany, sady izany no nizakain’i anjely ndre mbola tsy tao ambohokan’ny endriny Izy. 22 Laha tapitra ny andro fagnadiovana an’azy, araka ny fitsipikin’i Mosesy, de nandesiny niakatra tagny Jerosalema izy mba hatolotra ho an’ny Tompo. 23 Araka ny vôsoratra ao amin’ny fitsipiky ny Tompo hoe: «Ny lelahy vôloan-teraka de atao hoe Masina ho an’NY TOMPO*» (Eks 13:2) 24 Sady mba hagnatitra sorogna araka ny vôsoratra ao amin’ny fitsipiky ny Tompo hoe: «Voromailala roy na voromamanga roy.» (Lev 12:8).

I Simeona izy amin’i Jesosy zaza

25 Nisy lehilahy angihana hoe: Simeona tao Jerosalema, ka olo-marina sady mpivavaka be io ranga’io ka mandigny ny fagnafahana an’ny Israely; ny Fagnahy Masina de tao agnatiny tao. 26 Efa nampagnategnain’ny Fagnahy Masina Izy fa tsy ho faty mihitsy izy mandra-pahitany an’i Kristin’ny Tompo. 27,28 Nandesin’ny Fagnahy Masina niditra teo ankianjan’ny tempoly
* izy, ka nitrotroiny i Jesosy zaza laha nampidirin’ny ray amandreniny hagnano fomba araka ny fitsipiky ny zaza, ka nidera an’Agnahary izy nagnano hoe: 29 Tompo ô! Alay ho agny aminao amin’izay ny mpiasanao araka ny efa nampagnategnainao. 30 Fa ny masoko efa nahita ny fagnavotanao, 31 izay efa namboarinao teo agnivon’ny firenena marobe,
32 de fahazavana hagnazava ny firenena sady voninahirty ny Israely olonao.

Ny faminagnian’i Simeona

33 De zendagna ny ray aman-dreniny tamin’ny raha nizakainy. 34 Ka i Simeona nitso-drano andreo ka nizaka tamin’i Maria, endrin ny Zaza, hoe: Ity Zaza ity no voafidy ho fandovàna sady ho fananganana ny maro ao amin’ny Israely sady koa famantarana ho lavina, 35 ka ny fagnahinao aza de ho troboana antsibe mba hahanary ny hevitra ny fo maro.

I Ana mpaminagnivavy

36 Nisy mpaminagnivavy tokagna, i Ana, zanakavavin’ny Fanoela, avy tagny amin’ny firenenan’i Asera, efa anti-pagnahy izy, sady efa nitoboka tamin’ny vadiny fito taogna tafaran’ny naha virijiny an’azy, 37 mpivantotra tokony ho efatra amby valopolo taogna; sady tsy mba nenga teo ankianjan’ny tempoly* izy, fa nanompo tamin’ny fifadiankanina aman-pivavahana andro aman’alina. 38 Ka laha niditra tamin’ny lera io izy, de nisoatra an’Agnahary ka nagnambara an’Azy tamin’ny izegny nandigny fagnavotana tao Jerosalema.

Ny niveregnan’i Jesosy tagny Nazareta niaraka tamin’fatanorany

39 Ka laha vitany aby ny raha marobe araka ny fitsipiky ny Tompo, de niverigna tagny Galilia izy, tao Nazareta tananany. 40 Ka ny Zaza de nitombo ka nihanatanjaka sady manan-pahendrena, ka ny fahatsaran’Agnahary tagnatiny tao.

Jesosy tan-tempoly
* tamin’izy roa ambin’ny folo taogna

41 Nandeha agny Jerosalema isan-taogna ny ray aman-dreniny, laha tonga ny andro firavoravôna ny amin’ny Paska. 42 Niakatra areo, laha feno roa ambin’ny folo taogna i Jesosy, agnano ny fomba-fomba amni’ny andro firavoravôna.
43 Ka laha tapitra io andro io, ka nody izy, ka Jesosy mbola nizanogna tagny Jerosalema mandy, nefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny izany; 44 noeveriny niara ka tamin’azy Izy, ka navita de tongotra andro raika areo vao niaragna an’Azy tagny amin’ny havany mban’ny olo-patany. 45 Ka laha tsy nahita an’Azy izy, de nipody tagny Jerosalema koa mba hiaragna an’Azy. 46 Afaka adiny telo, de hitany teo an-kianjan’ny tempoly* Izy, nitoboka tagnivon’ny mpampianatra ka niteno sady nagnotany an’azy.
47 Ka zendagna izegny naharegny an’Azy nohon’ny faha fantarany sy ny famaliany. 48 Zendagna izy raha nahita an’Azy, ka i endriny nizaka hoe: Nagnino anao zanako raha nagnano an’izao taminay? Ahay amin’ny abanao tegna sahiragna niaragna anao? 49 Izy namaly hoe: Nagnino raha miaragna anaha anareo? Tsy fantatrareo fa tsy mentsy ho eto an-dragnon’ny Abako aho? 50 Nefa tsy fanta-dreo ny raha tieny nizakaina.
51 Nagneky niara-nidigna tamin-dreo ho agny Nazareta Izy. Ka napirimin’ny endriny tagnaty fohy izany raha nozakainy izany. 52 Jesosy nitombo saigna, fitia tamin’Agnahary aman’olo.

TOKO 3   

I Jaona Mpagnano batisa, mpaminagnin-Jagnahary

1 Tamin’ny taona faha dimy ambin’ny folo nanjakan’i Tiberio Kaisara, tamin’ny mbola Pontio Pilato no governora tagny Jodia*, ka i Herôda no mpanapaka tagny Galilia, ka i Filipo zokilahiny no mpanapaka tagny Itoria sy tagny Trakonitisy, ka i Lisaniasy no mpanapaka tagny Abilena 2 de tonga tamin’i Jaona zanak’i Zakaria, tagny antendrombohitra ny feon’Angnahary. 3 Ka nandeha nitety tany tagny amoron’i Jordana izy nitory ny batisan’ny fibebahana mba hamelàna ny fadisôvana; araka ny vôsoratra amin’ny bokin’ny Isaia mpaminagny hoe: «Izany! Misy feo mangaika agny antendrombohitra hoe: Amboary ny lalagn’NY TOMPO
*, ataovy mahitsy ny lalagn’ombany. 5 Totofy ny lohasaha enjagna be, ka ny tendrombohitra ny dongon-tany ambanìna aby, ny meloka hahitsy, ka ny lalagna lempo-depogna koa ataovy marigna tsara. 6 Ny nofo marobe hahita ny fagnavotan’Agnahary e!» (Isa 40:3-5).

Ny nizakan’i Jaona Mpagnano batisa

7 De nizaka izy tamin’ny fokon’olo izegny nagnatogna an’azy mba hataony batisa: Anareo taranaka menaragna, iza no nagnatoro hevitra anareo mba hilefa ny faha vignirana ho avy? 8 Ka mamoaza voa magneva ny fibebahana; sady aza managna eritreritra hoe: Managna an’i Abrahama iabanay ahay; fa zakaiko aminareo fa hain-Jagnahary ny manangagna zanaka ho an’i Abrahama avy amin’ito vato ito. 9 Sady ny andrognana koa de efa mipetraka eo amin’ny vatan-kazo sahady; ka ny kakazo izegny tsy magnisy vôniny de firaina ka hatsipy agnaty afo.

Ny vokatry ny tegna fiovana

10 Nisy fokon’olo nagnotany an’i Jaona hoe: Ino arika ny ataonay e? 11 Ka nivaleny hoe: Na managna akanjo roy anao de omeo ny tsy managna ny raika, izegny managna rahanina de magnanaova ôtran’izany mandy koa.
12 De tonga koa ny mpagnangona hetra sasagny mba hataony batisa ka nagnano hoe: E! Ramose, ino raha ataonay? 13 Ka hoy izy nagnontsy anazy; Aza mampandoa mihoatra izay ampandoavina. 14 De nisy miaramila koa nagnotany hoe: Ka ino koa izany no mba ataonay? De hoy izy nagnotsy an’azy koa hoe: Aza mirehareha amin’olo, sady aza monombo teny fa mahaiza mionogna amin’ny karamanareo.

Ny nizakan’i Jaona Mpagnano batisa ny amin’olo ho avy

15 Fa ny olo nandigny sady niady hevitra an’i Jaona fa hoe: Ka Izy Kristy sa tsy izy, 16 ka namaly i Jaona hagnano hoe: Izaho magnano batisa anareo amin’ny rano, fa ho avy ny mahery amboniko, ka tsy magneva na de hamaha tadin’ny kapany aby aza aho. Izy no hagnano batisa anareo amin’ny fagnahy Masina sy ny afo; 17 antagnany ny antova handiova ny tsara ny ao agnaty satragna na tanty, hanangonany ny vary ataony an- dragnambony; fa ny ofoka, ny mongo horôny agnaty afo tsy maty vonìna.

I Herôda izy amin’i Jaona Mpagnano batisa

18 Sady fagnanarana maro hafa koa no nitoriny tamin’olo. 19 Fa nanarin’i Jaona i Herôda mpajaka nohony amin’i Herodiasy vadin’ny rahalahiny sady ny amin’ny ratsy maro be nataony,
20 de naidiny tandragno mizigna na figadràna.

Ny nagnôvana batisa an’i Jesosy

21 Ka laha vita batisa aby ny fokon’olo maro be, ka i Jesosy mandy koa efa vita sady nivavaka, de nivoha ny lagnitra; 22 Ny Fagnahy Masina nizotso tamboniny teo nanagnendrika voromamanga na voromailala; ka nisy feo avy tagny an-dagnitra hagnano hoe: Hianao no Zanako tegna tieko, Hianao no an-kasitrahako.

Iregny razamben’i Jesosy

23 Tokony ho efa ho telo-polo taona Jesosy, vao nanomboka nagnano ny asany Izy, ka nataon’olo ho zanak’i Josefa, taranak’i Hely,
24 taranak’i Matata, taranak’i Levy, taranak’i Melky, taranak’i Janay, taranak’i Josefa,
25 taranak’i Matatia, taranak’i Amosa, taranak’i Nahoma, taranak’i Esly, taranak’i Nagay,
26 taranak’i Mata, taranak’i Matatia, taranak’i Semeina, taranak’i Joseka, taranak’i Joda,
27 taranak’i Joanana, taranak’i Resa, taranak’i Zerobabela, taranak’i Salatiela, taranak’i Nery,
28 taranak’i Melky, taranak’i Ady, taranak’i Kosama, taranak’i Elmadama, taranak’i Era,
29 taranak’i Jesosy, taranak’i Eliezera, taranak’i Jorima, taranak’i Matata, taranak’i Levy,
30 taranak’i Simeona, taranak’i Joda, taranak’i Josefa, taranak’i Jônàma, taranak’i Eliakima,
31 taranak’i Melea, taranak’i Mena, taranak’i Matata, taranak’i Natama, taranak’i Davida,
32 taranak’i Jese, taranak’i Jobeda, taranak’i Boaza, taranak’i Salmona, taranak’i Nahasona, taranak’i Aminadaba,
33 taranak’i Admina,0 taranak’i Arny, taranak’i Hezroma, taranak’i Fareza, taranak’i Joda,
34 taranak’i Jakoba, taranak’i Isaka, taranak’i Abrahama, taranak’i Tera, taranak’i Nahora,
35 taranak’i Seroga, taranak’i Reo, taranak’i Palega, taranak’i Ebera, taranak’i Sela,
36 taranak’i Kenama, taranak’i Arpaksada, taranak’i Sema, taranak’i Noa, taranak’i Lameka,
37 taranak’i Metosela, taranak’i Enoka, taranak’i Jareda, taranak’i Mahalalila, taranak’i Kenama,
38 taranak’i Enosy, taranak’i Seta, taranak’i Adama, zanak’Andrianagnahary.

TOKO 4   

Ny Nangalan’ny devoly fagnahy an’i Jesosy

1 Feno Fagnahy Masina Jesosy de nipody avy tagny Jordana, ka nandesin’ny Fagnahy tagny an-tendrombohitra
I efo-polo andro Izy, 2 ka nalain’ny devoly* fagnahy. Tsy nihinan-kanina Izy tamin’ny andron’io, nosarena Izy laha tapitra izany. 3 Ka hoy ny devoly* tamin’Azy: bekoy hanjary mofo io vato io, raha tena Zanak’Zagnahary Ianao.
4 De novalin’i Jesosy hoe: Vôsoratra hoe: «Tsy ny mofo mandy no hiveloman’ny olo» (Deo. 8:3).
5 Ka nandesin’ny devoly* niakatra Izy, de nasehony an’Azy indraka miandeha ny fanjaka marobe ambon’ny tany eto.
6 De hoy ny devoly* nagnotsy an’Azy: Homeko Anao aby ny fanjakana maro be io miaraka amin’ny voninahitrany, fa efa an’aha io ka omeo an’olo izegny tieko omena an’azy;
7 ka laha miondrika
II aminaha Anao, de omeko Anao aby io.
8 Fa hoy i Jesosy nagnontsy anazy: Vôsoratra hoe: «NY TOMPO
* Andrianagnaharinao mandy no andongalifanao, ka izy raika mandy no tompoinao» (Deo 6:13; 10:20).
9 Ka nadesiny agny Jerosalema Izy, de nakariny tegny an-tampon’ny tempoly
* ka hoy izy nagnontsy an’Azy: Laha Zanak’Andrianagnahary marina anao, mivarigna ambany agny; 10 fa vôsoratra hoe: «Izy handidy ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao;
11 ka egny an-tagnany no hitondran-dreo Anao, sô de tafitohina amin’vato ny hongotrao» (Sal 91:11-12). 12 Jesosy namaly an’azy ka nagnano hoe: Vôlaza fa: «Aza mangala fagnahy NY TOMPO
* Jagnaharinao» (Deo 6:16).
13 Ka laha tapitra izany fangalam-pagnahy nataon’ny de voly izany, de nenga izy aloha.

Ny nanombohan’i Jesosy ny asany tagny Galilia

14 Ka nipody agny Galilia i Jesosy tamin’ny herin’ny Fagnahy; de niparitaka magneran-tany mban’ny magnodidigna ny lazany. 15 Ka nampianatra tegny amin’ny singogan’olo Izy, de nakalazain’izy marobe.

Ny nandavana an’i Jesosy tagny Nazareta

16 De tonga tao Nazareta Izy, tamin’ny tany nalebe an’Azy de niditra am-sinagoga* ôtran’ny fataony tamin’ny andro fivavahana Sabata*, ka nanagna anjara hamaky teny. 17 De nomena an’Azy ny bokin’i Isaia mpaminagny, ka laha nivelariny ny boky, de hitany tao ny vôsoratra hoe: 18 «Agnatiko ato ny fagnahin’i TOMPO*, satria nirahiny Aho hitory ny teny tsara mahafaly anmin’ny mahantra. Nagniraka an’Aha hitory fahafahana amin’ny mpifatotra Izy, sady hampahiratra ny fehy, hagnavotra ny olo mijaly. 19 Hagnambara ny taona neken’NY TOMPO*» (Isa 61:1-2). 20 Ka ndreka nakatony ny boky ka napodiny tamin’ny mpagnano raharaha, de nitoboka Izy. Ka nandinika an’Azy ny mason’izegny tao amin’ny sinagoga
*.
21 Ka hoy Jesosy nagnontsy andreo: Tanteraka aminareo eto niany izany soratra izany. 22 Ka zendagna areo marobe sady nakalaza an’Azy nohon’ny raha nivorianiny feno fahasoavana ka hoy areo: Ha! Ka tsy zanak’i Josefa io igny io an!
23 Ka hoy Jesosy nagnontsy andreo: Ataonareo amin’Aha marina izao ny ohabolagna hoe: E! Dokotera, tsaboy aloha ny tegnanao: Izegny regninay fa nataonao tao Kapernaomy de mba ataovy amin’taninao koa. 24 Ka hoy koa Izy: Zakaiko aminareo marina de marina: Fa tsisy mpaminagny masina an-taniny. 25 Fa Zakaiko aminareo marina: Fa maro ny mpivantotra teo amin’ny Isiraely tamin’ny andron’i Elia, raha kere telo taona sy enim-bolana, ka nisy mosary mazagna tamin’ny tany;
26 Nefa tsy mba nirahina ho agny amin’ny tokagna tamin’iregny Elia, fa ho agny Zarefatra agny amin’ny viavy mpivantotra.
27 Ka maro no boka teo amin’ny Isiraely tamin’ny andron’i Elisa mpaminagny, nefa tsy mba nisy nositragnina na de raika aza, fa i Namàna Syriana mandy. 28 De vignitra lôtra aby areo tao amin’nysinagoga
*, raha naharegny anízany, 29 ka nitsangagna izy, ka nitoravany hiala an-tanàna Izy, ka nitondra an’Azy ho agny an-tampom-bohitra nioregnan’ny tanàna, mba halatsagny angy amin’ny antsagna.
30 Kanefa Izy namaky tagnivony, ka de lasa nandeha.

Ny nagnasitragnan’i Jesosy ny demoniaka

31 Ka nidigna tagny kapernaomy, tanàna agny Galilia, Jesosy ka nampianatra ny olo ny amin’ny Sabata
*. 32 Ka varègna ny olo taminńy fampenarany satria nisy fahefàna ny raha nizakainy. 33 Ka nisy olo nanagna ny fagnahin’ny demony* maloto, tao amin’ny sinagoga*, ka nangaika marehy izy nagnano hoe: 34 Eh! Jesosy avy agny Nazareta, ka mpifagnino ma antsena io? Ka avy handripaka anay Anao an? Fantatro fa Anao no Masin’Agnahary. 35 Fa Jesosy nizaka mafy an’azy nagnano hoe: Mivoahà tao anao ka mandregnina ka nadavo an’azy tamin’ny tany tagnivon’olo teo ny devoly*, izay vô nivôka nenga tamin’azy, kanefa tsy nandràtra an’azy aby. 36 Zendagna aby izy marobe ka nivoria hoe: Fizakàna magnano akory lôtra izany? Fa mandroaka ny fagnahy maloto amin-kery amim-pahefana Izy, de menga tegnany. 37 Ka niely tegny amin’ny tany maro magnadodigna ny lazany.

Ny nanasitranana marary maro

38 Ka raha nitsangagna niala tao amin’ny sinagoga* Jesosy, de niditra tan-dragnon’i Simôna. Ka voan’ny tazo mahery ny rafozambavin’i Simôna; ka nangataka tamin’Azy areo hagnafaka an’azy. 39 De nitsangagna takekiny teo Izy, ka nizakainy marehy ny tazo, de niala tamin-draviavy; ka nitsangagna niaraka tamin’izay izy ka nanompo an’Azy areo.
40 Ka raha niletika ny masoandro, de ny olo marobe izegny nanagna narary tamin’ny aretigna samy hafa de nandesina tamin’Azy teo aby ka de nametrahany tagnana aby areo marobe ka sitragna. 41Ka maro ny devoly
* nivôka tamin-dreo ka nangaika hoe: Anao no zanak’ Andrianagnahary. Nefa noraràny tsy navelany nizaka an’izany areo, satria nahafantatra an’Azy hoe Kristy*.

Ny nanambaràn’i Jesosy ny vaovao mahafaly tany Galilia

42 Ka raha nandraigna ny andro, de nenga tagny amin-tany fôgna Jesosy; ka ny fokonolo maro be niaragna an’Azy, de nagnatogna an’Azy areo ka tehitagna an’Azy mba tsy ho enga ao amin-dreo tao.
43 Fa hoy nantsìny tamin-dreo: Tsy mentsy magnambara ny teny soa mahafaly amin’ny tanàna hafa koa Aho, satria izany no nagnirahana an’Aha. 44 Ka izy nagnambara teny tamin’ny sinagoga* magneragnan’i Galilia.

TOKO 5   

Iregny mpianatra efatra vôlongany

1 Ka raha mbola nitangorogna tamin’Azy teo ny fokon’olo mba hiteno ny hafatry Zagnahary, de nijagnona tamoron’ny farihin’i Genesareta Jesosy; 2 ka nahita lakagna bitaka roy nizanogna tamin’ny tsisiagny farihy Izy, fa ny mpagnarato efa nenga ka nanasa ny haratony.
3 Ka niditra tamin’ny lakagna bitaka an’i Simôna Izy, de nangataka tamin’azy mba hisitaka bitaka amin’ny tany. De nipetraka tamin’ny takagna Izy ka nampianatra ny fokon’olo.
4 Ka raha negnina nizaka i Jesosy, de hoy Izy nagontsy an’i Simôna: Midigna an-dalindaligna, de ajohoy ny haratonareo hazaoanareo laokan-drano. 5 Namaly Simôna ka nagnano hoe: Eh! Iabany e! Efa nagnalign’andro ahay tegny, nefa tsy nahazo ndre raika; kanefa noho ny zakanao de ajoboko mandy ny harato.
6 Ka raha nataony izany, de nahazo laokan-drano enjagna be areo, ka efa nisy rota ny haratony. 7 Ka izy nangaika ny akamany, tamin’ny lakagna hafa, mba hitay an’dreo. De tonga areo, ka nofenoiny ny lakagna roa ka efa seky nilentika. 8 Ka laha hitan’i Simôna Petera izany de nandohalika tamin’ny tongotr’i Jesosy izy ka nagnano hoe: Eh! Iaban’ny raha! Misitaha amin’aha fa olo-meloka aho.
9 Fa zendagn’izy marobe nohon’ny hamarozan’ny laokan-drano azony. 10 Ka ôtran’izany koa i Jakoba izy amin’i Jaona, zanak’i Zebedio, mpiara miasa tamin’i Simôna. De hoy Jesosy nagnontsy an’i Simôna: Aza mangoaigna; manomboka niany de olo no ho azona. 11 Ka raha nanody lakagnany tam-boitra izy de nafoiny aby ny raha marobe ka nagnaraka an’i Jesosy izy.

Ny nanasitragnan’i Jesosy ny boky iraika

12 Raha tamin’ny tanàna raika i Jesosy, de nisy lelahy feno habokana. Ka raha nahita an’Azy i zalahy io, de nandohalika ka nitoreo tamin’Azy hoe: Eh! Iaban’ny raha avy Anao, de mahay magnadio an’aha.
13 Ka Jesosy nagnampatra ny tagnany, de nanendry an’azy ka magnano hoe: Avy Aho; madiova hianao ka nenga tamin’azy niaraka tamin’izay ny habokany. 14 Ka nahafatrafat an’azy i Jesosy mba tsy hivoria amin’olo na de raika aza; fa mandihana, hoy Izy, mivôka amin’ny mpisorogna, ka magnatera ny fagnadiovana anao, ôtran’ny bekon’i Mosesy, ho vavolombelogna amin-dreo.
15 Fa vao maika niparitaka ny lazany, ka fokon’olo enjanga no nitangorogna hiteno sady hafagnina tamin’ny aretina nahazo an’azy. 16 La niala teo Izy, de nitoboka tagny an-tendrombohitraIII ka nivavaka.

Ilay malemy tao Kapernaomy

17 Ka indraik’andro, raha nampianatra Jesosy, de nisy Fariseo* sasagny mban’ny mpampiana-dalàna nitoboka teo, izay efa nenga tamina tanàna maro agny Galilia, Jodia* mban’ny tagny Jerosalema; ka tamin’azy ny herin’ny Tompo mba hagnafagnany.
18 Ka nisy zalahy raike nitakonina tamin’ny fandreny, nararin’ny paralysisa, ka niaragna hevitra ny hampidirany an’azy sady ametrahany an’azy tagnivony teo izy.
19 Ka satria enjagna be lôtra ny olo ka tsisy tokony hampidirany an ázy de niakatra tantafotrano izy ka nagnesorany ny raty tamin’ny tantafotrano, de nampidiriny Zalahy mariry igny ho tagnivon’olo teo, de tagnivon’i Jesosy. 20 Ka raha nahita an’izany Jesosy de hoy Izy nagnontsy an’azy: Eh lehano vôvela ny helokao. 21 Fa ny mpanora-dalàna mban’ny Fariseo* nieritreritra hoe: Ha! Iza ma ity magnompagnompa ity? Tsisy afaka memela heloka, afa tsy Zagnahary iraka mandy? 22 Fantatr’i Jesosy ny eritreritran-dreo, de namaly ka nagnano tamin-dreo hoe: Ka nagnino anareo mieritreritra agnaty fonareo? 23 Iza no moramora, ny magnano hoe: Vôvela ny helokao, sa ny magnano hoe: Mitsangana, ka mandihana? 24 Fa tsy fantatrareo fa ny Zanak’Olo* de manam-pahefana ety ambonin’ny tany, hamela heloka, de hoy Izy nagnontsy an’ny zalahy mararin’ny paralysisa: Izaho mizaka aminao hoe: Mitsangana, de bokay ny fandrenao, ka mandihana mody andragnonao.
25 Ka tamin’izay de nitsangagna tagnivon’olo teo izy ka nibokainy ny fandreny, de lasa izy nody sady nakalaza an’Agnahary. 26 Zendagna aby ny olo ka nankalaza an’Agnahary sady tegna nangoaigna mafy ka nagnano hoe: Hahita raha mahazendagna asena niany.

Ny fanasàna tan-dragnon’i Levy

27 Ka laha vita izany, de nandeha Jesosy ka nahita mpagnango-ketra atao hoe Levy, nitoboka tam-pagnangonan-ketra teo de hoy Izy nagnontsy an’azy: Magnaraha an’Aha. 28 Ka nafoiny ny raha marobe ka nitsangagna izy nagnaraka an’Azy. 29 Ka i Levy nagnasa an’i Jesosy tandragnony; ka nisy olo-kafa enjagna mbana mpagnangon-ketra koa niaraka nagnatrika nihinagna tao.
30 Fa ny Fariseo* mban’ny mpanora-dalàna izegny teo de mimonimonigna tamin’ny mpianatr’i Jesosy ka nagnotany hoe: Nagnino anareo miara-mihignana sady miara migòka amin’ny mpagnangon-ketra mban’ny mpanonta? 31 Ka hoy Jesosy namaly an’azy: Tsy ny salama no mila mpitsabo fa ny marary; 32 tsy tonga hankaika ny olo marina Aho, fa ny mpanota mba hibebaka.

Jesosy sy ny fifandian-kanina

33 Ka hoy areo tamin’Azy: Ny mpianatr’i Jaona mifady hanina matetika sady mivavaka ka ny Fariseo* koa magnano ôtran’izany mandy koa, fa nenao koza mihinagna sady minogna mandy.
34 Ka hoy Jesosy nagnontsy an’azy: Ka mahay mampifady ny havan’ny ampekarina anareo, raha mbola amin’azy ao mandy ny mpagnakatra? 35 Fa agny ny andro; raha menga ny mpagnakatra, de amin’izay andro izay vao hifady izy. 36 Ka nagnano fagnoarana tamin’azo koa Izy nagnano hoe: Tsy hisy olo mandrota ny lamba vaovao hagnalany tapadamba hanapenany ny lamba tonta; fa raha izany, de mandrota ny vaovao izy, ka ny tapadampa nalainy tamin’ny vaovao de tsy hifagnaraka amin’ny tonta. 37 Sady tsy hisy olo magnisy divay vaovao agnaty lagnanana momoka sady tonta, fa raha izany, triarin’ny divay vaovao ny lagnana momoka sady tonta, ka ho very ny divay, sady nivetraka fotsiny lagnanana tonta; 38 fa ny divay vaovao de tsy mentsy atao agnaty lagnanana voavao. 39 Tsisy olo hinogna divay ela, ka hagniry ny vaovao; fa hoy izy: No ela no tsara.

TOKO 6   

Ny namaragnan’ny mpianatra ny tagnam-bary

1 Indraika Sabata* izay! nandeha namakivaky ny tanimbary Jesosy; ka ny mpianatra nambely lango, ka niosekosehiny tamin’ny tagnany, de nohaniny. 2 Fa ny Fariseo* sasagny nagnano hoe: Ka nagnino anareo no magnano raha tsy mety atao amin’ny Sabata*?
3 Ka novalin’i Jesosy hoe: Tsy mbola novakinareo ma ny soratra mizaka ny raha namboarin’i Davida, laha nosarena izy mban’ny olo izegny nagnaraka an’azy; 4 fa niditra tan-dragnon’Agnahary izy ka nangala ny mofo atolotra sady nihinagna no nagnome ho an’izegny nagnaraka an’azy koa, nefa mahadiso ny homagna an’izany, afatsy ny mpisorogna mandy?
5 Ka hoy Izy nagnontsy an’azy Tompon’ny Sabata* ny Zanak’Olo*.

I zalahy maty tagnana

6
Ka tamin’ny Sabata* hafa koa de niditra tamin’ny synagoga* Jesosy ka nampianatra; ka nisy zalahy raike, maty tagnana ankavanana tao. 7 Tamin’izay de nitsikilo an’Azy ny mpanora-dalàna mban’ny Fariseo*, na hagnasitragna amin’ny Sabata* Izy na tsy hagnasitragna, mba hagnapangany an’Azy. 8 Fa fantantry Jesosy ny hevi-dreo, ka nizaka tamin’ny zalahy maty tagnana Izy hoe: Mitsangana ka mijoroa agnivo eo! De Nitsangagn’izy ka nijoro. 9 Ka hoy Jesosy nagnontsy an-dreo: Magnontany anareo Aho: Ny magnasoa no mety amin’ny Sabata* sa magnaratsy? Ny mamonjy aigna sa magnary aigna? 10 Ka nitsirivany ny magnodidignandreo, de hoy Izy nagnontsy an-zalahy igny hoe: Amparo ny tagnanao. De namboariny izany, ka sitragna ny tagnany. 11 Niseragna mafy ny havigniran-dreo ka nandinika ny raha hagnanôvany an’i Jesosy.

Ny nifidianan’i Jesosy ny Apostoly zalahay roy ambefolo

12 Indraik’andro de lasa nandeha an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka; ka naharitra nivavaka tamin’Agnahary nagnalin’andro Izy. 13 Ka raha nandraigna ny andro; de nangihany ny mpianatrany, ka nifidianany ny roy ambin’ny folo, nataony hoe: Apostoly, 14 de i Simôna, nangiany hoe Petera, Andrea mpirahalahy amin’azy, Jakoba, Jaona, Filipo, Bartelomeo, 15 Matio, Tomasy, Jakoba zanak’i Alfeo, Simôna atao hoe Zelota*,
16 Jodasy zanak’Jakoba de i Jodasy Iskariota, nanjary namdika an’Azy.

Nampianatra ny fokon’olo sady nagnasitragna ny marary Jesosy

17 Niara-nidigna tamin’dreo Jesosy, de nijanogna tan-kamarenana Izy mban’ny mpianatra miarakamin’ny fokon’olo enjagnabe avy tagny Jodia*, Jeosalema, mban’ny avy tagny amoron-dramasina agny Tyro, Sidona tonga mba hiteno an’Azy sady hafagnina amin’ny aretignany;
18 mban’olo nampijalen’ny fagnahy maloto de nafagniny aby. 19 Te hitagna an’Azy ny fokon’olo satria nisy hery nenga tamin’Azy nagnasitragna an’azy marobe.

Ny loza amam-pahasambarana

20 Nagnasy maso tamin’ny mpianatrany Jesosy magnano hoe: Sambatra anareo malahelo, f’anareo fanjakan’Agnahary. 21 Sambatra anareo mosaregna amin’zao, f’anareo de hovokisana. Sambatra anareo mitomagny amin’zao, f’anareo de hihomeny. 22 Sambatra anareo, halan’olo ka areny sady harasiraseny, tsy ekeny sady ataony ôtrany raha ratsy ny agnaranareo nohon’ny Zanak’Olo*.
23 Amin’io andron’io de mifalia anareo ka mandihiza, fa agnobe ny valiny ho azonareo agny an-dagnitra, fa izany no nataon’ny razan-dreo tamin’ny mpaminagny. 24 Fa lozanareo izegny mpanakaregna! F’efa azonareo ny deraderampo-nareo.
25 Lozanareo izegny voky amin’zao! Fa mbola ho mosaregna anareo. Lozanareo izegny mihomehy amin’zao! Fa mbola hitomagny sady higogogogo anareo.
26 Miaran-doza anareo raha ataon’olo tsara laza, fa ôtran’izany nataon’ny razan-dreo tamin’ny mpaminagny sandoka.

Ny fitiavana ny fahavalo

27 Fa izao no zakaiko aminareo izegny miteno an’Aha: Tiavo ny fahavalonareo valio soa izegny malaigna anareo; 28 isaory izegny magnozogna anareo, sady mivavaha ho an’izegny magnisy ratsy anareo. 29 Raha misy mamango ny tarenao raika de omeo an’azy koa ny raike, raha misy mangala ny lambanao, aza sakanana na de alainy aby aza ny akaJônào. 30 Izegny olo magataka aminao de omeo, sady raha misy mifaoka ny raha anagnanao, de aza takèna amin’azy koa. 31 Izegny raha tienareo amboarin’olo aminareo; de mba ambory amin’olo mandy koa. 32 Fa raha izegny tenanareo mandy no tenareo, de ino raha tsara ho azonareo amin’izany? Fa na de ny mpanota mandy koa mba tea olo tea an’azy.
33 Fa ka raha izegny magnano tsara anareo mandy no agnanôvanareo tsara, de ino ny raha, tsara ho azonareo amin’izany? Fa na de ny mpanota mandy koa aza mba magnano an’izany. 34 Ka raha izegny atokisanareo agnefa mandy no ampitrosavinareo, de ino ny raha tsara ho azonareo amin’izany? Ny mpanota mandy koa mba mampitrosa ny mpanota mitovy amin’azy, mba azahoany ôtran’izany. 35 Fa ho anareo an! Tiavo ny vahavalonareo, magnamboara raha tsara de mampitrosava, de aza magnantegna valiny, de agnonabeny valisoanareo, ka ho taranaky ny agny Ambony anareo; fa izy tsotra fagnahy amin’izegny tsy magnozogna ny ratsy fagnahy. 36 Mamindrà fo ôtran’Iabanareo mpamindra fo.

Ny disoka sy ny poti-kazo

37 Aza mitsara, de tsy ho tsaraina, aza magnameloka, de tsy melohina anareo; mandefera de mba andeferana koa anareo; 38 magnomeza de mba omena koa anareo; fatra tsara, mizèka sady misy raragny satria miôtra no omeny ho ammin’ny dabanareo, Fa izegny fatra ataonareo no hagnarana ho anareo koa. 39 Ka Jesosy nagnano fagnoarana tamin-dreo hoe: Ny olo fehy de tsy ahay hifampitantagna amin’ny olo fehy? Tsy hivarigna an-davaka agny roy roy an?
40 Ny mpianatra tsy mihôtra nohon’ny mpampianatra, fa izegny mpianatra tapi-pianarana no mitovy amin’ny mpampianatrany. 41 Sady magnino anao ao mijery poti-kazo amin’ny mason’ny rahainao, nefa ny eo amin’ny masonao tsy hitanao aby? 42 Anao ka de izaka amin’ny rahalahinao hoe: Eh ngah! Etsy alaiko ny poti-kazo agnaty masonao, nefa ny anao aza tsy hitanao? Mpiatsaravelatsihy, fa anao amin’izay, alay alohake ny disoka amin’ny masonao, de amin’izay mba afaka mangala ny eo amin’ny mason’ny rahalahinao anao.

Ny kakazo vôniny

43 Tsisy kakazo tsara ka magnisy vôniny ratsy na kakazo ratsy magnisy vôniny tsara. 44 Amin’ny vôniny no hafantarana ny kakazo; fa tsisy mambely vôna aviavy amina fantsy, na vôloboka amina vôndroy. 45 Ny olo tsara fagnahy de mamôka ny tsara avy ao agnaty fony; fa ny ratsy fagnahy de mba mamôka ny ratsy, fa ny amarozan’ny agnaty fony no izakany amin’ny vavany.

Ny tragno roy

46 Ka nagnino anareo mangaika an’Aha hoe: Tompoko! Tompoko! Kanefa tsy magnaraka ny raha zakaiko?
47 Izegny magnantogna an’Aha sady maregny ny raha zakaiko ka magnaraka an’izany, de atoroko anareo ny mitovy amin’azy:
48 Ôtran’ny olo manangagna tragno izy, ka mangady laligna izy aloha vô manangagna ny fototra ambony vatolampy, ka laha tonga ny ranobe sady mamely mafy ny jehi-drano, ny rivotra de tsy mampihozongozogna an’azy, satria tsara fototra ny tragno. 49 Fa izegny maregny za ka tsy magnaraka, de ôtran’olo manangagna tragno ambon’ny fasike, tsisy fotony, ka vô velezin’ny rivotra de rava niaraka izy; ka loza ny faharavan’izany tragno izany.

TOKO 7   

Jesosy izy amin’ny kapiteny tao Kapernaomy

1 Ka laha nitoriteny tagnivon’olo teo i Jesosy de nadeha agny Kapernaomy Izy. 2 Ka ny mpiasan’ny Kapiteny raike izay tegna tieny, de narary mafy efa ho faty. 3 Ka raha naharegny ny amin’i Jesosy izy, de nagniraka zokiolo tamin’ny Jiosy* izy hangataka an’Azy mba hagnasitragna ny mpiasany. 4 Ka laha avy tamin’i Jesosy areo, de nangataka mafy tamin’Azy nagnano hoe: Magneva an’azy ny agnamboaranao an’izany, 5 satria ny firenenantsena de tieny, sady ny synagoga* de efa nambaoriny ho antsena. 6 De niaranandeha tamin-dreo Jesosy. Ka laha kely fotsiny tsy atongavany tan-dragno , de nagniraka akama i kapiteny hisafy an’Azy ka nagnontsy hoe: Tompoko, aza manahiragna ny tegnanao Anao, fa tsy magnevanao ny hiditra ambany tafo-tragnoko. 7 Ka na de ny tegnako aza de tsy magneva ny hagnantogna Anao; fa na de indraika mizaka fotsiny Anao de ho sitragna ny mpiasako. 8 Managna ny maha izy anaha mandy aho, managna miaramila iandraiketako aho; ka raha hoy magnontsy an-raika: Mandihana arỳ de mandeha izy, na amin’ny raika koa hoe: Malaky atỳ, de magnantogna izy, ndre amin’ny mpiasako hoe: Amboary itỳ, de magnano izy. 9 Zendagna i Jesosy laha naharegny an’izany, ka nitodika tamin’ny fokon’olo nagnaraka an’Azy Izy nagnontsy hoe: Zakaiko aminareo fa mbola tsy nahita finoana lebe ôtran’izany Aho, na de tamin’ny Isiraely aza. 10 Sitragna ny mpiasa raha tafapody tan-dragno areo niraina.

Ny nananganan’i Jesosy ny zanakalahin’ny mpivantotra

11 Tafarakelin’izay, de nandeha tagny amin’ny tanàna raike atao hoe: Naina Izy; ka nagnaraka an’Azy ny mpianatrany mban’ny fokon’olo maro. 12 Raha keky hiditra tam- bavahadin’ny tanàna Izy, de nahita fatin-jalahy raike nandesina nivôka, lahy tokan’ny endriny io, sady mpivantotra koa raviavy io, ka narahina fokon’olo enzagna avy tantanàna.
13 Nalehelo Jesosy raha nahita an’ny raviavy mpivantotra io, ka hoy Izy nagnontsy an’azy: Aza mitomagny!
14 Sady nagnatogna Izy ka nikasihiny ny lokagna nisy ny faty, de nizanogna ny mpilanja faty. Ka hoy Jesosy: Eh! Lehano! Izaho mandidy anao: Mitsangàna!
15 De nitsangagna ny maty sady nahay nizaka, de nomeny an’i endriny. 16 Nangoaigna aby ny olo ka nankalaza an’ny Zagnahary nagnano hoe: Mpaminagny lebe, no efa mitsangagna eto amintsena; sady efa nitsinjo antsena Zagnahary.
17 De niely tagny Jodia* magnodidina mban’ny tagny amin’ny tany magnodidigna tagny ny lazan’i Jesosy ny amin’izany raha izany.

Ny irak’i Jaona mpagnano batisa

18 Ka ny mpianatr’i Jaona nitantara izany raha marobe izany tamin’azy. Ka nangaika zalahy roa lahy tamin-dreo izy, 19 ho agny amin’ny Tompo hagnotany an’azy hoe: Ianao ma ho avy izany, sa mbola olon-kafa no adiasantsena? 20 K laha avy tamin’Azy tagny zalahy roa lahy iregny de nagnano hoe: Jaona mpagnano-batisa nagniraka anay ho atỳ aminao hagnontany raha Ianao no ho avy, sa mbola olo-kafa no adiasantsena? 21 Tamin’ny andron’io Jesosy de nagnasitragna olo enjagna be, efa nampangoaigna mafy tamin’ny aretinany mban’ny fahosanany mban’ny fagnahy ratsy, sady nampahiratra ny olo fehy maro. 22 De namaly Izy ka nagnontsy hoe: Mandihana anareo de tantarao amin’i Jaona izegny raha hitanareo mba ny izao raha regninareo izao; ny olo fehy de manita, afaka ny manatakaitra, madio ny boka, maregny ny maregnina, atsangagna ny maty, torìna amin’ny mahantra ny Filazantsara. 23 Ka sambatra izegny tsy tafitohigna nohon’ny amin’Aha! 24 Ka laha lasa ny irak’i Jaona de nivoria ny amin’i Jaona tamin’ny fokonolo Jesosy nagnano hoe: Hizaha ino nandihananareo tan-tendrombohitra
IV tagny? Volotara nohozokozognin-drivotra sa ino?
25 Sa hizaha ino nandihananareo tagny? Ka olo mitafy lamba tsara mandy an? Andragnon’ny mpanjaka misy mitafy lamba tsara sady mihinagna hanim-be izany.
26 Hizaha ino nandinanareo tagny? Mpaminagny an? Eka, hoy Iaho aminareo, sady ambonimbonin’ny mpaminagny izy. 27 Fa izy no vôsoratra hoe: «Hagniraka ny hirakako Aho heloha Anao, hagnambôtra ny lagnanao alohanao eo.» (Mal 3:1). 28 Iaho mivoria aminareo fa amin’izegny natera-biavy, tsisy mpaminagny lebe ambon’i Jaona; kanefa izegny tegna le bitika amin’ny fanjakan’Agnahary de lebe amboniny. 29 Ka ny fokon’olo maro be miaraka amin’ny mpanango-ketra raha naharegny an’izany, de nagnamarina ny amin’Agnahary, satria natao batisa tamin’ny batisan’i Jaona areo. 30 Fa ny Fariseo* mban’ny mpahay lalàna de nandà ny fikasan’Agnahary, satria tsy mba nagnatogna hataon’i Jaona batisa areo.
31 Ôtran’ino no hagnoharako ny olo amin’ny dorian’olo ity? Ohariko amin’ino aro an? Ôtran’ny zamadinika mitoboka an-tsena izy, mifagnantsognatso hoe: Efa nitsotra antsiva ahay, nefa tsy nandihy anareo; nagnano hira mampalahelo ahay, nefy tsy nitomagny anareo. 33 Fa avy i Jaona mpagnano-batisa tsy nihinan-kanina na nihinogna divay, ka zakainareo hoe: Managna demony* izy. 34 Ka laha tonga ny Zanak’Olo* mihinagna sady mihinogna; ka ataonareo hoe: Zalahy tendan-kanina sady mpihinon-tôka zalahy io; sakezan’ny mpanangon-ketra mban’ny mpanonta. 35 Fa ny fahendrena de hamainina amin’ny zanagny marobe.

Jesosy sy ilay vehivavy mpanota

36 Nisy Fariseo* raike nangaika an’i Jesosy hiaraka hihinagna amin’azy; ka de niditra tan-dragnon’ny Fariseo* igny Izy ka nitoboka sady nihinagna. 37 Tan-tanàna tao nisy viavy mpanonta raike, ka fántany fa nitoboka nihinagna tao Jesosy, de nitondra tavaora alabasitara feno menaka magnitra izy: 38 Ka nijanonga tagnilan’ny tongotrany tao izy sady nitomagny, ka legna ny ranomasony ny tongotran’i Jesosy ka nofafany tamin’ny randragnany sady nifagnorohany, ka nosorany ilo magnitra. 39 Ka laha nahita an’io i Fariseo
* nagnasa an’Azy igny, de nieritreritra hoe: Raha mpaminagny marina Ity, de fantany io raviavy mikasika an’Azy io mban’ny toetrany; fa mpanonta io. 40 Ka novalin’i Jesosy hoe: Eh! Simôna, managna raha zakaina aminao Aho. Ka hoy izy: Eh! Ramose! Voriano arô.
41 Nisy zalahy roa lahy izany nanagnan’ny mpanambola raike trosa: Ny raike nanagnany diman-jato denariaV*, ny raike nanagnany diman-polo.
42 Tsy nanagna handoavana izy roa lahy , de samy navelany. Ka iza amin-jalahy rôlahy io no tegna tia an’azy? 43 Simôna namaly nagnano hoe: Ngamba i zalahay raika nafoizany be igny. De hoy Izy nagnontsy an’azy: Marina hevitranao. 44 De nitodika tamin-draviavy igny Jesosy, ka hoy Izy nagnontsy an’i Simôna: Hitanao io viavy io? Niditra tan-dragnonao tato Aho; nefa tsy mba nomenao rano hanasana ny tongotro; fa izy nanasa ny tongotro tamin’ny ranomasony, sady mamafa izany tamin’ny randragnany. 45 Anao tsy mba nagnoroka an’Aha aby hatramin’izay nidirako teto, izy anefa tsy mba nijanogna nagnoroka ny tongotro. 46 Ny lohako tsy mba nosoranao ilo aby, fa izy kosa nagnosotra mena ka magnitra ny tongotro. 47 Ka zakaiko aminao: Vôvela ny helokabeny, fa be fitiavana izy; f’izegny vôvelo tamin’ny kely de kely fitiavana. 48 De hoy Izy nagnontsy an’ny raviavy: Vôvela ny helokao. 49 Izegny niara-nitoboka nihinagna teo de nikorana hoe: Ka Iza zalahy io raha mamela heloka? 50 Ka hoy mandy koa Izy nagnontsy an’ny raviavy igny hoe: Ny finoanao no efa nagnavotra anao; mandihana soa aman-tsara.

TOKO 8   

Ny zavavy nagnara-dia an’i Jesosy

1 Tafaran’io de nandeha nitety tanàna, mbana vohitra enjagna i Jesosy nitory ny Filazantsaran’ny fanjakan’Agnahary; niaraka tamin’ny mpianatrany roy ambin’ny folo lahy. 2 Mban’ny zavavy sasagny nositragniny tamin’ny fagnahy ratsy mban’ny aretiny io, de i Maria atao hoe Magdalena, izay efa nivoahan’ny demonia* fito, 3 de i Johana, vadin’i koza, mpikarakara ny fanagnan’i Herôda; dei Sozàna mban’ny maro hafa koa, izegny nanompo an’azy tamin’ny fanagnany.

Fagnoharana ny amin’ny mpamafy

4 Enjagna ny fokon’olo tafangona, avy agny amina tanàna maro, hagnantogna an’Azy, de nagnanôvany fagnoharana hoe: 5 Nivoaka hamafy hidigna ny mpamay, ka raha mafafiny hidigna izy, ny sasagny vôfafy tamorondalagna ka voahitsakitsaka, sady nitsindrohin’ny vorogna. 6 Ny sasagny vôfafy tegny ambony haram-bato ka nalaky nitsiry nefa nalazo avy eo satria tsisy rha mba mandomando. 7 Ny sasagny vôfafy tamina fantsy, ka ny fantsy naniry ka namatotra an’azy. 8 Fa ny sasagny, vôfafy tamin’ny tany tsara, de naniry ka namoa be. Ka laha avy nizaka an’izay Izy, de nangaika mafy nagnano hoe: Izegny manantadigny hitenoana, de mitenoa tsara.

Ny antony ampesan’i Jesosy ny fagnoharana

9 Nagnontanian’ny mpianatra an’Azy ny dikan’izany fagnoharana izany.
10 De hoy Izy: Ianareo no navela hahafantatra ny raha mivony ny amin’ny fanjakan’Agnahary, fa amin’ny olo-kafa de fagnoharana no atao, mba «Hijery izy, fa tsy hahita, sady maregny izy, fa tsy hahafantatra» (Isa 6:9).

Fagnazavana ny fagnoharana ny amin’ny mpamafy

11 Ka izao are ny dikan’ny fagnoharana: Ny hidigna de ny raha zakain-Jagnahary. 12 Ny tamoron-dalagna de izegny naharegny; nefa avy ny devoly* ka nangala ny teny tagnaty fony, sô de hino izy ka havontana na vonjena. 13 Ny tambony harambato de izegny naharegny sady nandray ny teny tamin’kafalena fotsiny, nefa tsisy vahatrany, fa mino kelikely mandy, ka amin’ny andron’fangalam-pagnahy na fitsapàna de mipody izy. 14 Ny tamin’ny fatsy de izegny naharegny, fa raha mandeha izy, de magnaignany vatagna amin’ny fanagnan-karena, mban’ny tsiron’ny fiaignana ka tsy mety mamoha. 15 Fa ny tamin’ny tany tsara, de izegny naharegny ny teny tamin’ny fo marina sady tsara, ka mitandrigna an’azy sady mamoha amin’ny faharetana.

Fagnoharana ny amin’ny jiro

16 Tsisy olo mandrehitra jiro ka rakofana, na ataony ambany fandrèna; fa ataony ambony fasena an’azy mba ho hitan’izegny miditra ao ny mazava. 17 Tsisy takogna tsy ho hita, na ny asitrika tsy ho fantatra. 18 Ka tandrem ny fomba fitenoanareo; fa izegny managna de omena, fa izegny tsy managna, na de ny anagnany aza de halaina amin’azy.

Ny analahy amin-drenin’i Jesosy

19 Tonga nagnatogna an’i Jesosy i endriny mban’ny rahalahiny, fa tsy afaka niaogna tamin’Azy, satria nitangorana loatra ny fokon’olo. 20 Ka nisy nizaka tamin’Azy hoe: Ambi-tragno ao endrinao mban’ny rahalahinao te niaogna Aminao. 21 De novaliny hoe: Ny endriko mban’ny rahalahiko de izegny miteno ny raha zakain’Agnahary ka magneky amin’izany.

Ny nampijanognan’i Jesosy ny rivotra marehy

22 Indraik’andro de nivarigna tan-dakagna i Jesosy niaraka tamin’ny mpianatrany, ka hoy Izy nagnontsy an-dreo: Andao asena ho agnilan’ny rano erỳ, de lasa areo. 23 Ka raha nandeha ny lakagna de azon-tory Jesosy; ka nisy rivotra nifofofofo nidigna tan-tegna-rano teo, ka nihafeno rano ny lakana, ka seka azon-doza areo. 24 Nifohazindreo Jesosy nagnano hoe: Tompoko, Tompoko! Maty ahay! De nitsangagna Izy, ka nirarany mafy ny rivotra mban’ny onjan-drano. Ka de nijanogna izany, ka lasa tsara ny andro. 25 Ka hoy Izy nagnontsy an-dreo. Negnaia finônareo? Nangoaigna mafy areo sady zendagna ka nivoria hoe: ka Iza ity, raha mahay mibeko ny rivotra mban’ny rano, ka nagneky an’Azy aby izany!?

Ny nagnafagnan’i Jesosy ny olo misy biloVI raike

26 De nody tagny amin’ny tanin’i Gerasena tandrifin’i Galilia areo. 27 Ka rahe tafakatra ambohitra i Jesosy, de nifanepaka tamin-jalahy raike avy tan-tanàna, managna demony* efa ela sady tsy nitafy lamba, sady tsy nana-tragno hitoboana, fa tegny am-pasagna ity nandry.
28 Raha vô nahakendry an’i Jesosy izy de nitoreo mafy sady nando-halika tamin’ny tongony ka nizaka mafy hoe: Ka mpifagnino antsena roy e! Jesosy, Zanak’Andrianagnahary agny an-dagnitra ô? Mivalo e! Aza am-pijalena aho. 29 Nididìn’i Jesosy hiala amin-jalahy igny ny fagnahy maloto. F’efa mpahazo an’azy efa ela izany; ka na de nifatorana tamina rojo vy ny tagnany na tongony, na de nambenana azy izy de tapagny mandy ny fatotra, ka nandesin’ny demony* nivengivengy tagny an-tendrombohitraVII tagny izy. 30 Nagnotanian’i Jesosy izy nagnano hoe: Iza ny agnaranao? De hoy izy: Legiona ny agnarako, satria enjagna loatra ny demony* tafitra tagnatiny. 31 Nivalo tamin’i Jesosy izy mba tsy handrôka an’azy agny amin’ny hantsagna tsy hita popoka. 32 Fa misy lambo enjagna be nitrongy tan-tendrombohitra tegny tamin’izay, ka nangata-dalagna hiditra amin’io lambo io ny demony*, de nekèny.
33 De niala tamin-jalahy igny ny demony
*, ka niditra tamin’ny lambo, ka niriotra nivarigna tamin’ny hantsagna tagny aby ny lambo de maty tagny. 34 Nilefa ny mpiambin-dambo raha nahita an’izany, ka nivoria tagny an-tanàna mban’ny tagny an-tsaha. 35 De nivôka hizaha an’izany ny olo, ka raha avy tagny amin’i Jesosy areo, de i zalahy igny efa nivoahan’ny demony*, no hitan-dreo nitoboka tan-tongotry Jesosy sady nitafy lamba no sady sitragna, de nangoaigna mafy areo.
36 Ka izegny nahita de nitantara tamin’olo ny nagnavotana an’ny zalahin-demony
* ingy.
37 Ny fokon’olo tagny Gerasena mban’ny magnodidina de nangataka an’i Jesosy mba hiala teo, satria nangoaigna mafy areo; Jesosy nipody ka nivarigna tan-dakagna. 38 Nangataka hagnaraka an’Azy zalahy nivoahan’ny demony* igny, nefa napodin’i Jesosy izy ka nataony hoe: 39 Modia an-dragnonao agny eke aloake, de tantarao ny raha lebe namboarin’Agnahary taminao. de Nandeha izy ka nitory magneran’ny tanàna ny raha lebe nataon’i Jesosy tamin’azy.

Ny zanakavavin’i Jairo sy ilay vehivavy nikasika ny akanjon’i Jesosy

40 Raha nitapody Jesosy de niraisin’ny fokon’olo tsara, sady areo koa mba nandigny an’Azy lateo. 41 Ka nisy lelahy raike angihana hoe Jairo, leben’ny synagoga*, nagnantogna an’Azy, ka nandohalika tamin’ny tongony sady nangataka an’Azy hiditra an-dragnony. 42 Fa nanan-janaka viavy tokony roy ambin’ny folo taogna izy, ka efa ho faty io zaza viavy io. Ka raha nandeha Jesosy de nitangorogna ny fokon’olo. 43 Nisy viavy raike narary efa ho roy ambin’ny folo taogna, nandany ny fanagnany tamin’ny mpitsabo, nefa tsy sitragna. 44 Nagnantogna tambonin’i Jesosy izy, ka nikasihiny ny moro-dambany ka sitragna ny aretinany.
45 Ka hoy i Jesosy: Iza no hikasika an’Aha teo? Ka samby nandà izy marobe, de hoy i Petera mban’ny akamany: Tompoko, maro ny fokon’olo no mitangorogna Aminao io.
46 Fa hoy Jesosy: Nisy olo nikasika Aho; satria nisy hery niala tamin’Aha. 47 Ka raha hitan-draviavy igny fa tsy afa-nisitrika an’Azy izy, de nangitakitaka izy ka nagnantogna sady nandohalika tagnivony teo, de nitantarainy tamin’ny fokon’olo ny antony nikasitrany an’Azy niaraka tamin’ny nahasitragna an’azy. 48 Ka hoy Jesosy nagnontsy an’azy: Eh! Zanako vavy, ny finônao no nahasitragna anao mandihana soa aman-tsara. 49 Ka raha mbola nizaka Jesosy, de tonga ny olo raika avy tagny amin’ny leben’ny synagoga* ka nagnano hoe: Faharatsiny arô fa maty ny zanakanao vavy, aza manahiragna an’ny Ramose eo koa.
50 Regnin’i Jesosy, de namaly izy nagnontsy hoe: Aza mangoaigna; fa minoa fotsiny, de ho velogna izy.
51 Raha avy tan-dragno Izy, de tsy nisy olo navelany niaraka niditra tamin’Azy, afa-tsy Petera, Jaona, Joakoba mban’ny ray amin-drenin’ny zaza viavy.
52 Ka ny olo nitomagny sady nalahelo an’azy, fa Jesosy nagnano hoe: Aza mitomagny, fa tsy maty izy, fa mandry. 53 De nihomehezan-dreo Izy satria efa fantatr’olo fa efa maty io zaza viavy io. 54 Ka nalain’i Jesosy ny tagnany ka hoy Izy nagnontsy hoe: Eh! Mifohaza anao. 55 De nipody aigna izy, ka nitsangagna niaraka tamin’izay, ka nagnafatr’Izy mba hanome hanina an’azy. 56 Zendagna ny ray aman-dreniny; fa Jesosy nandrara an’azy mba tsy hizakazaka amin’olo ny raha nitranga teto.

TOKO 9   

Ny nagnirahan’i Jesosy ny roy ambe folo lahy

1 Ka namory ny zalahy roa ambin’ny folo i Jesosy, hagnomezany fahefana handroaka demony* maro sady hagnafaka aretina.
2 Ka nirahiny areo andeha hitory ny fanjakan’Agnahary sady hagnasitragna ny marary. 3 Hoy Izy tamin-dreo: Aza mitondra ino amin’ino amin’ombanareo, na tehigna, na tantim-batsyVIII, na mofo, na vola, sady aza misy mitondra akanjo roy. 4 Ka ny tragno hidiranareo, de ao mitoboka, mandra-penganareo tao.
5 Ka raha misy mandà tsy mampandroso anareo; de mialà, ka na de ny fotaka amin’ny hongotrareo aza de ahitsagno mba ho vavolombelogna hiampangana an’azy. 6 De lasa nandeha areo, namaky helagnelagna nitory ny filazantsara sady nagnasitragna.

Ny fahasahiragnan-tsaignan’i Herôda

7 Herôda mpandidy naharegny ny raha vitan’i Jesosy; de vaky loha izy amin’ny raha tantarain’olo; fa ny sasagny magnano hoe: i Jaona nitsangagna tamin’ny maty. 8 Ny sasagny magnano hoe: Elia niseho; ny sasagny magnano hoe: Ny raike tamin’ny mpaminagny taloha io nitsangagna.
9 Herôda nagnano hoe: Raha i Jaona; de aho mihintsy no nanapaka ny vozognany; fa iza mandy arika izany, regniko magnano raha mahazedagna izany? Ka nagniry izy ny mba hahita an’i Jesosy.

Ny nampihinanan’i Jesosy ny dimy arivo lahy

10 Raha nipody ny Apostoly, de nitantara tamin’i Jesosy ny raha namboariny tagny. Ka Izy nitondra an-dreo nandeha nitokagna ka nandeha amina tanàna angihana hoe: Betsaida. 11 Laha naharegny an’izany ny fokon’olo de nagnaraka an’Azy. Niresiny tsara areo ka nivorianiny tamin-dreo ny amin’ny fanjakan’Agnahary; sady nafagniny aby ny izegny marary. 12 Ka raha efa ho aligna ny andro, de nagnatogna ny roy ambin’ny folo lahy ka nagnano hoe: Ravay andeha ody agny aheky ny fokon’olo, hiaragna fandrena mbana raha hanina an-tsaha magnodidigna egny, fa an-tany fôgna asena izao. 13 Fa hoy Izy tamin-dreo: Omeo hanina izy; de namaly areo hoe: Tsisy afatsy mofo dimy de laokandrano roy mandy ny ato, raha tsy andeha hividy hanina ho amin-dreo hingatry. 14 Fa tokony ho dimy arivo lahy teo areo. Ka hoy Izy nagnontsy an’ny mpianatrany: Ampitomero aby ny olo ka atokotokoy ho dimapolo dimam-polo aby areo. 15 De namboariny izany, de nampitoboiny aby izy marobe. 16 Nalain’i Jesosy ny mofo dimy miarak’amin’ny laokandrano roy, de nidràka tan-dagnitra Izy, ka nagnanôvany fisôrana, de nivakiny ka natolony an’ny mpianatra mba harosony egny agnivon’ny fokon’olo. 17 De nihinagna izy marobe ka voky, ka nangonina izegny tsy lany, ka nahafeno tatao be roy ambin’ny folo.

Ny nagneken’i Petera an’i Jesosy ho Kristy

18 Indraik’andro, raha nivavaka tamin’ny mangingigna Jesosy, sady teo koa ny mpianatra, de nagnontany an’ny mpianantra Izy nagnano hoe: Iza no fiheveran’olo an’Aha? 19 De namaly areo nagnano hoe: Jaona mpagnano Batisa, ny sasagny koa magnano Anao hoe: Elia, ny sasagny laha magnano hoe: Raike amin’iregny mpaminagny taloha iregny nitsangagna. 20 Fa hoy Izy tamin-dreo: Fa anareomagnano an’Aha ho iza? De hoy Petera namaly nagnano hoe: Kristin’Agnahary. 21 Nampitandreminy mafy areo mba tsy hizakazaka an’izany amin’olo, 22 sady nampiany hoe: Ny Zanak’Olo
* tsy mentsy hijaly mafy ka tsy eken’ny loholo mban’ny mpanora-dalàna, sady hovoniny, ka amin’ny andro fahatelo de hitsangagna.

Ny fomba fagnarahana an’i Jesosy

23 De hoy koa Jesosy tamin-dreo, raha misy te-hagnaraka an’Aha, de lavo alohake ny tegnanao, sady hitondra ny kakazo fijaleny isan’andro ka hagnaraka an’Aha. 24 Na zovy na zovy te-hagnavotra ny aignany de hagnary an’azy, ka na zovy na zovy no hagnary ny aignany nohon’ny amin’Aha, de izy no ho vonjena. 25 Ka ino soa ho azon’olo, raha hoazony aby raha aby izao, kanefa very ny aignany na ny fagnahiny ka ho vôhelok’izy?
26 Fa izegny megnatra an’Aha, sady megnatra ny raha nizakaiko, de ho megnatra an’azy koa ny Zanak’Olo*, raha tonga ny voninahitàny mban’ny nen’ny Iabany, mban’ny anjely masina. 27 Iaho mizaka aminareo: Fa misy sasagny eto tsy mba hagnadragna fahafatesana mandra-pahitany ny fanjakan’ Agnahary.

Ny niovan’i Jesosy tarehy tan-tendrombohitra

28 Tokony ho valo adiny tafarany nizakany an’izany, de nindany i Petera, izy amin’ny Jaona, de i Jakoba hiakatra angy an-tendrombohitra hivavaka.
29 Raha mbola nivavaka Izy de niova endrikan’ny tarehiny, ka ny raha nitafiny de nanjary fotsy sady namirapiratra. 30 De nisy zalahy roy lahy nikorana tamin’Azy, de i Mosesy niarak’amin’i Elia, 31 niariary tamin-boninahitra sady nampilaza ny hahalasanany, tsy mentsy tanterahiny agny Jerosalema. 32 Efa te-hatory be i Petera mban’ny akamany, nefa nahari-tory mandy areo, de nahita ny voninahitr’i Jesosy miaraka amin’izy roy lahy tagnilany teo. 33 Ka laha nihataka teo izy roa lahy de hozy Petera tamin’i Jesosy: Tompoko, mety aminstena mitoboka eto ka hagnano tragno metsoIX telo eto ahay; ny raike ho Anao, ny raike ho an’i Mosesy, ka ny raike ho an’i Elia; efa tsy fantany koa raha zakainy. 34 Ka raha mbola nizaka an’izany izy, de nisy raogna nandrakotra an-dreo tao; ka raha niditra tagnaty raogna tao areo de nangoaigna mafy ny mpianatra telo lahy. 35 Nisy feo avy tagnaty raogna tao nagnano hoe: Zanako nisafidiko ity; tenoy Izy. 36 Raha nizanogna feo igny, de Jesosy raika mandy no hita teo. Nangina areo, ka tsy nisy nasay nizakazaka na tamin’ny zovy na tamin’ny zovy tamin’ny andron’io ny amin’ny raha hitany.

Ny nagnasitragnan’i Jesosy ny zaza lelahy nampijalen’ny demony*

37 Amaraignan’igny, raha nidigna avy tan-tendrombohitra areo, de nitsenaina fokon’olo enjagna i Jesosy. 38 De nisy rangahy raike tamin’ny fokon’olo teo nangaika mafy hoe: Eh! Ramose, masìna Anao, mba mamindrà fo amin’ny zanako, fa lahy tokako izy io. 39 Fa voan’ny fagnahy ratsy izy, tampoka teo de nitoreo mafy izy, ka nitsipatsipaka sady namory fotsy aby ny raniviny, ka tsy avelan’ny fahagnahy ratsy na tsy torogna arỳ. 40 Ka nangataka tamin’ny mpianatranao aho hamôka an’azy fa tsy hafagny. 41 Namaly Jesosy nagnano hoe: Dorian’olo tsy mino, sady ratsy fagnahy, efa faovèna nitobohako taminareo teto izay sady nandeferako taminareo? Indeso atỳ ny zanakao. 42 Raha nagnantogna areo, de natsipatsipaky ny demoniny* izy sady nagnavy. Niroahin’i Jesosy ny fagnahy maloto ka sitragna le zalahy; de natolony an’ny iabany izy. 43 Zendagna areo marobe nohon’ny fahaizan’ny Zagnahary.

Ny fanindroin’ny nizakan’i Jesosy ny hafatesany

Fa raha mbola zendagna areo tamin’ny raha namboarin’i Jesosy, de hoy Izy nagnontsy an’i mpianatrany. 44 Aletegno tsara agnaty tadigninareo izany zaka izany, fa ny Zanak’Olo* de tsy mentsy atolotra antagnan’olo. 45 Nefa tsy fantan’ny mpianatra izany raha zakainy izany, sady takogna tamin-dreo ka tsy azony, nataotra areo hagnontany an’Azy an’izany.

Iza no tegna lebe?

46 De nisy hevitra naniry tan-dohany, de ny amin’izay tegna lebe amin-dreo. 47 Fantatr’i Jesosy ny hevitra tagnaty fony, de nangala zaza raik’Izy, napetragny tagnivondreo teo;
48 ka hoy Izy nagnontsy andreo: na zovy na zovy mandramby an’ity zaza ity amin’ny agnarako de Iaho no rambaziny; ka na zovy na zovy mandramby an’Aha de mandramby izegny nagniraka an’Aha; f’izegny bitaka aminareo no tegna lebe.

Ireo mampiasa ny agnaran’i Jesosy

49 Namaly i Jaona nagnano hoe: Tompoko, nahita olo raika nandroaka demony* tamin’ny agnaranao ahay, ka nirarànay izy, satria tsy akamantsena. 50 Fa hoy Jesosy nagnontsy an’azy: Aza raràna, fa izegny tsy manohitra anareo de miaraka aminareo.

Nandà tsy handray an’i Jesosy ny tanàna raike agny Samaritana

51 Ka laha efa ho avy ny andro hagnakarana an’i Jesosy, de nanapa-kevitra ho agny Jerosalema Izy. 52 Ka nadefa iraka heloa an’Azy Izy; de nandeha areo ka niditra tan-tan àna raike tagny amin’ny Samaritana, mba hagnomagna ny fandresana an’Azy. 53 Fa tsisy avy handray an’Azy ny olo, satria ho agny Jerosalema ny fizahan’olo an’Azy. 54 Laha nahita an’izany ary i Jakoba izy amin’i Jaona, de hoy areo hoe: Tompoko, tie ahay raha hizaka hoe: Mba misia afo milatsaka avy agny an-dagnitra handevogna an-dreo.
55 Fa nitodik’Izy ka nagnanatran-dreo mafy hoe: Tsy fantatrareo ny toetry ny fagnahy agnatinareo. Fa ny Zanak’Olo* tsy agnary ny aign’olo fa hamonjy an’azy.
56 De lasa nifindra vohitra hafa Izy.

Ireo izegny magniry hagnaraka an’i Jesosy

57 Raha mbola tan-dalagna areo, de nisy olo raike nizaka tamin’Azy hoe: Na oaza na oaza ombanao de hagnaraka Anao aho. 58 Fa hoy Jesosy nagnontsy an’azy: Ny amboadiaX manan-davaka; ny vorogna managna ny songony; fa ny Zanak’Olo* tsy mba managna ny anitrihany ny lohany. 59 Ka hoy Izy tamin’ny raika koa: Magnaraka an’Aha. Fa hozy navaliny: Tompoko, avelay aho alohake, handevigna an’iabako. 60 Ka hoy Jesosy nagnontsy an’azy: Avelay ny maty handevigna ny maty amin’azy ao, fa anao koza, mandihana ka torio ny fanjakan’Agnahary.
61 Ka hoy koa ny raike: Tompoko, hagnaraka anao aho; fa avelay aho alohake andeha hagnano veloma ny olo aminay.
62 De hoy navalan’i Jesosy an’azy: Tsisy olo mitagna angadina aomby mitoditodika, tsy magneva hiditra ao amin’ny fanjakan’Agnahary izany.

TOKO 10   

Nagniraka mpianatra fitopolo lahy Jesosy

1 Laha vita-aby izany, de nagniraka olo hafa koa ny Tompo, de zalahy fito-polo lahyXI; ka nirainy tsy roiroy heloa an’Azy agny amin’ny tanàna mban’ny tany marobe efa nandalovany. 2 Ka hoy Izy tami-dreo; Enjagna ny vokatra, fa ny mpambely hamatra, ka mangataha amin’ny tompon’ny vokatra mba hagnirahany mpiasa hagnangona ny vokatra. 3 Mandihana, fa magniraka anareo Aho ôtran’ny zanaka ondry agnivon’ny amboadia. 4 Aza mitondra pôketra, na tantim-batsyXII, na kapa; sady aza magnosafa olo mihintsy egny an-dalagna. 5 Amin’ny tragno izegny hidiranareo, de zakay aloha hoe: Fedanana ho amin’ity tragno ity. 6 Ka raha misy zanaky ny fedanana ao, de hitoboka amin’azy ao ny fedanana tognominareo; fa raha tsisy, de hipody aminareo mandy izany. 7 mitoboha amin’ny tragno izegny mandray anareo, ka mihinàna sady minòma, laha magnome raha anareo izy; fa ny de mpiasa magneva omena ny karamany. Aza mifindrafindra tragno. 8 Amin’ny tanàna hidiranareo, raha mampandroso anareo ny olo, de hano aby ny raha arosony anareo. 9 Izegny marary ao de sitragno, ka zakay amin’olo hoe: Efa magnakeky anareo ny fanjakan’Agnahary. 10 Amin’ny tanàna hidiranareo, ka tsy mampandrosoanareo ny olo, de mandihana an-kianja be, de zakay hoe: 11 Na ny fotaky ny tanànanareo nipendagna amin’ny tongotranay aza de ahintsagnay eto hempanga anareo; nefa fantaro fa efa magnakeky ny fanjakan’Agnahary anareo. 12 Aho mizaka aminareo fa mbola moramora ny nahazo an’i Sodema noho, ny hahazo an’izany tanàna izany.

Izegny tanàna tsy mety mino

13 Hidiran-doza anao a Korazina! Hidiran-doza anao Besaida! Faha raha tagny Tirô izy amin’ny Sidôna no nagnanôvana ny asa lebe natao taminareo, de efa ela izy no nibebaka ka efa ela no nitafey lambana malahelo mitoboka ampatagna. 14 Fa ho moramora ny hitsaràna an’i Tyrô izy amin’ny Sidona toy izay ny aminareo. 15 Anao a Kapernaomy, ka hasondrotra hatra an-dagnitra agny anao an? Hajotso hatra amin’ny afobe agny anao an?
16 Izegny miteno anareo de miteno an’Aha; izegny mandà anareo de mandà an’Aha, ka izegny mandà an’Aha de mandà izegny nagniraka an’Aha.

Ny fipodèn’ny mpiantra fitopolo lahy

17 Nipody tamin-kafalena areo fitopolo
XIII lahy, ka nagnano hoe: Tompoko, na ny demony aza, de nieky anay nohon’ny agnaranao
18 De namaly: Jesosy nagnanohoe: Hitako i Satana* latsaka avy tan-dagnitra ôtran’ny varatra. 19 Efa nomeko anareo fahefana handia menaragna mbana hala sady handresy ny karazankery amin’ny fahavalonareo, ka tsisy hagnahy anareo. 20 Kanefa aza mifaly anareo fa hoe magneky anareo ny fagnahy ratsy, fa ny agnaranareo vôsoratra agny an-dagnitra no hifalio.

Ny fifalian’ny Zanaka

21 Tamin’ny andron’io de nanagno hafalena tamin’ny Fagnahy Masina Jesosy ka nivavaka hoe: Baba, Tompon’ny tany aman-dagnitra, midera Anao Aho, f’efa nomena ny olo-kendry mban’ny manan-tsaigna izany ka natoronao an’ny zamadinika; eka, Baba a! sitrakao izany. 22 Efa nomen’ny Iabako an’Aha aby ny raha maro be; ka tsisy mahafantatra ny Zanaka afa-tsy Iaba, sady tsisy mahafantatra an’ny Iaba afa-tsy Zanaka miaraka amin’ny izegny tian’i Zanaka hagnatorôna an’Azy.

Ny fahasambaran’ny mpianatra

23 Nitodika tamin’ny mpiantra Izy, de nizaka manokagna tamin-dreo hoe: Sambatra ny maso mahita izegny raha hitanareo. 24 Iaho mizaka aminareo fa enjagna ny mpaminagny mbana mpanjaka nagniry hahita ny raha hitanareo, fa tsy nahita, sady nagniry ny haregny ny raha regninareo, fa tsy naregny.

Fagnoharana ny amin’ny Samaritana tsara fagnahy

25 Nisy mpahay lalàgna raike nitsangagna hangala fagnahy an’i Jesosy hoe: Eh! Ramose, ino ny raha ataoko mba hadovàko an’izany fiaignana mandrakizay izany?
26 Ka hoy Izy nagnontsy an’azy: Ino ny vôsoratra ao amin’ny lalàgna ao? Magnano akory ny famakianao an’azy? 27 Namaly izy hoe: «Tiavo NY TOMPO Zagnaharinao, amin’ny fonao, amam-pagnahinao manontolo, amin’ny tanjakao, amin’ny saignanao» (Deo 6:5); sady, «Tiavo ny akamanao ôtran’ny fitiavanao ny tegnanao» (Lev 19:18).
28 Ka hoy Jesosy nagnontsy an’azy: Marina izany, tanteray izany de ho velogn’anao. 29 Te hagnamari-tegna izy nagnano hoe: Ka iza ny akamako? 30 Ka hoy Jesosy namaly nagnano hoe: Nisy zalahy raike nidigna avy tagny Jerosalema ho agny Jeriko ka nitafihin’ny dahalo, de nalainy ny lambany sady nilamolamoiny izy de navelany teo, raha efa hofaty.
31 Sendra nisy mpisorogna raike nandalo tamin’ny lalagn’io, ka raha nahitan’ny zalahy io izy de nandalo mazagna.
32 Ôtran’izany koa ny Levy* raike, de nadalovany fotsiny, raha nahitan’io izy.
33 Fa nisy Samaritana* raike nandalo, avy lavitra, ka nalahelo izy raha nahita an’i le zalahy io. 34 Nagnantogn’izy ka nifatorany ny bainy, sady nosorany ilo mbana divay; zay vao nandebany tamin’ny sô-valiny, ka nindany tan-dragnombahiny, sady nitsaboiny. 35 Amaraignan’igny, de nangala vola denaria* roy
XIV izy, nomeny ny tompon’ny tragnom-bahiny sady nagnano hoe: Tsaboy izy ka na ôtrino na ôtrino laninao mihôtra an’io de onerako, laha mipody aho. 36 Iza amin’ny zalahy telo lahy regny arike no mety lasa akaman’ny le zalahy nitafitin’ny dahalo io?
37 De hoy izy: i zalahy raike nagnavotra an’azy igny. De hoy Jesosy nagnontsy an’azy: Mandihana, ka magnanôva ôtran’izany koa.

Jesosy tandragnon’i Marta izy amin’i Maria

38 Raha lasa areo, de niditra tamina vohitra raike i Jesosy. Ka nisy zavavy raike angihana hoe: Marta izany nampandroso an’Azy tandragnony. 39 Nanagna rahavavy izy angihana hoe: Maria, izy io de nitoboka tagnilan’i Jesosy teo, mba hiteno ny raha nikoraniny.
40 Sahiragna tamina fagnamboarandraha be i Marta; de nizaka izy tamin’i Jesosy: AzafadyXV, tsy mampagnino Anao aho avelan’ny rahavaviko hiasa raike eto an? Zakay izy hitahy an’aha. 41 Hoy Jesosy namaly nagnontsy: E! Marta, e! Marta, maro lôtra ny raha manahiragna anao, be raha manahiragna anao;
42 raha tokagna mandy no ilaina, efa nifidy ny anjara tsara i Maria, tsy azo alaina amin’azy izany.

TOKO 11   

Jesosy sy ny vavaka

1 Indraik’andro, nitoboka nivavaka i Jesosy, ka laha nijanogna nivavaka Izy de nisy mpianatra raike nagnontany an’Azy hoe: AzafadyXVI, mba ampenaro mivavaka ahay, ôtran’ny nampenarin’i Jaona ny mpianatrany. 2 Ka hoy Izy nagnontsy an’azy: Raha mivavaka anareo de magnanôva hoe: An-dagnitra agny Iabanay! Hamasinina ny agnaranao.XVII Ho avy ny fanjakanao. 3 Omeo rahanina isan’andro ahay. 4 Avelay ny fahotanay, mba hamelanay izegny nagnano ratsy anay. Aza indesina amin’ny fangalam-pagnahy ahay. 5 Hoy koa Jesosy tamindreo: Iza aminareo managna akama mandondognareo amin’ny sasakaligna magnano hoe: Eh! Lehano mba ampitrosavy mofo telo etsy aho; 6 ka tonga amin’aha ao ny akamako avy talavitra tagny ka tsy managna raha omena an’azy aho; 7 de hamaly ny an-dragnony ka hagnano hoe: Aza mangelingeligna araha, fa efa mihidy varangaragnanay io sady tsy afaka hifoha agny koa aho fa efa mandry aby ny vady aman-janako. 8 Iaho mizaka aminareo fa hifoha mandy izy na ela ny ela, nony fitaraignan’ny akamany ka hagnome ny raha ilainy. 9 Ka hoy Aho: Aminareo hoe: Mangataha de omena anareo, dondogny de voahina anareo. 10 F’izegny mangataka mandy no omena; sady izegny miaragna mandy no hahita; izegny mandondogna mandy no voahina. 11 Iza aminareo Ray aman-dreny; Hagnome vato an-janagny, la hangataka mofo aminareo izy, na hagnome bibilava an’azy, la hangatahany amalogna,
12 na hagnome an’azy hala, raha atody no angatahiny? 13 Anareo ôtran’izao aza, malala magnome raha tsara an-janakareo, vômeka i Abanareo agny an-dagnitra, hagnome ny Fagnahy Masina anareo la mangataka amin’Azy anareo?

Mifandray amin’ny demony va Jesosy

14 Nadrôka demony
* môgna Jesosy ka laha afaka ny demony*, de afa nizaka ny môgna, ka de zendagna aby ny fokon’olo. 15 Fa hozy ny sasagny an! Belzeboba*, leben’ny demony*, ny nadroahany ny demony*.
16 Ny sasagny koza nitsapa fagnahy an’Azy ka nangataka famantarana avy agny an-dagnitra.
17 Fantatr’i Jesosy ny hevitrany, ka hoy Izy nagnontsy andreo: Ho fôgna tsy ho hisy koa ny fanjakana izegny miady an-dragno; ho rava ny fianakavena miady an-dragno. 18 Ka raha miady an-dragno mandy koa Satana, de akory ny hampaharitra ny fanjakany amin’ny izany? Hozy anareo hoe: Belzeboba
* no androahako ny demony*.
19 Raha amin’ny herin’ny Belzeboba*, no androahako ny demony* de amin’ny herin’iza are, ny androahan’ny zanakareo an’azy? Mpitsara anareo amin’izany. 20 Fa raha ny ratsatagnan’Andrianagnahary no androahako ny demony*, de ho avy aminareo tegnany ny fanjakan’Agnahary. 21 Raha Zalay matanjaka sady managna fitaovam-bedèna tsara no miambigna ny tragnony, de tsy hagnino mihintsy ny fanagnany. 22 Fa raha tonga koza ny mantanjaka amboniny, ka resy arỳ, de alainy aby ny fedèny nampireharena an’azy io, ka ataony andevo arỳ. 23 Izegny tsy miaraka amin’Aha de manohitra an’Aha; sady izegny tsy miaraka magnangona amin’Aha de magnaparitaka.

Ny fipodianan’ny fagnahy maloto

24 Ny fagnahy maloto raha mivôka amin’olo de mandeha mitety tany tsisy rano agny izy melegnina, ka laha tsy mahita izy, de hoy izy an! Andeha hipody agny amin’ny tragno niboahako aho. 25 Ka raha tonga ao izy, ka mahita an’azy madio sady vôhengo tsara.
26 De lasa izy mitarika fagnahy fito hafa koa, ratsy ambonimbonin’ny, ka mitoboka ao areo; ka ny hafaran’ny olo io de ratsy ambonimbonin’ny tamin’ny vôlongany.

Ny tena fahasambarana

27 Laha avy nizaka an’izany Jesosy, de nisy zavavy raike tamin’ny fokon’olo teo nagnano hoe: Sambatra ny troka nitondra Anao, sady sambatra koa ny nono nihonoanao.
28 Fa hoy Izy namaly hoe: Eka! Marina izany, kanefa tena sambatra ny olo miteno ny raha zakain’Agnahary ka mitandrigna an’izany.

Ny famantarana ny amin’i Jônà sy ny Zanak’Olo

29 Raha mbola nitangorogna teo ny fokon’olo de hoy Izy an!: Taranaka ratsy ity taranaka ity. Famantarana fotsiny, ny raha eragniny; nefa tsisy famantarana omena an’azy afatsy ny amin’i Jônà;
30 ôtran’ny famantarana tamin’i Jônà tagny Ninivè, de ôtran’izany mandy koa ny Zanak’Olo* amin’ity taranaka ity. 31 Hiaraka hitsangagna amin’ny manafo lahy amin’ity taranaka ity ny mpanjakavavy avy tagny antsimo, amin’ny andro fitsarana, ka hagnameloka an’azy, fa avy tagny amin’ny faran’ny tany no nitenoany ny fahendren’i Sôlômôna; nefa eto de misy lebe ambonin’i Sôlômôna.
32 Hiaraka hitsangagna amin ńy taranaka ity ny olo tagny Ninive amin’ny andro fitsarana ka hagnameloka an’azy, fa ny toritenin’i Jônà no nampibebaka an’azy, nefa eto de misy lebe ambonin’i Sôlômôna.

Ny jiron’aigna

33 Tsisy olo mandrenitra jiro ka apetragny an-davaka, na ataony ambanina dabam-bary, fa apetragny amin’ny fasena an’azy mba ho hitan’olo ny mazava. 34 Ny maso no jiron’ny vatategnanao; mazava ny vatategnanao raha tsara ny masonao, fa laha ratsy ny masnao de mizigna ny vatagnao. 35 Mitandrema are! sao de manjary mizigna ny mazava efa agnatinao ao.


36 Fa raha tsy mifangaro amin’ny ezigna ny mazava agnatinao de hazava aby ny vatagnao marobe, ôtran’ny jiro mirehitra tsara magnazava anao.

Magnameloka ny Fariseo mban’ny manampahaizana momba ny Lalàgna i Jesosy

37 Raha mbola nizaka i Jesosy, de nisy Fariseo* raike nampandroso an’Azy hiaraka hihinagna amin’azy, de niditra Izy ka nitoboka hihinagna. 38 De zendagna ny Fariseo, raha nahita an’Azy tsy nanasa tagnana alohan’ny hihinagna. 39 Fa hoy ny Tompo nagnontsy an’azy: Anareo de tsy tapaka magnadio ny jinga mban’ny lovianareo, nefa ny ao agnatinareo feno halatra feno haratsena. 40 Môla anareo! Tsy fantatrareo fa Izegny manasa ny ambelagny no manasa ny agnatin’ny mandy koa? 41 Izao fotsiny: enaro tsara alohake nu hanasa ny raha agnatiny, de madio ho anareo ny raha marobe. 42 Fa hidiran-doza anareo Fariseo*! Satria anareo die mandoa ny ampafolon’ny raha anagnanareo marobe, nefa andalovanareo fotsiny ny fitsarana mban’ny fitiavana an’Agnahary, marina fa tsy mentsy atao izany, nefa tsy azonareo azanogna fotsiny eo ny sisa. 43 Hidiran-doza anareo Fariseo*! Fa tia mitoboka aloha amin’ny sinagoga* lôtra anareo sady te ho arabain’olo egny an-tsena egny.
44 Hidiran-doza anareo, fa anareo de ôtran’ny kobory tsy hitan’olo, ka diadiany fotsiny.
45 Ny mpanora-dalàna raike namaly nagnano hoe: E! Ramose!XVIII Mangala baraka anay, ny raha zakainao zany. 46 Ka hoy Jesosy an: Hidiran-doza mandy koa anareo mpanora-dalàna! Satria mampitondra entagna tsy leon’olo, nefa na de ny ratsan-tagnanareo tokagna aza tsy mibata aby. 47 Hidiran-doza anareo! Fa anareo die magnano kobory ho an’ny mpaminagny, nefa ny razagnareo mandy no namono an’azy. 48 De vavolombelogna anareo, ka nekenareo; satria izy namono, ka anareo no mpagnano ny fasagnany.
49 Izany no nagnanôvan’ny fahendren’Agnahary hoe: Agniraka mpaminagny mbana Apostoly amin’Azy agny Aho, ka ny sasagny voniny , ny sasagny enjehiny, 50 mba hagnontanena an’ity taranaka ity ny ràn’ny mpaminagny enjagna be nivoniny hatramin’ny namorognana ny raha aby izao, 51 de manomboka amin’ny ran’i Abela ka hatramin’ny ràn’i Zakaria, nivoniny tagnelagnelan’ny alitara miaraka amin’ny Tempoly*. Eka, Iaho de mizaka aminareo marina fa hagnontanena an’ny taranaka ity izany. 52 Hidiran-doza anareo mpanora-dalàna, satria nalainareo ny lakile ny fahalalàna; anareo tsy te hiditra, ka bahagnanareo ny lalagnan’ny te hiditra. 53 Ka raha niala tao Jesosy, de tena nofôrseny Izy sady nagnontaneny raha enjagnabe. 54 Mba hamandrihany an’Azy tamin’ny raha izakain’ny vavany.

TOKO 12   

Iregny mizaka fa tena mpagnaradia an’i Jesosy

1 Tamin’izay, de andrivony manery ny olo tafangona nifandevilevy tsisy ombana, de hozy Jesosy nagnontsy an’i mpianatrany: Mitamdrema tsara anareo sao de azon’ny masimasinan’ny Fariseo*, fetsarambelatsihy an’izany i!
2 Tsisy raha avony tsy ho hita izany, na ny takogna aza mbola ho fantatra. 3 Ka na ino na ino raha zakainareo ao amin’ny mezimezigna agny de tsy mentsy regny ao amin’ny mazava; na izegny raha vitsikitsihinareo amin’ny mangingigna agny, de tsy mentsy atao kokambo an-tafo-tragno. 4 Izao no zakaiko aminareo sakezako: Aza mangoaina amin’ny raha ahafaty ny nofo, nefa raha vita izany, de tsy havita ino amin’io koa. 5 Fa izao mandy no ataory: De izay managna fahefana hagnary anareo agny amin’ny afo be, agny raha maty anareo, mbola apotidiko mandy hoe: Matahorà an’Azy. 6 Tsy iraimbilanja* mahazo fody dimy an? Kanefa tsisy adigno aby io na de raike amin’Jagnahary. 7 Fa na de ny volon-dohanareo aza de vôisany aby. Aza mangoiana fa ambony lavitra nohon’ny fody anareo. 8 Aho mizaka amin’areo, fa na zovy na zovy magneky an’Aha eo agnivon’olo de magneky an’azy koa ny Zanak’Olo* eo agnivon’ny anjelin’Agnahary; 9 F’izegny tsy magneky an’Aha eo agnivon’olo de tsy ekena mandy koa eo agnivon’ny anjelin-Agnahary. 10 Na zovy na zovy magnano raha hanoerana ny Zanak’Olo* de hahazo famelan-keloka mandy; fa izegny magnompa na mamatra ny Fagnahy Masina, de tsy mba hahazo famelan-keloka. 11 Raha andesin-dreo agny amin’ny sinagoga* mban’ny mpanapaka mban’ny manampahefana anareo, de aza magnahy amin’ny raha zakainareo, na amin’ny raha havalinareo; 12 fa atoron’ny Fagnahy Masina anareo eo no eo mandy ny raha ho zakainareo na ny raha havalinareo.

Fagnoharana ny amin’ny mpanankarena môla

13 Nisy olo raike tamin’ny fokon’olo, nizaka tamin’i Jesosy hoe: E! Ramose
XIX, mba zakay ny rahalahiko, mba hizara lova amin’aha. 14 Fa hoy Izy nagnontsy an’azy: E! Lehano, iza no nagniraka an’Aha ho mpitsara na ho mpizara ny lovanareo? 15 De hoy Izy tamin’olo teo, Mitandrema tsara anareo mba tsy ho torizina; fa ny fagnahin’olo tsy miankigna amin’ny hamarozan’ny raha anagnany. 16 De nagnano fagnoharana tamin-dreo Izy nagnano hoe: Namokatra be ny tanin’ny zalahy raika mpanankarena ity. 17 Ka nieritreritra izy hoe: Akory atao fa tsy managna tragnambo lebe hagnangonako ny vokatran’aha ito aho? 18 De hoy izy an: Izao ataoko : Ravaiko ny tragnamboko io ka ataoko lebebe, de avoriko ao aby ny variko mban’ny fanagnako maro be. 19 Ka ifaly eke aho fa afakangoaignana aho amin’izay, sady manankaregna. 20 Ka hoy Zagnahary nagnontsy an’azy: Môla marina anao, raha alaina aminao niany aligna ny fagnahinao de ho an’iza aby raha alagnonanao io? 21 Ôtran’izany ny anjo ny olo mangoron-karegna ho an’ny tegnany nefa tsy mba magnantegna haregna amin-Jagnahary.

Ny fatokisana an’Agnahary

22 Ka hoy Jesosy nagnontsy an’i mpainatrany: Raha izany arika de izao ny raha zakaiko aminareo: Aza magnahy ny amin’ny hanina hivelomanareo, na ny raha hitafianareo; 23 fa ambony nohon’ny hanina ny aigna sady mihoatra lavitra nohon’ny raha tafiana ny vatagna. 24 Diniho ma ny gôgôka e! Tsy mba mamboly na mambely, sady tsy managna tragnambo, nefa Zagnahary mamelogna an’azy; tsy ambonimbonin’ny vorogna anareo an? 25 Iza aminareo, na de magnahy aza, no mahay magnalava ny andro iaignany; na de bitaka fotsiny aza? 26 Ka raha ny bitika aza tsy hainareo, magnino anareo miasa loha amin’ny raha maro be? 27 Diniho ny voninkazo, tsy mba miasa na manjaitra; kanefa Aho mizaka aminareo fa na de i Sôlômôna tamin’ny fanjakany aza tsy mba nitafy mitovy na de raika tamin’iregny. 28 Ka raha ny ahitra an-tsaha aza ampitafin-Jagnahary ôtran’izany tsy voameka azalahy anareo? Tsy ampy finôna anareo. 29 Ka aza miaragna ny raha hohaninareo na ny raha nominareo koa, sady aza de mikarasoka raha enjagna lôtra. 30 Fa ny olo tsy mivavaka ambony tany eto de izany aby ny raha karasoin-dreo; fa fantatry Iabanareo fa ilainareo izany. 31 Kanefa eragno alohake ny fanjakan’Agnahary de omena ho fagnampiny ho anareo aby izany. 32 Anareo no ondry vitsy, aza mangoaigna, fa efa foin’i Aban’areo homena anareo ny fanjakany.

Rakitra agny an-dagnitra

33 Amidio aby ny raha anagnareo, ka omeo ny mahantra, (magnanôva) tantim-bola tsy mety tonta ho anareo, de rakitra tsy mety lany agny an-dagnitra; tsy azon’ny mpangalatra, sady tsisy kalalao manimba.
34 Fa izegny misy ny haregnareo, no misy ny fonareo.

Fagnoharana ny amin’ny fotoam-piambenana

35 Asevo hetra ny andilagnareo sady ariheto ny jironareo. 36 Magnanôva ôtran’ny olo mandigny ny lebeny avy agny amin’ny fangataham-bady, ka rahatonga mandondogna izy de voany. 37 Sambatra ny mpiasa tratrin’ny lebeny miambigna raha tonga izy. Aho die mizaka aminareo fa hifetika sikina ny lebeny ka hampitoboka an’azy hihinagna, ka de hihinagna izy. 38 Ka raha tonga ny fembenana faharoy mban’ny fahatelo, ka tratrany miambigna fehizay izy, de fahasambarana ny an’ny mpiasa io. 39 Fantaro tsara fa raha fantatry ny tompo-tragno ny fotoagna heven’ny mpangalatra, de hembenany tsara mba tsy ho taomin’olo tao aby ny entagnany. 40 Miomagna mandy koa anareo, fa amin’ny fotoagna tsempoizinareo de ho avy ny Zanak’Olo*. 41 Ka hoy Petera an: AzafadyXX, ka aminay mandy ma izakanao an’izany fagnoarana izany sa amin’ny fokon’olo koa? 42 Ka hoy ny Tompo: Iza ny mpikarakara-panagnana atokisana sady hendry ka nitendren’ny lebeny hibeko ny mpiasany hagnome hanina an’azy amin’ny lerany?
43 Sambatra ny mpiasa tratrin’ny lebeny magnano ôtran’izany raha tonga izy. 44 Sahiko mizaka aminareo fa apetragny amin’azy aby ny fikarakarana ny fanagnany manontolo. 45 Fa la mieritreritra koza mpiasa io, ka magnano hoe: Mbola ela vôtonga vao ny lebeko, ka mamango ny mpiasa izy na lelahy ne viavy, sady magnararaotra mihinagna sady mihinogna ka mamo, 46 de tonga amin’ny lera tsy ampoiziny ny lebeny, de ho lamolamoiny marehy izy, ka alefany agny amin’ny figadràna. 47 Ny mpiasa mahalala ny heven’ny lebeny ka tsy miomagna na magnano sitrapo de vangoina marehy. 48 Fa izegny tsy mahalala koza ka magnano raha hamangôna an’azy de vangoina mandy fa bitake. Izegny nomena be, de be no takena amin’azy, ka izegny nampagnasarezina be, de be koa no agnotanena an’azy.

Jesosy, anton’ny fisarahana

49 Tonga Aho, anipy afo ety ambon’ny tany, ka magnano akory ny fagniko mba ampirehitro an’izany malaky? 50 Managna batisa agnanôvana batisa an’Aha Aho, mandram-pahatanterahako an’izany de fijalena magnano akory no eretako? 51 Everinareo izany fa hitondra fihavanana eto ambanin’ny tany Aho? Tsiare, fampisarahana aza! 52 Manomboka amin’zao ny olo tragno raike de hisy dimy tsy hifagnara-kevitra, ny telo hanohitra ny roy, ny roy hanohitra an’ny telo. 53 Tsy hifagnara-kevitra areo, ka ny zanagny lahy hanohitra an’i abany, i abany hanohitra an’ny zanagny lahy, ny zanagny viavy hanohitra an’ny endriny, ny endriny hanohitra an’ny zanagny viavy; ny rafozambaviny hanohitra an’ny vinantovaviny ka ny vinantovaviny hanohitra ny rafozambaviny.

Ny fahafantarana ny toetran’ny andro

54 Ka hoy i Jesosy nagnontsy an’ny fokon’olo teo: Anareo laha mahita raogna avy andrefagna de hozy anareo an: Ho avy ny erika, de avy tokôtre. 55 Ka raha avy agny antsimo ny rivotra, de hozy anareo an: Hafàna ny iandro, de tonga tokôtre. 56 Mpetsaravelatsihy anareo, hainareo ny mamantatra ny toetran’ny tany aman-dagnitra, ka akory tsy ahafantaranareo an’izao andro diavintsena izao?

Ny fifandaninana amin’izegny managna ady aminao

57 Aôna tsy ahaizanareo mamantatra ny marina? 58 Fa raha miaramandeha amin’ny olo managn’ady aminao anao ho egny amin’ny fitsaràna, de ataovy malaky izegny raha evananao amin’azy, raha mbola egny an-dalagna, fa sao de tongany egny amin’ny mpitsara anao, ka alefany mpitsara agny amin’zandary anao, ka ny zandary agnidy anao andragnomizigna. 59 Iaho de mizaka aminao, fa tsy ho afaka ao mihitsy anao mandra-pandoavanao ny sazinao farany.

TOKO 13   

Ny Galelianina nivonin’i Pilato

1 Ndraik’andro nisy olo sasagny tonga nagnontany an’i Jesosy, ny amin’ny raha nahazo an’ny Galelianina, fa nalatsak’i Pilato tamin’ny raha nataondreo ny ràny. 2 Fa hoy Jesosy namaly an’azy: Evenareo zany fa ny Galelianina iregny no tegna mpanonta ambonin’ny Galelianina maro be satria nidiran-doza ôtran’izany areo?
3 Tsiaré, fa la tsy mibebaka mandy koa anareo, de ringagna ôtran-dreo koa. 4 Everinareo zany fa ny olo valo ambin’ny volo nitrotrahana tilikambo ta Siloama igny no tegna mpanonta ambonin’ny olo maro be mipetraka a Jerosalema? 5 Tsiare, fa la tsy mibebaka anareo, de ho ringagna ôtran-dreo mandy koa.

Fagnoharana ny amin’ny aviavy tsy namoa

6 De nagnano fagnoharana koa Izy hoe: Nisy zalahy raike namboly aviavy tantanim-boliny, afaka kelikely de nagnantogna teo arỳ mba hiaragna isiny nefa tsy nahita. 7 Ka hoy izy tamin’ny mpiasan’ny tanimboliny: Efa telo taogna izay aho niaragna isiny tamin’ny ity aviavy ity, nefa tsy nahita; tapay agny io fa mandratra tany fotsiny; ino ataon’ity eto? 8 Ka hoy navalin’ny mpiasa hoe: AzafadyXXI, avilay eo eky izy, fa karakaraiko amin’ny taogna ity; 9 mbola hamoa mandy angamba izy; fa raha tsy mamoa izy de ho tapaiko mandy.

Ny nagnasitranan’i Jesosy vehivavy kilemaina iray tamin’ny andro Sabata*

10 Nampianatra tamina sinagoga* raike i Jesosy tamin’ny Sabata
* izay.
11 Hisy viavy raike izay azon’ny demony* efa valo ambin’ny folo taogna, tsy afaka nidràka izy sady mirambokoka satria managna aretin-damoisigna. 12 Ka la nahita an’azy i Jesosy, izy de nangaika ka nagnano hoe: E! Endrin’ny raha, afaka tamin’ny aretignanao ianao. 13 Sady nametrahany tagnana Izy; ka nahafaka nidràka sady nagnome voninahitra an’Andrianagnahary. 14 Vignitra an’i Jesosy ny anefa leben’ny sinagoga
* satria nagnasitragna tamin’ny andro Sabata* i Jesosy, ka hoy izy nagnontsy an’i fokon’olo: Enin’andro no azontsena esàna ka mitongava raha te ho sitragnina, fa tsy amin’ny andro Sabata
*.
15 Hoy ny Tompo nagnontsy an’azy an: Mpetsaravelatsihy, iza aminareo no tsy mamôka ny aombiny mban’ny borikiny tambala ka hagnome rano hinominy amin’ny andro Sabata*?
16 Ka ity raviavy ity de taranak’i Abrahama, nifatoran’i Satàna* valo ambin’ny folo taogna be izao, ka tsy tokony vahana amin’ny andro Sabata
* an? 17 Raha avy nizaka an’izany Izy de sanganehagna aby ny olo nanohitra an’Azy teo, fa faly koza ny fokon’olo tamin’ny raha nalaza namboariny.

Fagnoharana ny amin’ny vôntsinapy

18 Ka hoy Izy an: Ôtran’ino ny fanjakan’Agnahary? Ino ny agnoarako an’azy? 19 Hoariko amina vôtsinapy nambolen’olo tamin-tanimboliny, de nitombo ka nanjary kakazo be, ka nataona vorogna fipetrapetrahana ny sampagny.

Tery ny varangaragna

20 Ka hoy koa i Jesosy an: Oariko amin’ino ny fanjakan’Agnahary? 21 Ôtran’ny levira naharoharon’ny zavavy raike tamina lafarinina telo kapôka mba hampitombo ny koban-dafarinina.

Ilay varavarana ety

22 Ka de nitety tanàna mbana vohitra maro i Jesosy, nampianatra sady nagnitsy ho agny Jerosalema. 23 Nisy zalahy raike nagnontany an’Azy: Azafady ramose
XXII, ka olo vitsy izany no vonjena an? Ka hoy Izy nagnontsy an’olo teo:
24 Milera hiditra amin’ny varangaragna tery anareo; Aho de milaza aminareo fa enjagna be ny olo te ho agny fa tsy afaka. 25 Tavela ambi-tragno ao anareo raha magnidy varangaragna ny tompo-tragno, ka handondogna anareo hagnano hoe: Azafady RamoseXXIII mba voay ahay, de hoy ny havaliny an: ndre tsy fantatro aby anareo na olo avy aia.
26 Ka amin’izany anareo de hagnano hoe: Nihinagna sady ninogna tagnivonao teo ahay, sady nampenarinao tankianja tegny koa ahay. 27 Fa ho valeny hoe: Efa mizaka aminareo Aho fa tsy fantatro ny fevenareo; fa menga teto, fa olo tsy manjary anareo.
28 Amin’izay vô hisy fitomagnena mbana fanegnenana, raha mahita an’i Abrahama, Isaka, Jakoba mban’ny mpaminagny maro be eo amin’ny fanjakan’Agnahary anareo, nefa anareo vôrôka ambelagny agny. 29 Ka hisy olo ho tonga avy agny antsinanana, andrefana, avaratra, atsimo, hitoboka hihinagna eo amin’ny fanjakan’Agnahary. 30 Ka hisy vôlongany lasa farany, ny farany manjary vôlongany.

Jesosy sy Jerosalema

31 Tamin’ny andron’io de nisy Fariseo* sasagny nagnatogna an’i Jesosy ka nizaka hoe: Mandihana Anao milefa fa hamono Anao i Herôda.
32 Ka hoy Izy nagnontsy andreo: Ndihana zakay amin’ny amboadihyXXIV hoe: Magnasitragna sady mandrôka demony* Aho niany ny amaraigna, fa ambadike amaraigna, de ho tanteraka ny amin’Aha. 33 Kanefa tsy mentsy mandeha mandy Aho niany sy amaraigna, ambadike amaraigna; fa ny mpaminagny tsy azo vonina, raha tsy agny Jerosalema. 34 E! Jerosalema, E! Jerosalema, nivoninao ny mpaminagny sady nitilinao vato ny olo nirahina tagny aminao, impiry ma Aho tehandagnona ny zanakao ôtran’ny akoho magnotrogna ny zanagny ambanin’ny elatrany, fa tsy avy anao! 35 Ka havela aminareo ny tragnonareo! Fa zakaiko aminareo, fa tsy ahita an’Aha koa anareo mandrapizako hoe: «Isôrana izay avy amin’ny agnaran’NY TOMPO*» (Sal 118:26).

TOKO 14   

Fagnasitragna hafa koa tamin’ny andro Sabata*

1 Ndriaka andro i Jesosy raha niditra hihinagna tan-dragnon’ny zokiolon’ny fariseo
* raike izay tamin’ny andro Sabata*de nitsikilovin-dreo. 2 Ka sendra nisy zalahy raike maty ilaXXV izay tagnivony teo.
3 De hoy Jesosy nagnontany andreo mpahay lalàgna mban’ny fariseo* hoe: Mety sa tsy mety ny magnasitragna amin’ny andro Sabata*?
4 Tsy avy areo hizaka. Hitsaboin’i Jesosy le zalahy igny, ka nahafaka de navelany nadeha.
5 Ka hoy Izy nagnontsy andreo: Iza aminareo managna borikyXXVI mbana aomby latsaka agnaty dobo ka tsy angala an’azy tao amin’ny andro Sabata*?
6 Tsy nanagna raha nizaka areo tamin’izay.

Mifidy ny ilasy afara

7 Raha hitan’i Jesosy fa tia mifidifidy fitobohana alohaloha aby ny olo nafarana de nagnano fagnoharana Izy hoe: 8 Raha misy olo mangala anao hagnatrika fampekaram-bady, de aza tia mitoboka aloha, sao de hisy olo manan-kaja ambonimboninao nafaran-dreo, 9 ka hizaka aminao izy aveo hoe: Mifindrà afara erỳ anao fa hitobohan’olo eto, de ho megnatra anao hifindra amin’ny fitoboha afara be egny.
10 Fa raha misy olo magnasa anao, de mitoboha amin’ny fitobohana afara, ka raha tonga ny olo nagnasa anao, de hizaka aminao hoe: Azafady a iabany fa misy pilasy malalaka ho anao aloha etỳ, de managna haja amason’olo enjagna be mihinagna eo anao. 11 F’izegny magnambony ny tegnany de ajotso, ka izegny manjotso ny tegnany de hasondrotra ka hasandratra.

Fagnasana ny mahantra

12 Ka hoy Jesosy tamin’olo nagnasa an’Azy: Raha magnasa olo hihinagna amin’ny andro atoandro na amin’ny andro aligna anao, de tsy vôtery ny akamanao na ny rahalahinao, na ny havanao, na ny akamanao mpana-karena no asainao fa sô de hagnasa anao hihinagna koa areo, ka vôvaliny ny raha nataonao. 13 Fa raha magnasa olo anao, de ny mahantra, ny kilemaigna, ny malemy, ny jamba; 14 de ho sambatra anao, satria tsy mba manan-kavaly anao areo; fa Zagnahary hamaly anao amin’ny fitsanganan’ny marina.

Fagnoharana ny amin’ny fagnasana lehibebe

15 Ny zalahy raike mitoboka niaraka nihinagna tamin’Azy teo laha naharegny an’izany de nizaka hoe: Sambatra azalahy izegny hihinagna amin’ny fanjakan’Agnahary izany koa.
16 Ka hoy Jesosy an: Nisy zalahy raike nagnasa olo enjagna be: 17 Laha tonga ny fotoana hinanana, de nagniraka mpiasa raike izy hampandroso ny olo, hoe: Mandroso aby anareo fa efa vognona aby ny raha marobe. 18 Samy nialatsigny aby areo. Ka hoy ny vôlongany nizaka hoe: Mialatsigny arô fa efa avy nividy tany koa aho teo, ka tsy mentsy andeha hijery an’izay agny ka amin’ny afara.
19 De hoy koa ny raike: Mialatsigny arô, fa nividy aomby folo aho teo, ka tsy mentsy fantariko agny eky izay de mizaka mandy.
20 De hoy mandy koa ny raike: Angatra-bady aho, ka tsy afaka oagny eky.
21 De nipody le zalahy mpiasa igny ka nitantara tamin’ny lebeny. Vignitra ny tompo-tragno ka nizaka tamin’ny mpiasany hoe: Mandihana angiho lahatagny aby ny olo agnarabe egny, mban’ny olo zegny hitanao an-tanàna egny, ka ampandrosoy lahatagny aby ndre mahantra, ndre kilemaigna, ndre jamba mban’ny malemy. 22 De hoy ny mpiasany: AzafadyXXVII, efa nangiako aby ny olo nantsìnao izany, ka mbola tsy feno mandy ny tragnonao. 23 Ka hoy ny tompo-tragno: Mandihana agnarabe mban’ny amoron-kosy igny, ka fôrseo hiditra aty aby izegny olo hitanao agny hameno ny tragnoko. 24 Aho mizaka aminareo fa tsisy hagnandragna ny nahandroko aby izegny olo mandà io na de raike aza.

Mahafoy ny raha marobe nohon’ny fagnarahana an’i Jesosy

25 Enjagna be ny fokon’olo nagnaraka an’i Jesosy, ka nitodika Izy nagnano hoe: Raha misy olo te-hagnaraka an’Aha, ka tsy mahafoy an’iabany na ny endriny na ny vadiny na ny zanagny na ny rahalahiny na ny anabaviny, na de ny tegnany aza, de tsy atao hoe mpainatro izy. 27 Izegny tsy mitondra ny hazo fijaleny ka tsy magnaraka an’Aha, de tsy atao hoe mpianatro izy. 28 Iza aminreo te hagnano tilikambo ka tsy mandinika ny ampelatagnany izy aloha na ampy na tsy ampy agnamboarany an’izany? 29 Sao de magnano tsy mahatody izy, ka ataon’olo fikoranina. 30 Ka hagnano hoe: Nagnano tsy mahatody le zalahy io. 31 Sady mpanjaka iza, no tsy handinika tsara, raha andeha hiady amina mpanjaka hafa izy, ka hitondra miaramila iray aligna hikatroka amina fahavalo roa aligna?
32 Fa dieny mbola lavitra ny mpanjaka raika, de mandefa iraka izy hagnano raharaham-pihavanana. 33 De ôtran’izany mandy koa anareo izegny tsy mahafoy ny fanagnany de tsy azo atao ho mpianatro.

Raha ny sira lasa matsatso

34 Tsara ny sira; fa raha matsatso izy, ino mahasira an’azy? 35 Tsy mahatsara ny tany izy sady tsy hay atao zezika, fa aren’olo. F’izegny manantadigny hitenoana , de mitenoa tsara.

TOKO 15   

Mandray ny mpanota Jesosy

1 Nagnantogna an’i Jesosy ny mpagnangon-ketra mban’ny mpanota mba hiteno ny raha zakainy. 2 Ka hoy ny Fariseo* mban’ny mpanora dalàgna mimonimonigna: I le zalahy itsy de miaraka mihinagna amin’ny mpanota.

Fagnoharana ny amin’ny ondry very fa hita mandy

3 De nagnano fagnoharana tamindreo Izy hoe: 4 Iza aminareo managna ondry zato ka very ny raike, ka tsy anjanogna ny sivy amby sivifolo eo mba heragnana ny raike mandra-pahitany an’azy?
5 Ka laha hitany de ataony ankevaigna, sady de faly izy; 6 ka raha tonga an-dragno izy, de mandagnona ny akamany ka mizaka amindreo hoe: Andao hifety asena fa hitako mandy ny ondriko very. 7 Iaho mizaka aminareo fa hisy fety ôtran’izany agny an-dagnitra agny raha misy mpanonta raike mibebaka, nohon’ny amin’ny olo marina sivy amby sivifolo, tsisy tokony hibebahany koa.

Fagnoharana ny amin’ilay drakma very fa hita laha

8 Sa iza ny zavavy raike managna drakma* folo, ka very ny raike, ka tsy handrehitra jiro izy ka mamafa ny tragnony heragnany an’azy mandra-pahitany an’izany? 9 Ka raha hitany ny lasa magnangona ny zavavy namany ka magnano amindreo hoe: Andao hifety iaraka amin’aha fa hitako mandy ny drakma* raike very. 10 Aho mizaka aminareo fa hisy fety be ôtran’izany eo amin’ny anjelin’ny Zagnahary ny amin’ny mpanonta raike mibebaka.

Fagnoharana ny amin’ny zanaka fa hita mandy

11 Hoy Jesosy an: Nisy zalahy raike nanan-janaka rô lahy. 12 Ka hoy ny zandriny nagnontsy an’iabany: E! Baba, omeo an’aha ny lovako. De nizarainy tamin’izy roy ny lovan-dreo.
13 Ka laha aviteo, de nangonin’ny zandriny aby ny lovany marobe, de lasa izy nandeha tagny amin’ny tany lavitra tagny nandany ny fanagny tamin’ny fitondran-tegna tsy manjary. 14 Ka laha naniny aby ny lovany marobe, de hisy ny mosasy be tamin’ny tany nandihany tagny, ka nanjary nahantra izy.
15 De nikarama tamina tompotany raika izy, ka nirahiny niarakandro lambo tagny an-tsaha izy.
16 Nagniry ny hihinagna tamin’ny hanindambo io izy fa tsisy nagnome an’azy. 17 Ka raha tonga saigna izy de nieritreritra hoe: Eh! Agny izay ny mpiasan’ny baba de mihinan-kanina be, nefa izaho aty de maty mosary. 18 Andeha aho, hopody amin’iabako agny, ka hivalo amin’azy aho hoe: Baba! Efa nanota tamin’ny tany aman-dagnitra aho sady efa nagnano ratsy taminao. 19 Ka tsy magneva ho zanakao koa; fa mba ataovy ôtran’ny raika amin’ny olo mpiasanao io aho.
20 Tsisy alaharo de lasa izy nandeha tagny amin’ny abany. Raha mbola lavitra izy, de tsinjon’iabany, ka niazakazaka izy sady nalahelo an’azy, ka nifihininy mafy sady nifagnorohany. 21 Ka hoy izy tamin’iabany an: Baba! Efa nanota tamin’ny tany aman-dagnitra aho, sady efa nagnano ratsy taminao ka tsy magneva ho zanakao koa. 22 Fa hoy ny abany tamin’ny mpiasany: Alay malaky ny akanjo farany tsara igny, de ampagnanôvy an’azy; ka aseo peratra ny tagnany de aseo kapa ny hongony; de alay atỳ ny zanaka aomby farany
XXVIII igny, ka vonio, de andao asena hihinagna sady hagnano fety; 24 fa ity zanako ity efa maty, ka velogna mandy, sady efa very, fa hita mandy. De nilagnona areo. 25 Sendra nivarigna anefa i zalahy zokiolo; ka laha nipody izy de naregny raha magneno mbana dihy, raha efa keky hiditra an-tanàna izy.
26 Nangaika zalahy raika izy ka nagnontaneny ny ny antony nahatonga an’io lagnonanana io.
27 Ka hoy le zalahy io nagnontsy an’azy: Tonga ao zandrinao ka namonôn’ny iabanao zanaka aomby matavy, satria tafapody sóamatsara andrognony ao mandy hono ny zanagny. 28 De vignitra izy ka tsy avy hiditra; nivôka iabany ka nampandrosa an’azy. 29 Ka hoy navaliny an’iabany: Faovena nanompako anao izay sady mbola tsy mba mandàny raha nagnirahanao an’aha aho ndre raika; nefa na de zanaka bengy raike tsy nomenao an’aha mba hifalifaleko amin’ny akamako; 30 fa raha vô tonga koza io zanakao, efa nadany ny fanagnao tamin’ny viavy makorelina tagny, de namonônao zanaka aomby matavy. 31 Ka hoy iabany nagnontsy an’azy: E! Zanako lahy, magnalignadro anao de amin’aha eto feizay, ka efa anao aby ny fanagnako marobe. 32 Fa mety ny magnano fety, fa ity zandrinao ity, efa maty, fa velogna mandy, sady efa very, ka hita mandy.

TOKO 16   

Fagnoharana ny amin’ny mpitantagna fetsy lahy

1 Ka hoy i Jesosy nagnontsy an’i mpianatrany: Nisy mpanakaregna raike, nanagna ny mpiambigna ny fanagnany; nempangain’olo tamin’azy anefa i lezalahy io, fa mandany ny fanagnany. 2 Nampagnangihiny tagny arỳ, ka nagnontaneny hoe: Magnano akory raha namboarinao izany? Avoay aby ny fanagnako; fa amin’ny magnaraka anao tsy mahazo mitantagna ny fanagnako koa. 3 De hoy lehano igny nieritreritra hoe: Ino atao fa niroahin’ny lebeko tamin’ny asako aho? Ny miasa tany efa tsy vitako koa, ny mangataka mahamegnatra. 4 Hitako ny ataoko, mba handraisan’olo an’aha an-dragnony, raha vôrôka amin’ny asako aho. 5 Nangihany aby ny olo nanagnan’ny lebeny trosa ka nampandihaniny tandragnony, ka hoy izy nagnontsy ny vôlongany: Ôtrino ny trosa anagnan’ny lebeko aminao? 6 De namaly hoe: MenakaXXIX zato bataXXX*. De hoy izy an: Mitoboha de soraty hoe dimanpolo fagnaranana. 7 De hoy izy tamin’ny raike: Ôtrino ny trosanao? Vary zato koraXXXI* hoy izy. De hoy izy an: Mitoboha de soraty hoe valo-polo koraXXXII*.
8 Nahazo robo tamin’ny lebeny ny mpitantagna fanagnana tsy marina igny satria fetsifetsy izy. Fetsifetsy ny zanak’izao tontolo izao amin’izy samy izy, tozay ny zanaky mazava.

Ny vola tsy marina sy ny tena haregna

9 Ka hoy Aho aminareo: Mazahoa akama amina haregna tsy marina, anareo mba hitondrany anareo agny amin’ny misy anazy mandakizay agny, raha lany izany.
10 Sady izegny atokisana amin’ny raha le bitake, de atokisana amin’ny raha lebe, ka izegny tsy marina amina raha kely, de tsy marina amin’ny lebe. 11 Ka raha tsy atokisana amin’ny haregna tsy marina anareo iza no atoky anareo amin’ny haregna tena izy? 12 Ka raha tsy atokisana amina rahan’olo anareo, iza hagnome raha anareo? 13 Tsisy olo mahay manompo tompo roy zane agny; ny raike halane sady haraseny, ka ny raike andihanane. Tsy hainareo i raha sady manompo Zagnahary anareo no sady manompo haregna. 14 Negnesogneso an’i Jesosy aby izagny Fariseo
* naregny an’izany teo, satria de olo tia vola lôtra. 15 Ka hoy Jesosy nagnontsy andreo: Mpagnamari-tegna amason’olo aby anareo io, nefa Zagnahary mahalala ny agnaty fonareo ao; fa ny raha eritreretin’olo ho ambony, de fahavetavetana amason-Jagnahary.
16 Ny lalàgna mban’ny mpaminagny io de hatragny amin’i Jaona, ka efa nanomboka hatramin’izay ny fitoriana ny filazantsaran’ny fanjakan’Agnahary, ka samy mikezaka hiditra ao n’olo. 17 Fa ho moramora ny handevognana ny tany aman-dagnitra, tozay hamoagnana na de loha-soratra raike amin’ny lalàgna aza.
18 Izegny misara-bady ka manambady hafa de mijangajanga, ka izegny magnakatra ny vady navelany igny de mijangajanga mandy koa.

Fagnoharana ny amin’i Lazarosy izy amin’ny mpanan-karegna

19 Nisy zalahy raike tena mpanan-karegna be, nagnano akanjo volomparasy mbana rongony fotsy madinika izay izy, isan’andro izy de magnano lagnonana mbana fihinanambe.
20 Ka nisy koza zalahy raike mahantra sady be baibay: Lazarosy ny fagnangihana an’azy, nadoboka tagnilan’ny vavahadiny teo. 21 Nagniry ny hihinagna ny ventim-bary latsadatsaka avy tamin’ny latabatry ny mpanan-karegna teo izy, kanefa ny amboa nderaka avy ka nileladelatra ny bainy. 22 Maty i zalahy mahantra igny ka nindesin’ny anjely ho agny an-tratran i Abrahama; ka maty mandy koa i le zalahy mpanan-karegna igny ka nalevigna; 23 Ka raha nijaly tagnatin’ny afo beXXXIII izy, de nidràka, de nahita an’i Lazarosy tan-tratran’i Abrahama talavitra tegny. 24 Nikòka izy nagnano hoe: E! Abakô! E! Abakô! Abrahama ô! Amindrao fo agny arô, mba irahy lahatagny arô i Lazarosy hanjoboka ny loha-tagnany agnaty rano, mba hampangatsetseka ny lelako, fa mijaly lôtra aho agnaty afo ato.
25 Ka hoy Abrahama an: E! Zanako lahy, tadidio fa efa nahazo ny anjaranao anao tamin’ny androm-piaignanao, i Lazarosy tsy mba nahazo; amin’izao koza de mba izy no ampifalena atỳ, fa anao ny fijalena. 26 Sady ambonin’izany misy antsagna be natao magnelagnelagna-ntsena io, ka ahay aty tsy mahazo mandeha aminareo egny, anareo egny tsy afaka megnetỳ. 27 De hoy izy: mangàtaka aminao arô aho, iabako ô! Mba hiray an-dragnon’i abako agny i Lazarosy, 28 fa managna rahalay dimy aho, mba hizaka amin-dreo agny izy, fa sô de tonga amin’ny fijalena be aty koa areo. 29 Fa hoy Abrahama nagnontsy an’azy: Managna an’i Mosesy miaraka amin’ny mpaminagniny areo, ka avelay izy hiteno izegny raha zakainy. 30 Ka hoy izy: E! Abako! Abrahama ô! Tsiaré, fa raha misy olo avinomaty mandeha agny, de hibebaka areo. 31 Fa hoy mandy Abrahama nagnontsy an’azy: Raha tsy hiteno an’i Mosesy miaraka amin’ny mpaminagniny areo, de tsy mba hino an’izany, na de hisy mitsangagna amin’ny maty aza.

TOKO 17   

Izegny neven’ny fanafitohignana

1 Hoy Jesosy nagnontsy an’i mpianatrany: Tsy mentsy ho avy ny fanafitohignana; nefa ho lozahoan’olo neven’izany. 2 Aleo agnantognana vato be famihambary ny vozognany, ka atsipy an-dranomasina agny izy ôtran’izay hanafitohigna ny raike amin’ny ito madinika ito. 3 Mitandrema anareo;

Ny famelan-keloka

fa raha magnano fahadisôvana aminao ny rahalahinao, ka mivalo izy, de mamelà an’azy. 4 Ka na de impito magnano fahadisôvana aminao aza izy indraik’andro, ka mivalo impiko de memelà ny fahadisovany.

Ny finôna

5 Ka hoy ny apostoly nagnon an’Azy: Ampitomboy ny finônay. 6 Fa hoy ny Tompo; Na de bitaka ôtran’ny vôtsinapy raika aza ny finôna agnatinao, de azonareo atao ny mizaka amin’io vôroihazo io hoe: Mingota teo ka maniria an-dranomasina egny, de agneky anareo izy.

NY mpiasa tsy nagnatanteraka afa-tsy izegny raha tokony nataony mandy

7 Iza aminareo managna mpiasa tany na mpiarakandro avy nivarigna, ka hizaka amin’azy hoe: Midira, ka mitoboha hihinagna! 8 De hizaka aminao koa izy aveo hoe: Karakaray malaky arika ny haninako e! De mazotoa mampihinagna an’aha mandra-paha voky an’aha, ka ndreka voky aho vô mihinagna anao? 9 Magnome robo an’ny mpiasa igny ve izy amin’izany? Satria nagnandevo an’azy izy.
10 De ôtran’izany koa anareo, raha vitanareo ny raha nampagnanôvina anareo, de mizaka hoe: Ahay de mpiasa mahay, izegny raha tokony namboarinay mandy no namboarinay.

Ny nagnasitragnan’i Jesosy ny boka folo lahy

11 Raha niakatra an’ny Jerosalema Jesosy, de nagnaraka ny sisign’i Samaria mban’ny Galatia. 12 Ka raha niditra tamina vohitra raike Izy, de nifanepaka tamina boka folo lahy, nizanogna talavidavitra tegny. 13 De nagnantso mafy an’i Jesosy areo nagnano hoe: Jesosy e! Eh! Ramose!
XXXIV ô! Mamindrà fo aminay arô.
14 Vatany vao nahita andreo Izy, de hoy Izy nagnontsy andreo: Mandihana mibôka amin’ny mpisorogna. Ka raha nandeha areo, de sitragna tan-dalagna tegny.
15 Nipody ny raika tamindreo raha hitany fa nahafaka, izy de nanandra-peo izy nidera.
16 Sady nandohalika tan-kongotr’i Jesosy, ka nisaotra an’Azy. I le zalahy igny lateo moa Samaritanina*.
17 De hoy Jesosy namaly an: Ka tsy sitragna aby anareo folo lahy an? Ka negn’aza ny sivy? 18 Tsisy nahalala nipody nagnome voninahitra an’Agnahary afa tsy ity olo afa firenena ity mandy? 19 Ka hoy Izy nagnontsy an’azy: Mitsangana, de mandihana mandeha; fa ny finônao no nagnavotra anao.

Ny fiaven’ny fanjakan’Agnahary

20 Nagnontanen’ny Fariseo* i Jesosy ny amin’ny andro heven’ny fanjakan’Agnahary. 21 De nivaleny hoe: tsy mangotrakotraka ny fiaven’ny fanjakan’Agnahary sady tsy azo ataon’olo hoe: Itỳ na irỳ egny, fa ny fanjakan’Agnahary de agnatinareo ao.
Ny Andron’ny Zanak’Olo
22 Ka hoy Izy nagnontsy an’ny mpianatrany: Ho avy andro hagnirianareo hahita ny raike amin’ny Andron’ny Zanak’Olo*, fa tsy hahita anareo. 23 Hizakan’olo anareo hoe: Atỳ na arỳ, de aza mandeha agny, na hagnaraka an’azy. 24 Fa ôtran’ny famirapiratan’ny helatra magnelatra, hatragny amin’ny faravodilagnitra magnazava hatramin’ny farany, de ôtran’izany ny Andron’ny Zanaka’Olo. 25 Fa tsy mentsy mijaly mafy Izy alohake sady tsy eken’ny taranaka ity mihintsine. 26 Ka ôtran’ny tamin’ny andron’i Noa, de hisy ôtran’izany mandy koa amin’ny Andron’ny Zanak’Olo*: 27 Nihinagna areo, hinogna areo, hangata-bady areo, nagnakatra areo, mandra-pidiran’i Noa tagnaty sambo beXXXV, ka la tonga ny safo-drano de ripaka aby areo marobe. 28 De ôtran’ny tamin’ny andron’i Lota mandy koa: Nihinagna areo, ninogna areo, nividy areo, nivarotra areo, namboly areo, nagnano tragno areo; 29 fa tamin’ny andro nivohan’i Lota avy tao Sodoma, de nisy afo nirehitra nilatsaka avy tagny an-dagnitra nandripaka andreo marobe. 30 De ôtran’izany mandy koa amin’ny heven’ny Zanak’Olo*. 31 Amin’ny andron’izany, izegny efa an-tafo-tragno de aza nijotso mangala ny rahany andragno koa. Ôtran’izany koa izegny efa antsaha de aza mipody hangala ny raha efa nilôzany. 32 Tadidio i vadin’i Lota: 33 Na zovy na zovy te-hagnavotra ny aignany de hagnary an’azy, ka na zovy na zovy hahafoy ny aignany de ho avotr’izy. 34 Aho mizaka aminareo fa amin’ny andron’izany hisy zalahy roa lahy raika fandrena, ny raike alaina, ny raike abela. 35 Hisy zavavy roy manoto vary, ny raike alaina, ny raike abela. 36 XXXVI, 37 De namaly areo nagnano hoe: AzafadyXXXVII? Ka aza misy an’izany? Ka hoy Izy nagnontsy andreo: Izegny misy faty, de agny no hitangorognan’ny gôgôka.

TOKO 18   

Fagnoharana ny amin’ny mpitsara izy amin’ny mpivantotra

1 Nagnano fagnoharana tamin-dreo Jesosy, fa tsy mety raha tsy mivavaka magnalignandro-areo ka tsy mijagnona,
2 hoy Izy: nisy mpitsara tsy mataotra Zagnahary, sady tsy megna-maso olo izy tamina tanàna raike.
3 De nisy mpivantotra raike izay tamin’ny tanàna io, mpandalo amin’azy ao matetika ka nagnano hoe: Mba omeo rariny aho fa misy olo managnady amin’aha. 4 De tsy nekeny alohake, ka laha aviteon’igny, de nieritreritr’izy hoe: Na de tsy ataorako izao Zanagnahary izao, na de tsisy olo anagnako hegna-maso. 5 Omeko marina agny mandy io fa manahiragna an’aha, sao de mipodipody amin’aha aty fezay izy ka mahavalake. 6 De hoy ny Tompo hoe: Mba tenoy man! Ny raha nizakain’ny mpitsara tsy marina igny e! 7 De Zagnahary laha varô de tsy hagnomerariny an’olom-bôfidiny, na mitaraigna amin’Azy magnalignandro va? Tsy hienikenika varô Izy va?
8 Aho mizaka aminareo fa omeny rariny malaky izy. Kanefa, mba hahita finôna ambony tany eto izy raha tonga Zanak’Olo
* an?

Fagnoharana ny amin’ny Fariseo sy miarka amin’ny mpamory hetra

9 De nagnano fagnoharana hafa koa Izy, ho an’ny sasagny izegny matoky tegna sady manebaka ny akamany; 10 nisy zalahy roakahy niakatra hivavaka tamin’ny tempoly
*; ny raike Fariseo*, ny raike mpagnagnona hetra. 11 Nitsangagna zalahy Fariseo
* igny ka nivavaka nitokagna nagnano hoe: Misaotra Anao aho Zagnahary fa tsy mba ôtran’ny olo sasagny mpangalatra, magnano raha tsy marina, mpijangajanga, tsy ôtran’itsy mpagnangogna hetra itsy. 12 Mifady hanina indroy isan-kerignandro aho, aloako aby ny ampahafolon’ny fanagnako. 13 Nijanogna talavi-davitra tegny koza le zalahay mpagnangogna hetra igny, ka tsy nasahy nijery ny lagnitra aby izy, fa nandon-tratra nagnano hoe: Zagnahary ô! Mamindra fo amin’aha fa mpanonta aho. 14 Aho mizaka aminareo fa ndre tsy avy tandragnony lezalahy io de efa nomena rariny nohon’io zalahy raike io; izegny magnamboby ny tegnany no ajotso, f’izegny manjotso ny tegnany no hasondrotra.

Jesosy izy amin’ny zaza lelahy igny

15 Nisy olo nitondra zaza bitaka hametrahana tagnana amin’i Jesosy; fa raha vao hitan’ny mpianatra de niraràny. 16 Nangihan’i Jesosy areo, ka nataony hoe: Avelay ny zaza hagnatogna an’Aha, aza sakanana fa olo ôtran-dreo no tokony hanagna ny fanjakan’Agnahary. 17 Ny marina no zakaiko aminareo: Fa na zovy na zovy tsy handray ny fanjakan’Agnahary ôtran’ny zaza bitaka, de tsy mba hiditra agny.

Jesosy izy amin’ny mpanan-karegna

18 Nisy zalahy raike, nagnontany an’i Jesosy hoe: Eh!RamoseXXXVIII tsara fagnahy! Ino arô ataoko mba handovàko fiaignana mandrakizay? 19 De ka hoy Jesosy nagnontsy an’azy: Ino agnanôvanao an’aha hoe tsara? Zagnahary raike mandy no tsara. 20 Fantatrao ny didy hoe: Aza mijangajanga, aza manono olo, aza mangalatre, aza magneky atao vavolombelona mivande, magnajà ny abanao amendrinao. 21 De ka hoy izy an: Mbola bitaka aho de efa nitandrina an’izany. 22 Raha naharegny an’izany Jesosy, de hoy Izy nagnontsy an’azy: Raha raike mandy no mbola tsy ampy aminao: Amidio aby ny fanagnanao marobe de omeo ny mahantra de hanagna rakitra lebe agny an-dagnitra anao, de andao agnaraka an’Aha. 23 Nandoboroka le zalahy igny raha naharegny an’izany, satria mpanan-draha lôtra izy. 24 Raha hitan’i Jesosy fa nalahelo izy, de nataony hoe: Akory ny hasarotan’ny hidiran’ny mpanan-karegna amin’ny fanjakan’Agnahary. 25 Moramora ny hidiran’ny aomby amin’ny vodin’ny filo, nohon’ny hidiran’ny manankarena amin’ny fanjakan’Agnahary.26 Ny olo izegny naregny an’izany de nagnotany hoe: De iza aby izany no hovonjena? 27 Ka hoy Izy an: Izegny raha tsy hain’olo de hain-Jagnahary. 28 De hoy Petera: Efa foinay aby ny raha marobe mba hagnarahanay Anao. 29 Ka hoy Jesosy nagnontsy an’azy: Zakaiko aminareo marina: Fa na zovy na zovy mahafoy ny tragnony, na vadiny, na ny rahalahiny, na ny abany amendriny, na ny zanagny, nohon’ny fanjakan’Agnahary, 30 de sady hahazo be izy amin’ny fiaignan’izao, sady hahazo fiaignana madrakizay, amaraigna.

Ny nizakan’i Jesosy ny fahafatesany sy ny hitsanganany amin’ny maty

31 Nalagnon’i Jesosy aby ny roa ambin’ny folo lahy ka nataony hoe: Hiakatra ho agny Jerosalema asena, de ho tanteraka agny aby raha vôsoratry ny mpaminagny ny amin’ny Zanak’Olo
*. 32 Fa hatolotra ho an’olo tsy mivavaka Izy, de ataon’olo fimehezana, sady kitrakitrainy, ka androràny, 33 vangovangoiny sady voniny, ka amin’ny andro fahatelo de hitsangana Izy. 34 Tsisy azon-dreo anefa ny raha tieny ho zakaina, satria mifogno raha zakainy izany ka tsy fantany aby ny dikany.

Ny nampahiratan’i Jesosy ny lehilay fehy tao Jerikô

35 Raha nagnakekikeky an’i Jerikô Izy, de nisy olo fè raike nitoboka, nangatake tamoron-dalagna. 36 Ka laha naharegny ny fokon’olo nandalo izy, de nagnontany hoe: Ino izany? 37 De hoy ny olo an: Jesosy avy agny Nazareta no mandalo. 38 De nangaika marehy izy nagnano hoe: Jesosy Zanak’i Davida, mamindrà fo amin’aha e! 39 De nampanginin-dreo izy, ka vô menka izy nangaika mafy hoe: Zanak’i Davida, mamindrà fo amin’aha arô. 40 Nizanogna i Jesosy, ka nampandihaniny takekiny teo le zalahy igny, ka raha narivorivo izy, de nagnontanen’i Jesosy hoe: 41 Ino ny raha tienao atako aminao? Ka hoy izy: AzafadyXXXIX, mba hampahirato ny masoko. 42 De hoy Jesosy nagnontsy an’azy: Mahità, ny finônao no nagnavotra anao. 43 Tonga de nahita izy ka nagnaraka an’azy sady nankalaza an’Agnahary. Raha nahita an’izany ny fokon’olo, de nidera an’Agnahary.

TOKO 19   

Nivahiny taan-dragnon’i Zakaiosy i Jesosy

1 De niditra namakivaky ny tanànan’i Jerikô i Jesosy. 2 Ka nisy zalahy raike angihana hoe zakaiosy, leben’ny mpagnangona hetra sady nanan-karegna. 3 Te ahita an’i Jesosy izy, nefa nohon’ny hamarozan’olo de tsy nahita izy, sady izy lateo koa foike.
4 De niazakazaka neloha izy , ka nagnanika aviavy, hijery an’i Jesosy, fa handalo amin’ny lalagn’io Izy. 5 Ka laha tonga teo Izy, de nidràka ka nagnano tamin’azy hoe: E! Zakaiosy, mijotsoa malaky fa tsy mentsy mandroso andragnonao Aho niany. 6 De nijotso nalaky izy ka nampandroso an’Azy sady faly. 7 Raha nahita an’izany n’olo de nimonimonigna nagnano hoe: Negn’andragnon’ny mpanonta agny izy. 8 Fa Zakaiosy koza nitsangagna ka nagnano hoe: Omeko ny mahantra aby ny asasan’ny fanagnako marobe, ka ny rahan’olo azoko ampitaka de efaiko in-efatra ambonin’en’azy. 9 Ka hoy Jesosy nagnontsy an’azy: Tonga amin’ity tragno ity ato niany ny famonjena, fa taran’i Abrahama mandy koa i zalahy io.
10 Fa hiaragna sady hagnavotra very ny an-tondihan’ny Zanak’Olo*.

Fagnoharana ny amin’ny mina folo

11 Raha mbola niteno an’Azy ny olo, de nitohizany mandy ny raha nizakainy ka nagnano fagnoharana Izy, satria efa nagnakeky an’i Jerosalema Izy, ka neverin’olo fa ho avy malaky ny fanjakan’Agnahary. 12 De hoy Izy an: Nisy mpanjakaXL raike, nandeha talavitra tagny, mba handray ny fanjakany, de hipody mandy laviteo. 13 De nangaika zalahy folo lahy tamin’ny mpiasany izy sady nagnome vola vy folo an-dreo, ka nagnano hoe: Ity de mahaiza mampitombo mandra-pahatongavako.
14 Ny fokon’olony tao de nagnome voninahitra an’azy aby, sady nampitondra teny an’azy nagnano hoe: Tsy tenay hitondra aminay eto hoe i le zalay igny.
15 Ka laha hazony ny fitondrana de nipody izy, de nampagnangihany teo aby ny mpiasa nomeny vola, mba ahitany ny tombony. 16 De tonga ny vôlongany ka nagnano hoe: Azafady abakoXLI, fa nazaôko tombony folo ny vola raike nomenao an’aha. 17 Ka hoy izy nagnontsy an’azy: Tena mpiasa tsara anao, satria natokisako tamin’ny bitaka anao de ho tendreko ho mpitondra tanàna folo. 18 De tonga koa ny raike, ka nagnano hoe: Azafady abakoXLII, fa nazaôko tombony dimy ny vola raike nomenao an’aha. 19 Ka hoy izy an: Mitondrà tanàna dimy mandy koa anao. 20 Fa avy i le zalahy raike farany ka nagnano hoe: Azafady abako
XLIII, itỳ ny volanao fa nataoko tsara fogno tagnaty mosara.
21 Satria nangoaigna anao aho, fa lelahy sarotin-draha mako anao ka mangala amin’ny tsy nametrahanao, sady mambely amin’ny tsy namafazanao. 22 De hoy ny mpanjaka nagnontsy an’azy: Azoko amin’ny vavanao anao, mpiasa tsy manjary, fantatrao fa olo sarotin-draha aho, ka mangala amin’ny tsy nametrahako sady mambely amin’ny tsy namafazako. 23 Ka nagnino raha tsy namenao an’olo mpagnano indroy mody io ny volako, ka raha nipody aho mangala ny zanagny? 24 K’izao no nizakainy tamin’olo izegny nitsangagna teo. Alay ny vola amin’ny zalahy irỳ, ka omeo an’ny zalahy nanagna vola folo igny.
25 Ka hoy areo an: AzafadyXLIV, efa managna vola folo izy.
26 Aho mizaka aminareo fa izegny managna aza, de mbola omena; fa izegny tsy managna, na de ny anagnany aza de alaina amin’azy. 27 Fa ny fahavaloko izegny tsy nagneky ny fitondràko io de andreso lahatagny aby areo, ka vonio.

Ny niekaran’i Jesosy tagny Jerosalema

28 Ka laha avy nizaka an’io Izy, de nandeha neloha ho agny Jerosalema. 29 Ka raha efa nanvorivo an’i Betifaga, Betania agnilan’ny tendrombohitra Oliva Izy, de nagniraka mpianatra rô lahy, 30 nagnano hoe: Mandihana amin’itsy vohitra aloha itsy, ka raha tafiditra ao anareo, de hahita zanaka sôvaly mifatotra mbola tsy nidiban’olo. Vahay izy ka indeso atỳ. 31 Ka raha misy magnontany anareo hoe: Nagnino raha vahanareo io? De zakay hoe: Misy raha ilàn’ny Tompo an’azy. 32 De lasa areo nandeha, ka hitandreo ny raha nafarany. 33 Nivahandreo ny tadin’ny zanaka borikyXLV, de hoy ny tompony nagnontsy andreo: Nagnino raha vahanareo ny tadin’ny zanaka borikyXLVI io? 34 Ka hoy areo an: Misy raha ilàn’ny Tompo an’azy. 35 De nindan-dreo tagny amin’i Jesosy ny zanaka borikyXLVII igny sady napetragny tamboniny teo ny lambany ka nampidebainy an’i Jesosy.
36 Ka areo marobe de samy namelatra ny lambany tan-dalagna teo raha nandalo i Jesosy. 37 Raha efa nagnakeky ny fidignana amin’ny tendrombohitra Oliva Izy, de ravo aby ny mpianatra marobe sady nidera an’Agnahary nohon’ny asa lebe efa hitany . 38 Ka hoy areo an: Misaotra ny Mpanjaka, avy amin’ny agnaran’NY TOMPO* e! Avy agny an-dagnitra ny fedagnana, voninahitra ho an’ny agny Ambony.
39 Ny Fariseo* sasagny tamin’ny fokon’olo, nagnano hoe: E, RamoseXLVIII! Ampagnino ny mpianatranao. 40 Ka nivaleny hoe: Zakaiko aminareo fa raha mangina io, de mizaka io ny vato io.

Mitomagny an’i Jerosalema Jesosy

41 Ka laha nagnakeky an’i Jerosalema i Jesosy de nitokatagny an’azy nagnano hoe: 42 Raha mba nahalala mako anao fa ny amin’ny andro diavinao ity no ampiadagna anao, de nanjary takogna ny masonao izany. 43 Ka avy ny andro hagnanôvan’ny fahavalonao hady magnodidgna anao, de hanempotra anao ka hagnidy anao magnodidigna, 44 sady hamongotra anao hatramin’ny taninao mban’ny zanakao agnatinao ao, ka tsevelany hisy vato midongodonga aminao, ho valin’ny tsy nanafantaranao ny andro namangena anao.

Ny nandroahan’i Jesosy ny mpivarotra tao amin’ny tempoly

45 Niditra tankianjan’ny tempoly* i Jesosy, ka nandrôka ny mpivarotra teo. 46 Ka hoy Izy nagnontsy andreo: Efa vôsoratra fa: «Tragno fivavahana ny tragnoko (Isa 56:7); nefa anareo magnano an’azy tragno fisitrihan’ny dahalo» (Jer 7:11). 47 Isan’andro Izy de nampianatra tankianjan’ny tempoly*. Fa ny lohan-odohan’ny mpisorogna mban’ny mpanora-dalàgna, mban’ny zokiolo koza nikendry ny hamono an’Azy;
48 ka tsy hitandreo ny hevitra agnanôvana an’izany, satria ny olo rontotra miteno an’Azy.

TOKO 20   

Fagnontaniana ny amin’ny fahefan’i Jesosy

1 Ndraik’andro, nampianatra ny fokon’olo tankianjan’ny tempoly
* i Jesosy, ka nitory ny filazantsara, de nagnantogna ny lohandohan’ny mpisorogna mban’ny mpanora-dalàgna mban’ny zokioloXLIX,2 ka nagnontany hoe: Mba zakay aminay hoe: Fahefana lataza no ahafahanao magnano ny raha amboarinao io? De iza nagnome Anao an’izany? 3 Ka nivalen’i Jesosy hoe: Mba hagnomtany anareo eky Aho, zakay amin’Aha hoe: 4 Ny batisan’i Jaona, avy tan-dagnitra, sa avy tamin’olo? 5 De Niara-nandinika areo nagnano hoe: Raha asena hizaka hoe: Avy tagny an-dagnitra, de hizaka Izy hoe: Nagnino tsy ninônareo i Jaona?
6 Raha asena hizaka hoe: Avy tamin’olo, de hitily antsena ny fokon’olo, satria areo mino fa mpaminagny i Jaona. 7 De hamaly areo hoe: Tsy fantatray ny hamalena an’izany. 8 Ka hoy Jesosy nagnontsy andreo: Iaho mandy koa mba tsy hizaka aminareo ny fahefana agnanôvako an’izao.

Fagnoharana ny amin’ny mpiasa ratsy fagnahy tao amin’ny tanim-boaloboka

9 De Nagnano fagnoharana raike tamin’olo Jesosy, nagnano hoe: Nisy zalahy raike nagnano tanimbôloboka, de nandeha tantany hafa tagny izy ka nitoboka naharitr’ela tagny, ka nampagnofainy tamina mpiasa tany ny tanimbôloboka. 10 Ka laha vokatra ny vôloboka de nagniraka mpiasa izy, hangala ny vokatra; fa nilamolamoin’ny mpiasa izy raha avy tagny, ka nampandehaniny tagna-polo. 11 De nagniraka mpiasa raike mandy koa izy; ka nilamoiny marehy sady nalainy baraka ka nampandehaniny tanga-polo koa.
12 De mbola nagniraka mpiasa raike hafa mandy koa izy; ka laha vôratre de niroahiny.
13 De hoy ny tompon’ny tanimbôloboka: Ino ataoko! Hirako agny ny zanako tegna tieko igny, igny angamba mety hajain-dreo.
14 Kaiky ino agny, raha nahitan’igny ny mpiasa tany, de nieritreritra hoe: Igny ny mpandova, andao vonitsena izy, de ho antsena ny lova. 15 De navôkany tambelagny tanimbôloboka tagny izy ka nivoniny. Ino arô ny agnanôvan’ny tompon’ny tanimbôloboka andreo amin’izany an? 16 Andihanany agny areo, de voniny, ka omeny olon-kafa ny tanimbôloboka. Ka laha naharegny an’izany areo, de nagnano hoe: Sagnatria arô. 17 Nizahàn’i Jesosy tsara areo ka natany hoe: Magnano akory ny vôsoratra hoe? «Ny vato natsipin’ny mpagnano tragno, no lasa nanjary fototra» (Sal 118:22)? 18 Izegny lavo amin’izany vato izany de ho torotoro tegnany; fa na zovy na zovy ilavôny de ho potipotika.
19 Seky hosamborin’ny mpanora-dalàgna mban’ny lohan-dohan’ny mpisorogna tamin’ny andron’igny mandy Izy, satria fanta-dreo fa areo mandy no nagnanôvan’i Jesosy an’izany fagnorana izany; kanefa nataotra an’ny fokon’olo areo.

Ny hetra ho an’i Kaisara

20 De nitsapain-dreo fagnahy i Jesosy ka nagnirahany mpitsikilo mpetsaravelatsiny mba hamandrihana an’Azy amin’ny raha zakainy, hanolorana an’Azy ampelatagnan’ny governemanta.
21 Ka hoy areo nagnontany an’Azy: E! RamoseL,fantatray Anao fa mampianatra ny marina sady tsy mba magnavakavak’olo, fa mampianatra marina ny fitsipin’Agnahary. 22 Alohanay sa tsy alohanay ny volan-ketran’i Kaisara? Fantatr’i Jesosy ny hafetsen-dratsindreo ka hoy Izy: Atoroy an’Aha hoe ny vola denaria*. Sarin’iza io sady agnaran’iza? De hoy areo an: An’i Kaisara. 25 Hoy i Jesosy nagnontsy andreo: Zegny an’i Kaisara de omeo an’i Kaisara, f’zegny an’Agnahary de omeo an’Agnahary. 26 Zendagna areo tamin’ny valinteniny ka tsy nahazaka koa, sady tsy nasahy nitana an’Azy tamason’olo teo koa areo.

Fagnontaniana ny amin’ny fitsanganana amin’ny maty

27 Ny Sadoseo* sasagny, tsy mino ny fitsanganan’ny maty, de nagnantogna an’Azy ka nagnontany hoe: E! RamoseLI, nanoratra ho antsena i Mosesy hoe: «Raha misy zalahy, ka maty tsy niteraka, de ampekarin’ny rahalahiny ho vady ny vadiny, mba hiterahany hamelo-maso ny rahalahiny» (Deo 25:5).
29 Ka nisy filo mirahalahy areo, ka nagnaka-bady ny zokiolo, de maty tsy niteraka. 30 Ny faharoy 31 mban’ny fahatelo nagnatraka an’azy aby; ka nagnano ôtran’izany aby no nataon’izy fito mihalahy; nefa maty tsy niteraka aby areo. 32 Tamin’ny farany de maty mandy koa i zavavy igny. 33 Ka iza amin’izy fito mirahalahy arika ny hanambady an’ny zavavy io, satria efa samy nanambady an’azy aby areo. 34 De hoy Jesosy nagnontsy an’azy: Ny taranak’olo eto amin’ity fiaignana ity de hagnaka-bady sady ampekarina aby. 35 Fa ny olo magneva hahazo ny fiaignan-koavy mban’ny fitsanganana amin’ny maty de tsy mba magnako-bady, na amperina; 36 sady tsy ho faty koa izy, fa mitovy amin’ny anjely sady efa zanak’Andrianagnahary, satria zanaky ny fitsanganana amin’ny maty.
37 I Mosesy aza efa nagnambara teo amin’ny teny milaza ny vôndroy fa hatsangana ny maty, raha nizaka an’i TOMPO
* izy hoe: «Zagnaharin’i Abrahama, Zagnaharin’i Isaka, Zagnaharin’i Jakoba» (Eks 3:6). 38 Fa tsy Zagnaharin’ny maty Izy, fa an’ny velogna; satria velogna ho an’i Zagnahary aby areo maro be. 39 De namaly ny sasagny tamin’ny mpanora-dalàgna hoe: Marina aby raha zakainao izany a RamoseLII.
40 Fa tsisy nasahy nagnontany koa areo.

Kristy izy amin’i Davida

41 Ka hoy i Jesosy nagnontsy andreo: Fa nagnino raha zakaina hoe: Kristy ny Zanak’i Davida?
42 Fa i Davida mandy no nizaka amin’ny bokin’ny Salamo hoe: «NY TOMPO
* nizaka tamin’ny LebekoLIII hoe: Mitoboha ankavanako etsy.
43 Mandrapagnanôvako ny fahavalonao ankongitrao» (Sal 110:1). 44 Ka hoy Davida nagnontsy an’Azy hoe: Tompo; ka ino arika ny maha Zanagny an’Azy?

Fampitandremana ny amin’ny mpanora-dalàgna

45 Hoy Jesosy nagnontsy an’ny mpianatrany tagnivon’ny olo marobe teo:
46 Tandremo tsara ny amin’ny mpanora-dalàgna, mazoto magnano akanjo lava, mba hoarabain’olo an-tsena egny sady tia fitobohana aloha amin’ny sinagoga*, tia mitoboka aloha amin’ny fagnasana. 47 Sady mandany ny fanagnan’ny mpivantotra, no sady lava vavaka mba hireharehana, ho mafimafy ny fagnamelohana hahazo andreo io.

TOKO 21   

Ny rakitra nalatsaky ny mpitvantotra

1 Nitodika i Jesosy, de nahita mpanan-haregna nandatsaka rakitra tagnaty fandatsahan-drakitra; 2 ka lavy nahita teo de mpivantotra raike mahantra nagnatitra rakitra Lepta* roy Izy. 3 De hoy Izy: Iaho mizaka aminareo, fa io mpivantotra mahantra io no nandatsaka be ambonin’izy marobe. 4 Fa anareo marobe io, de ny ambom-bavanareo no nalatsakareo; fa nen’azy, ny raha ivelomany no nomeny.

Ny nagnambaràn’i Jesosy ny handravana ny tempoly

5 Nisy nizaka! fa, vôengo vatosoa mbana rakitra sarobidy hono ny tempoly
*; fa hoy Jesosy an: 6 Ho avy anefa ny andro hondravàna ny raha hitanareo aby io, ka tsy avela hisy vato hidongodongo eo ka tsy ho ravàna.

Ny famantarana ny heven’ny farany

7 Ka nagnontany an’i Jesosy areo hoe: E! Ramose
LIV, Amin’vena marina ma heven’izany? De ino ny famantarana halalàna fa efa akeky izany? 8 De hoy Izy: Mitandrema, sao de vôfitaka anareo; fa enjagna ny ho avy amin’ny agnarako sady hagnano hoe: Iaho tegna Izy! Efa magnakeky ny fotôgna; k’aza magnaraka an’azy. 9 Ra maregny ady mbana korontagna anareo, de aza mangoaina; fa tsy mentsy ho avy izany alohake, nefa mbola tsy farany izany. 10 ka hoy Izy nagnontsy andreo: Hisy firenena hitsangana hiady amina firenena, hisy fanjakana hitsangana hiady amina fanjakana. 11 Hisy horohorontany agnona be mbana mosary, sady hisy aretina handripaka agny amin’ny tany samy hafa, ka hisy raha mampataotra mbana famantarana lebe avy agny an-dagnitra.

Ny fagnenjehana, famantarana tena lebe

12 Fa meloan’izany raha marobe izany, de hosamboriny anareo ka enjehiny sady hindany agny amin’ny sinagoga*, an-dragnomizigna, ka torina amin’ny am-panjaka mban’ny mpitsara nohon’ny amin’ny Agnarako. 13 De ho vavolombelogn’izany anareo. 14 Alay agnaty fonareo lahateo ny hieritreritra ny hamaly amin’ny fotôgnan’izany. 15 Fa Iaho mandy no hagnome vava amantsaigna anareo, tsy azon’ny fahavalonareo ho valena izany na resèna. 16 Na ny ray aman-dreny na ny rahalahinareo, mban’ny havanareo, mban’ny sakezanareo aza de hanolotra anareo aby, ny sasagny amindreo aza de ho voniny. 17 Ka ny ho alan’aby izao anareo nohon’ny Agnarako. 18 Nefa tsisy ho very anareo na de volon-doha raike aza. 19 Ny faharetanareo no hagnavotanareo ny aignareo.

Ny fandravàna an’i Jerosalema

20 Raha vô hitanareo fa vôdidigna miaramila i Jerosalema, de fantaro fa efa akeky ny fandravàna an’azy. 21 ka amin’ny andron’izany, izegny agny Jodia de milefasa an-tendrombohitra; f’izegny agny Jerosalema de milefasa ambelagny agny, izegny an-tsaha, de aza miakatra an-tanàna koa. 22 Fa andro fagnasazina izany mba hahatanteraka ny raha efa vôsoratra.
23 Hidirandoza ny miteza bitaka mban’ny betroka amin’izany satria hisy fijalena lebe amin’ny tany, sady hiseragna ny havigniran-Jagnahary amin’ity firenena ity. 24 De ho ringan’ny lelan’antsibe izy ka ho andevozin’ny firenena samy hafa, ka ho diadiahin’ny olo tsy mivavakaLV i Jerosalema mandrapa-hatongavan’ny andron-dreo.

Ny fiavian’ny Zanak’Olo

25 Hisy famantarana amin’ny masoandro amam-bolana mban’ny kintana, ka ety ambonin’ny tany de hisy fijaliambe hahazo ny firenena nohon’ny firaondraognan’ny ranomasina mban’ny fagnonjany. 26 Ho roboka ny fon’olo nohon’ny fahataorany handigny izany ny raha ho avy ambon’ny tany; ny lagnitra hiozongozogna. 27 Ka amin’ny andron’izany de ho hita egny amin’ny raogna ny Zanak’Olo* ho avy amin’ny hery aman-boninahitre lebe. 28 Raha vao mentomboka aby izany raha marobe izany de mitrakà ka ataovy ambony ny lohanareo; fa efa magnakeky ny fagnavotana anareo.

Magnakeky ny fanjakan’Agnahary

29 Nagnano fagnoharana tamindreo Izy hoe: Jerovo ny aviavy mban’ny kakazo maro be. 30 Raha vô hitanareo fa mitsiry io, de fantaro fa ho avy ny loataogna. 31 De ôtran’izany mandy koa anareo, raha vô hitanareo fa miseho aby raha maro be izany, de fantaro fa akeky ny fanjakan’Agnahary. 32 Iaho mizaka aminareo, fa tsy ho tapitra mihintsy ity taranaka ity mandra-pahatongavan’izany. 33 Ny tany aman-dagnitra de ho levogna fa ny raha zakaiko tsy mba ho levogna.

Ny ilàna ny fiambenana

34 Mitandrema arika! Sao de vesarin’ny fagnapokosanareo amin’ny fihinanan-tôka mban’ny fimamônareo mban’ny fisalasalana amin’ny izao fiaignan’izao ny fonareo, ka ho avy tampoka aminareo ôtran’ny fandrika izany andro izany. 35 Ny olo miaigna ambonin’ny tany eto de tsy mentsy hiaran’izany aby.
36 Fa membena tsara, ka mivavaha andro aman’aligna mba hanagnanareo hery hilefasana amin’ny raha marobe ho avy izany ka mba hitsangananareo agnivon’ny Zanak’Olo*.

Ny andro faramparany niainan’i Jesosy

37 Laha atoandro ny andro de nampianatra tankianjan’ny tempoly
* Izy; ka laha aligna de nivôka Izy ka nitoboka tan-tendrom-bohitra atao hoe Oliva. 38 Ka maro ny fokon’olo nagnantogna an’Azy tamin’ny maraignan’igny mba hiteno an’Azy tankianjan’ny tempoly*.

TOKO 22   

Ny teti-dratsy hamonôna an’i Jesosy

1 Efa magnakeky ny andro firavoravôna, fihinana ny mofo tsisy levira, de ny andron’i Paska izany.
2 Nieritreritra ny hamono an’i Jesosy ny mpisorogna mban’ny mpanora-dalàgna, nefa nataotra ny olo teo areo. 3 Fa nidiran’ny Satàna i Jodasy na angihana koa hoe Iskariota, izay zalahy raike tamin’ny roy ambin’ny folo lahy, 4 de nagnantogna ny lohan-dohan’ny mpisorogna mban’ny leben’ny mpiambigna izy, ka nikoraniny tamindreo ny hamadihany an’i Jesosy. 5 Ka faly areo ka nagneky hagnome vola ho an’azy. 6 Nagneky izy ka niaragna andro hahafahany hamadika an’Azy amin’ny tsisisisy olo.

Nampiomagnin’i Jesosy ny Paska

7 Ka tonga ny andro hihinana ny mofo tsisy levira, de ny tsy mentsy hamonôna an’Azy. 8 Ka nirain’i Jesosy i Jaona izy amin’i Petera hoe: Mandihana ka homagny ny Paska hoanintsena.
9 De hoy areo nagnontsy an’Azy: Aza ny tenao agnamboarana an’Azy? 10 De hoy Izy an: Raha miditra an-tanàna anareo, de ahita lelahy mitondra tavoaraLVI feno rano hifanepaka aminareo; magnaraha an’azy amin’izegny hidirany.
11 De zakay amin’ny tompo-tragna hoe: Izao no nizakain’ny RamoseLVII hoe: Aia ny tragno heresako hihinagna ny Paska miaraka amin’ny mpianatro? 12 Ka hatorony hefi-tragno malalaka anareo ambonin’ny riagna, efa misy fitobohana, agny asevo an’azy. 13 De lasa areo nandeha ka nahita ny raha nafarany; de namboariny tao ny Paska.

Ny fanasan’ny Tompon’ny

14 Ka laha tonga ny fotoana, de nitoboka hihinagna Izy mban’ny Apôstôly roy ambin’ny folo lahy. 15 Ka hoy Izy nagnontsy andreo: Magniry Aho ny hiaraka hihinagna aminareo an’ity Paska ity alohan’ny hijaleko.
16 Iaho mizaka aminareo fa tsy mba hinagna an’izany koa Aho mandrapahatanterahan’izany agny amin’ny fanjakan’Agnahary.
17 Ka nandramby jingaLVIII Izy, sady nisaotra nagnano hoe: Rambaso ity, ka zaray; 18 zakaiko aminareo fa manomboka niany, de tsy agnandragna vokatra avy amin’ny vôloboka koa Aho mandra-pahatongavan’ny fanjakan’Agnahary.
19 de namdramby mofo Izy, ka laha avy nisaorany, de nivakìny ka nomeny andreo sady nataony hoe: Itỳ ny tegnako, omeko anareo; ataovy izao ho fatserovanareo an’Aha. 20 De nataony ôtran’izany mandy koa ny tagnaty zingaLIX, raha avy nihinagna, de hoy izy: Itỳ no fifanekana vaovao amin’ny rako, izay halatsako ho anareo.

Ny nizakan’i Jesosy fa hisy hamadika Azy

21 Kanefa, ny tagnan’olo izay hamadika anaha, de miaraka mihihagna amin’Aha ambony latabatra eto.
22 Fa ny Zanak’Olo
* de mandeha araka ny lahatra, nefa ny zalahy nasahy hamadika an’Azy, de tena hidiran-doza tegnany. 23 De nifagnontany ny mpianatra hoe: Iza amihay arô no havitan’izany?

Iza no tegna lehibe?

24 Velogna ny adi-hevitra tamin-dreo, ny amin’izay atao ho sefo. 25 Ka hoy Jesosy nagnontsy andreo: Amin’olo tsy Jiosy*LX, de ny mpanjakany no tompoindreo, ka ny olon-pandidy no atao hoe mpagnano soa. 26 Fa anareo de tsy mba mitovy amin’izany; fa izegny lebe aminareo no zandriolo, ka ny olom-pandidy na mpibeko de agnano ôtran’ny mpiasa na mpanompo. 27 Fa iza no lebe? Ny mitoboka hihinagna sa, ny mpiasa? Tsy ny mitoboka hihinagna an! Eto agnivonareo Aho de ôtran’olo mpiasa. 28 Ka anareo no nahadigny nagnaraka an’Aha tamin’ny fitsapam-pagnahy nahazo an’Aha. 29 Ka hagnamboarako fanjakana ianareo ôtran’ny nagnamboaran’ny Abako fanjakana ho an’Aha, 30 mba hihignana, hinomanareo ambony latabatro amin’ny fanjakako sady hitobohanareo ambonin’ny seza fiandriananareo, hitsaranareo ny firenena roa ambin’ny folo amin’ny Israely.

Ny nizakan’i Jesosy fandavan’i Petera an’Azy

31 Ka hoy ny Tompo an: E! Simôna, e! Simôna, Satana efa miezaka hagnidign’agnina anareo ôtran’ny vary. 32 Iaho mangataka aminao, mba tsy halemy ny finônao; ka laha avy mibebaka anao de ampantanjay ny rahalainao.
33 Ka hoy izy nagnontsy an’Azy: Azafady aminaoLXI, vognona agnaraka anao aho, hatragny ampigadrana na mandrapafaty aza. 34 Hoy Jesosy: Izao zakaiko aminao Petera an: Tsy mbola hagneno aby ny akoho niany, de efa intelo andà tsy ahafantatra an’Aha anao.

Ny pôketra, ny bazary ar ny lelan’antsibe

35 De hoy mandy koa Izy nagnontsy an’azy: Raha niraiko anareo tsy hitondra pôketra na tantim-batsyLXII na kapa, ka nisy raha nahory anareo va? De hoy areo: Tsisy. 36 Ka hoy Izy nagnontsy andreo. Fa amin’izao, izegny managna pôketra de mitondrà, ôtran’izany koa ny tantim-batsy; de izegny tsy manan’gnantsy
LXIII, de mamarota lamba mba hividianana. 37 Aho mizaka aminareo, fa tsy mentsy tanteraka amin’Aha ny vôsoratra hoe: «Ka atao agnisan’ny mpanonta Izy» (Isa 53:12); fa ho tanteraka tegnany ny amin’Aha.
38 De hoy areo an: AzafadyLXIV ito misy antsibe roy. Ka hoy Jesosy nagnontsy andreo: Ampy izay.

Ny vavaka nataon’i Jesosy tao amin’ny tendrombohitra Oliva

39 Ka nivôka nandeha agny an-tendrombohitra Oliva, ôtran’ny fataony Izy, ka nagnaraka an’Azy ny mpianatrany.
40 Laha avy tagny areo de hoy Izy tamin-dreo: Mivavaha mba tsy halaim-pagnahy anareo. 41 De nisitaka bitaka andreo Izy, tokony ho taka-tily teo, de nandoalika mba hivavaka, nagnano hoe:
42 Baba a! Raha azonao atao, de alaviro an’Aha izao fijalena mahazo an’Aha izao, nefa tsy ny sitrapoko no atao, fa Nenao.
43 De nisy anjely avy tan-dagnitra niseho tamin’Azy sady nagnatanjaka an’Azy. 44 Roboka lôtra Izy, ka vômeka nivavaka mafy; de niteboteboka tamin’ny tany ny dignitrany sady ôtra rà.
45 Laha avy nivavaka Izy, de nitsangagna, ka nahita ny mpianatra azon-tory nohon’ny alahelony. 46 De hoy Izy nagnontsy andreo: Nagnino anareo raha azon-tory? Mitsangana, ka mivavaha, mba tsy halaim-pagnahy anareo.

Ny nisamborana an’i Jesosy

47 Raha mbola nizaka Izy, de nisy fokon’olo maromaro avy agny, niaraka tamin’zalahy atao hoe: Jodasy, agnisany tamin’ny roy ambin’ny folo lahy, neloha lalagna sady nagnantogna mba hagnoroka an’i Jesosy. 48 Ka hoy i Jesosy an: E! Jodasy, oroka ve gnga ny hamadihanao ny Zanak’Olo
*!
49 Ka laha nahita ny raha hitranga; teo areo de nagnontany an’i Jesosy areo hoe: AzafadyLXV, ka afaka mamira amin’ny antsibe ahay an?
50 Nisy zalahy raike, avy de namira ny mpiasan’ny leben’ny mpisorogna, ka nipisika ny tadigniny ankavanana. 51 Fa hoy Jesosy: Ampy izay! De nametrahany tagnanaile zalahy igny ka sitragna. 52 Ka hoy i Jesosy tamin’ny loan-dohan’ny mpisogna mban’ny mpiambigna ny tempoly* mban’ny zokiolo tonga hanambotra an’Azy: Ôtran’ny olo hanambotra dahalo mihintsy anareo tonga eto, miaraka amina antsibe mbana lefognaLXVI an?
53 Isan’andro isan’andro Aho taminareo tankianjan’ny tempoly*, nefa tsy nikasihinareo tagnana, fa izao no fotonanareo eresanareo amin’ny herin’ny mizigna.

Ny nandavan’i Petera an’i Jesosy

54 Nisambonin-dreo i Jesosy de nindan-dreo tan-dragnon’ny leben’ny mpisorogna. Ka nagnaraka talavidavitra tegny i Petera. 55 Namelogna afo tankianja be teo areo ka teo no nitobohany, de mba nitoboka teo mandy koa i Petera. 56 Nisy viavy mpaisa raike nahita an’azy nitoboka takekin’ny afo teo, de nizahany tsara ka hoy izy an: Niaraka tamin’Azy koa izalahy itỳ. 57 De hoy i Petera sady nandà: E! Raviavy itỳ, ndre aby io tsy fantatro.
58 Afaka kelikely de nisy zalahy raike mandy koa nahita an’azy nagnano hoe: E! Lehano, akama’io koa ny anao. De hoy i Petera an: E! Letsia, aia anagnako akama an’io. 59 Afaka adin’ny raike teo, de nisy olon-kafa koa natoky tegna nizaka hoe: Tena marina raha tsy Akamany koa i zalahy itsy, sady izy lateo Galelianina. 60 De hoy Petera: E! Le zalahe, tsy fantatro raha tenao ho zakaina. Ka raha mbola nizaka izy, de nisy akoho lahy nagneno. 61 Nitodika nizaha an’i Petera i Jesosy. De tadidiny ny raha nizakain-drỳ tamin’azy hoe: Tsy mbola magneno aby ny akoho niany, d’efa intelo anao andà tsy hafantatra an’Aha. 62 De novôka tambelagny tagny izy ka nitomagny mafy. 63 Nataon-dreo fimehezana i Jesosy sady nilamolamoiny,
64 nitapenany ny masony, de nagnontaneny hoe: Vinagnio hoe: Iza namango Anao teo?
65 Enjagna ny ompa mbana faniratsirana natom-dreo an’Azy.

Ny nitsaràn’ny Sinedriona an’i Jesosy

66 Raha vao nazava ny andro, de nivory ny zokiolo dia ny loan-dohan’ny mpisorogna mban’ny mpanora-dalagna, nitondra an’Azy ho egny amin’ny Sinedriona.
67 De nagnano hoe: Mba zakay aminay hoe: Anao ma i Kristy* io an! De namaly Izy hoe: Ndre hizaka Aho, de tsy hinônareo aby. 68 Ka na de hagnontany aza Aho, de tsy hamaky ianareo.
69 Fa hatramin’izao ny Zanak’Olo* de hitoboka antagnana ankanankavanan’ny herin’Agnahary.
70 De hoy areo marobe an: De Anao izany no Zanak’Andrianagnahary? Ka hoy Izy: Vôlazanareo fa Izaho no Izy. 71 Ka hoy areo an: Ka ino koa ilàntsena vavolombelogna amin’izany? Ny vatategnantsena mihintsy no maregny ny ampeony.

TOKO 23   

Ny nitsaràn’i Pilato an’i Jesosy

1 De ny olo marobe no nitsangana, hitondra an’i Jesosy agny amin’i Pilato, 2 de nampangaindreo hoe: Hitanay nagnodikodigna ny firenenay i lezalahy toy sady niraràny aby ny olo tsy handoa hetra amin’i Kaisara, Kristy* Mpanjaka no ilazany ny tegnany. 3 Nagnontanen’i Pilato Izy hoe: Ka Anao Mpanjakan’ny Jiosy* an? Ka nivaleny hoe: Vôlazanao.
4 De hoy i Pilato tamin’ny lohandohan’ny mpisorogna mban’ny fokon’olo: Tsy hitako ny heloka vitan’io lezalahy io. 5 Fa vômeka areo nandentika nagnano hoe: Nagnodikodigna ny lohan’ny fokon’olo Izy sady aeliny magneragna an’i Jodia ny fampenarany, nanomboka tagny Galilia ka hatretỳ.

Jesosy teo anatrehan’i Herôda

6 Raha naharegny an’izany i Pilato, de nagnontany raha olo avy agny Galilia i Jesosy. 7 Ka laha fantany fa avy agny amin’ny tany iandidian’i Herôda Izy, de nampagnateriny tagny amin’i Herôda, sady izy lateo koa mbola tao Jerosalema tamin’ny andron’io. 8 Hafalena an’i Herôda laha nahita an’i Jesosy; f’efa ela no nagniriany hahita an’Azy, satria efa naregny ny mombamomba an’Azy izy, sady nagnantegna hahita famantarana hataony. 9 Maro ny fagnontanena nagnontaneny an’Azy; nefa tsy namaly i Jesosy. 10 Ny lohandohan’ny mpisorogna mban’ny mpanora-dalàgna nijanonjanogna teo mandy sady nadeti-detika an’Azy fehizay. 11 Nifokafokain’i Herôda mban’ny miaramilany Izy ka nataon-dreo fiomehezana, de nampekanjoiny akanjo tsara Izy ka napodiny tagny amin’i Pilato. 12 De nanjary mpekama be i Herôda izy amin’i Pilato tamin’izany kanefa nifandrafy areo roy taloha.

Ny nanamelohana an’i Jesosy ho faty

13 Navorin’i Pilato aby ny lohandohan’ny mpisorogna mban’ny mpitsara mban’ny fokon’olo, 14 de hoy izy nagnontsy andreo: Nindanareo amin’aha atỳ Izalahy ity, fa nagnodikodigna ny lohan’ny fokon’olo hoy anareo, nefa tagnivonareo teto no nagnadignako an’Azy, nefa tsy mahita tsigny amin’ny fempanganareo an’Azy aho. 15 Tsy hitako ka, na de i Herôda koa aza, nagnapody an’Azy amintsena aty satria tsy nahita tsigny mba hamonôna an’Azy.
16 Ka saziko bitaka Izy, de avosotro.
17LXVII
18 Kanefa areo marobe indraike nirodogna nizaka hoe: Vonio agny io e! Ka avosory i Barabasy ho anay! 19 Ka i Barabasy io zalahy maherihery fihetsika sady kikihina tamin’ny fagnakorotagnan’olo tan-tanàna miaraka amin’ny famonôn’olo, izany nahotonga an’azy nampidirina tan-dragnomezigna. 20 Ka satria tien’i Pilato avosotra i Jesosy, de mbola nizaka mandy izy. 21 Nefa ny olo nivazavaza mafy hoe: Fantsio e! Fantsiho amin’ny hazo fijalena Izy e! 22 Ka hoy izy nagnontsy an-dreo fagnon-telony: Ka ino arika ny ratsy namboariny e? Tsy mahita heloka tokony hahafaty an’Azy aho; ka saziko Izy de avosotro. 23 Tsy nagneky areo ka nivazavaza mafy ny amin’ny hamantsiana an’i Jesosy amin’ny hazo fijalena. Sady nenahery ny feon’olo. 24 De neken’i Pilato tagny fangatahan-dreo.
25 De novosony le zalahy maherihery fihetsika sady kikihina amin’ny famonôn’olo, satria io no nangatahin-dreo; fa i Jesosy koza nomeny mba hagnamboarany sitrapony.

Ny namantsihana an’i Jesosy tamin’ny hazo fijalena

26 Raha nindan-dreo Izy de nisy zalahy kireanina raike angihana hoe: Simôna, vô avy nivarigna kanitozominy mba hitondra ny hazo fijalena nagnaraka an’i Jesosy. 27 Maro ny fokon’olo nagnaraka an’Azy sady nisy alam-biavy maro nandon-tratra nagnaraka an’Azy sady nitomagny. 28 Fa nitodika i Jesosy ka nahitan-dreo de nagnano hoe: E! Alambiavin’i Jerosalema; aza mitomagny an’Aha, fa mitomagniza ho an’ny tegnanareo mban’ny zanakareo. 29 Fa ho avy ny andro hizakany hoe: Sambatra ni kibo tsy niteraka mban’ny nono tsy ninonoana. 30 De hizaka amin’ny tendrombohitra izy hoe: «Mirodagnany zokiolo aminay, mbany amin’ny zana-bohitra hoe: Rarogny ahay» (Hos 10:8). 31 Fa raha izao anjo ny kakazo legna, de hagnano akory ny amin’ny kakazo maigna? 32 Nisy olon-dratsy roy lahy mandy koa, nindao hovonina maiaraka amin’Azy. 33 Ka laha tonga tamin’ny tany atao hoe: Ikarandoha areo, teo no namantsihany an’i Jesosy mban’ny olo-dratsy roy lahy igny, ny raike natao ankavanany de ny raike natao an-kaviany. 34 De hoy i Jesosy: Baba! Avelay ny helokany, fa tsy fantany ny raha ataony. De nagnamboaran-dreo loka ny fizarana ny akanjony. 35 Mbola maro ny fokon’olo nijery. Ny loholona nagneso an’Azy hoe: Izy aza namonjy olo, avelay Izy mba hamonjy ny tegnany, raha Izy marina no Kristin’Agnahary, nifidiny. 36 De nomeny mlaramila vinègra Izy sady nataondreo fimehezana.
37 Ka hoy areo an: Avoty ny tegnanao, raha Anao marina ny Mpanjakan’ny Jiosy*.
38 Nisy soratra tamboniny teo hoe: ITY NY MPANJAKAN’NY JIOSY. 39 Ny zalahy raike nifantsiana niaraka tamin’Azy teo de nanevatevan’Azy hoe: Tsy Anao ma i Kristy* izany an? Magnavotà tegna Anao de avoty koa ahay. 40 Fa hoy koza i lezalahy raike akamany nagnanatra an’azy hoe: Mba mataorà an’Agnahary anao lehano, na de samy efa vôsazy aza. 41 Rariny ny asena raha handray ny vokatry ny raha nataontsena asena, fa i Ralilahy io, tsy mba nagnano ratsy na de raike, 42 ka hoy izy an: Tadidio mandy aho a Jesosy raha tonga amin’ny fanjakanao Anao. 43 De hoy Jesosy nagnontsy an’azy: Aho mizaka aminao; fa niany de niany mandy anao de hifankahita amin’Aha, agny amparadisa*.

Ny nahafatesan’i Jesosy

44 Tokotokony tamin’ny ora fahenina teo, de mizigna aby ny tany marobe ka naharitra hatramin’ny ora fahasivy, 45 satria nemizigna ny masoandro, sady rota nizara roy koa ny lamban’ny hefitra tamin’ny tempoly*.
46 Ka nagnantso mafy i Jeosy hoe: «Baba, apetrako ampelatagnanao, ny fagnahiko» (Sal 31:5), ka laha avy nizaka an’izany Izy, de aigna. 47 Raha nahita ny raha nitranga teo i Kapiteny, de hagnome voninahitra an’Agnahary nagnano hoe: Tena olo-marina tegnany i Zalahy ity. 48 Raha nahita an’izany mandy koa ny fokon’olo izegny nagnatrika teo de nandini-tegna ka nandon-tratra. 49 Fany olo-patany mban’ny viavy maro izegny nagnaraka an’Azy hatagny Galelia dia nijanogna talavidavitra tegny nijery ny raha nitranga
50 Nisy zalahy raike angihana hoe: Josefa, anisan’ny Sinedriona, olo tsara fagnahy sady marina. 51 Tsy mba neken’ny zalahy io aby ny hevitra ratsin ny sasagny namboarin-dreo avy tagny Arimatia, tanànan’ny Jiosy*, izy de agnisan’ny nagnantegna ny fanjakan’Agnahary.
52 Nagnantonga an’Pilato izy, ka nangataka ny fatin’i Jesosy. 53 Nofognosiny ny faty ka nampidigniny tampaságna, raika agnaty lava-bato, tsy mbola nandevegnane olo. 54 Andro fiomagnana amin’ny Sabata* tamin’io. 55 Ny viavy nagnarka an’i Jesosy hatragny Galilia de nagnarka an’i Josefa tampaságna tagny, hijery ny fomba fandevegnana ny fatiny. 56 Ka raha nipody areo de nagnano zava-magnitra mbana menaka magnitra. Ka nizanogna areo laha tonga ny Sabata* arakan’ny lalàgna.

TOKO 24   

Ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty

1 Tamin’ny andro vôlongany tamin’ny herignandro vao mangiran-dratsy, de nadeha tagny amin’ny kobory areo nitondra zava-magnitra efa nomagniny. 2 Ka hitany fa, efa nivoha hoazy varangaram-pasagna.. 3 De niditra areo kanefa tsy nahita ny fatin’i Tompo Jesosy. 4 Ka raha mbola niady hevitra an’izany areo, de nisy zalahy rôlahy niseho tamin-dreo nagnano akonjo mamirapiratra. 5 De nangoaina areo ka nenkohoka, ka hoy areo rôlahy nagnontsy ndreo: nagnino anareo miaragna ny velogna atỳ amin’ny maty?
6 Tsy ato Izy, fa efa nitsangagna; tadidio ny raha nizakainy tamin-areo, tamin’Izy mbola tagny Galilia hoe: 7 Ny Zanak’Olo* de tsy mentsy atolotra antagnan’ny mpanota ka ho fantsiany ambonin’ny hazo fijalena, amin’ny andro fahatelo de histangangna. 8 De tsarôn-dreo ny raha nizakainy. 9 Ka nipody avy tampaságna areo, de nitantara an’izany tamin’ny akamany marobe, de tamin’ny raike ambin’ny folo lahy.
10 Teo mandy koa i Maria, endrin’i Jakoba; mban’ny zavavy sasagny, tagny de samy nivoria an’izany tamin’ny Apôstôly.
11 Kanefa neverin-dreo ho tapasira mandy izany raha nivorianin-dreo izany ka tsy ninôny.
12 Fa nitsangagna i Petera, de lasa niazakazaka tagny amin’ny kobory; ka niondrika izy, de ny lambam-paty mandy no hiutany nitokagna teo; lasa izy nody; sady zendagna nohon’ny raha niseho.

Tegny an-dalagna ho agny Emaosy

13 Tamin’ny andron’io mandy, de nisy zalahy rôlahy tamin-dreo, ho agny amin’ny vohitra raike angihana hoe: Emaosy, iraikambin’ny folo kilômetatraLXVIII miala an’ny Jerosalema. 14 De mbola raha nitranga igny mandy no nivorianindreo. 15 Ka raha mbola nivoria sady nandinika an’izany tsara areo, de nagnantogna i Jesosy ka niaraka tamin-dreo teo.
16 Fa ny mason-dreo efa vôsakagna tsy halala an’Azy. 17 ka hoy Izy nagnontsy an- dreo: Ino raha koraninareo an-dalagna atỳ izao? De nijanogna areo sady nalahelo.
18 Ka i le zalahy raike atao hoe: Kleopasy no namaly ka nagnano hoe: De mba Anao raike angaha vahiny nitoboka ao Jerosalema tsy nahalala an’izany? 19 Fa hoy izy nagnontsy andreo: Fa raha magnano akory izao? De hoy areo rôlahy an: Ny amin’i Jesosy avy agny Nazareta, mpaminagny tegna matanjaka tamin’ny asa, tamin’ny fizakàna, ny amin-Jagnahary mban’ny fokon’olo marobe, 20 no natolotry ny lohandohan’ny mpitsara amintsena eto mba homelohina ho faty; ka nifantsiandreo tamin’ny hazo fijalena Izy. 21 Nefa Izy no nantegnainay hagnavotra an’i Israely; tsy izany mandy fa niany no andro fahatelo nitrangan’izany. 22 Ny zavavy sasagny tagny vô maraigna no mahavery hevitra anay io. 23 Nizaka taminay areo fa tsy hita tao koa ny faty, fa anjely no hitan-dreo tao nizaka fa velogna Izy. 24 De nandeha ny sasagny taminay ho agny amin’ny kobory, nagnamarina ny raha nizakain’ny zavavy io; nefa Izy tsy hitany tao tokôtre.
25 Ka hoy Izy nagnontsy andreo: Ka môla anareo sady tsy misaigna ka tsy no ny raha nizakain’ny mpaminagny. 26 Ka tsy tokony heretan’i Kristy* ma izany mba hidirany amin’ny voninahiny an? 27 Hatragny amin’i Mosesy mban’ny mpaminagny marobe no nanombohany nizakana ny momba an’Azy ao amin’ny sorotra Masina manontolo. 28 Efa nagnakeky ny vohitra andihanandreo izy rôlahy, nefa i Jesosy mbola hagnano handeha an-tany lavitra. 29 Fa nitazomindreo Izy hoe: Mizanogna aminay eto arô! Fa efa ho aligna ny andro. De niara-nijanogna tamin-dreo Izy. 30 Ka niara-nitoboka tamin-dreo, de nandramby mofo Izy sady nisaotra, de nivakiny ny mofo ka nizarainy. 31 Izay vô nahiratra ny mason-dreo ka nahafantatra an’Azy; tampoka teo, de tsy hitan-dreo koa Izy. 32 Nikoràna areo hoe: Tsy nidobodoboka ny fontsena, tamin’Izy nikorana tamintsena nagnara-dalagna igny de tamin’Izy nizaka ny dikan’ny sorotra Masina tamintsena igny koa? 33 Lasa izy rôlahy nipody ho agny Jerosalema tamin’ny andron’igny, ka niaogna tamin’ny mpianatra raike ambin’ny folo lahy mban’ny akamany, 34 sady nikoragna hoe: Efa nitsangagna marina ny Tompo, niseho tamin’i Simôna. 35 Ka nitantarain-dreo koa ny raha nitranga tamin-dreo tan-dalagna tegny mbany namakiany ny mofo.

Ny nisehoan’i Jesosy tamin’ny mpianany

36 Raha mbola samy nitantara teo areo marobe, de nitsangagna tagnivon-dreo teo i Jesosy ka nagnano hoe: Fiadagnana ho anareo. 37 De taitra areo sady nangoaina, satria angatra no nieritreretan-dreo an’Azy. 38 Nefa hoy i Jesosy nagnontsy andreo: Ka ino maha taitra anareo? Sady magnino anareo raha misalasala?
39 Jerevo ny tagnako, ny tongotro; fa Iaho mandy itỳ, tsapay Aho ka jahay, ny angatra tsy mba managna nofo aman-drà ôtran’ny hitanareo an’Aha izao. 40 Laha avy nizaka an’izany Izy, de natorony andreo ny tongotra aman-tagnany.
41 Ka raha mbola tsy nino mandy areo satria faly lôtra sady mbola varena no zendagna, de hoy i Jesosy an: Mbola misy hanina aminareo ao an? 42 De nomeny silaka laokandrano natono izay Izy. 43 Nalainy de nohaniny tamasondreo teo. 44 De hoy Izy nagnontsy andreo: Efa nizakaiko taminareo, tamin’ny Aho mbola taminareo, fa tsy mentsy hiseo aby ny vôsoratra ao amin’ny lalàgn’i Mosesy mban’ny mpaminagny, mban’ny Salamo momba an’Ahy. 45 De namoha ny saignandreo Izy mba hahalalàny ny Soratra Masina. 46 Ka hoy Izy an: Araka ny vôsoratra de tsy mentsy hijaly i Kristy* ka hatsangagna amin’ny maty amin’ny fahatelo androny. 47 Ka tsy mentsy torina amin’ny agnarany ny fibebàhana mban’ny famelàn-keloky ny firenena marobe manomboka eto Jerosalema. 48 Anareo no vavolombelona an’izany. 49 Ka hiraiko anareo amin’ny fampagnantenan’ny Abako; fa mitoboha an-tanàna eto anareo alohake, mandra-pazaônareo ny hery avy agny ambony. 50 Nindan’i Jesosy areo hatragny Betania, ka nagnampatra ny tagnany Izy sady nitso-drano andreo. 51 Raha mbola nitso-drano andreo teo Izy, de nisaraka tamindreo, ka nakarina ho agny andagnitra. 52 De nenkohoka tamin’Azy teo areo, de nipody ankafalena ho agny Jerosalema aveo.
53 Isan-andro isan-andro areo de nakalaza an’Agnahary tankianjan’ny tempoly.


FANAZAVANA TENY SASANY   

A

Agny ambony [any ambony]

Avo.

Amboahaolo; Amboadia na Amboadihy

Amboa mitovy amin’ny alika.
Amboadia: Mitovitovy amin’ny alika fa masiaka sy mampidi-doza ary lehibe kokoa; a
mboahaolo: Mitovitovy amin’ny amboadia fa kely kokoa (mitovy habe amin’ny fossa) sy menamenatra. Mamitaka na fetsy na mpandainga izy ao amin’ireo tantara ireo.

Andrognana [andronana]

Famaky.

Angatra

Matoatoa na lolo.

Antsibe

Lelan-tsabatra na sabatra

areo na areo

Izy ireo.

Asena

Isika.

B

Baba

Ray / dada.

Bata

Jereo ny Efaha, ny Filazana Fiatiana.

Belzeboba

Ny anarana Belzeboba dia mifandray amin’i Bala andriamanitra Kananita.

Beelzebub dia anarana iray hafa an’ny satana.

Bilo

Tromba / Fanahy Ratsy. Jereo ny ‘demonia’.

Borikiny na boriky

Ampondra na boriky: Biby mitovitovy amin’ ny soavaly fa kely, izay atao koa hoe boriky. Bibidia fahiny mpiraotra eny amin’ny fondra.

D

Dahalo

Jiolahy

Demonia,devoly, Satana

Samy anarana ilazana ny fagnahy ratsy ireo. Ny hoe demonia dia fagnahy ratsy mampijaly ny olona. Ny hoe devoly dia midika hoe mpifosa, mpiampanga. ny hoe Satana dia midika hoe mpanohitra, mpiampanga eo amin’ny fitsarana. Ny anarana iantsoana azy ireo koa dia hoe Ilay ratsy, ny fahavalo, ny menarana, ny dragona.

Denaria

Jereo ny Filazana Anaram-bola.

E

Endriny

Reny.

Enjagna

Maro / betsaka / be dia be

F

Fariseo

Anaran’ny antoko ara-pivavahana lehibe teo amin’ny Jiosy tamin’ny andron’i Jesosy. Ny anarany de midika hoe «izay miavaka amin’ny maro».

Fehy

Jamba.

G

Gôgôka

Goaika: Vorona lehibebe salasalany, mainty ny volony, fa eo amin’ ny tendany no misy fotsy mihodidina toa fehivozona; vorona mihinana nofom-biby ny goaika ary malaza ho mpihinana ny voanjon’ olo maniry koa.

H

Hadesy

Tao amin’ny fitoeran’ny maty, na tany ambany, fa any araka ny fihevitry ny Jody, no fitoeran’ny maty rehetra, nefa miavaka sy misy elanelany ny tsara sy ny ratsy. Afobe indrindra ny an’ilay mpanan-karena (jereo Lioka 16:24,28).

Hajotso

Haetry.

Hala

Maingoka: Bibikely misy tanabeny roa mangeja eo anoloana, ary ny kibony miafara amin’ ny rambo mifaingoka izay manindrona misy poizina.

I

Iabany

Rainy / sadany.

Iraimbilanja

Asariona: Jereo ny Filazana Anaram-bola.

Iregny

Ireo / ireny.

Izegny [izeny]

Izany, izay.

J

Jentilisa

Ilazana ny hafa firenena noho ny firenena Israely.

Jiosy

Midika hoe ireo mponina any Joda. Rehefa tafaverina avy tany Babilona ny Zanak’Israely dia tany Joda izy ireo no nivantana io izany dia ilazana ny Israely efa tafaverina avy tany amin’ny fahababoana.

Jodia

Rehefa tonga teo ambany fitondrana Romana Israely, nanomboka tamin’ny taona 63 tal JK, de tonga fari-piadidiana iray i Joda. Noho izany, ao amin’ny Testamenta Vaovao de Jodia no ilazana an’i Joda taloha.

K

Ka

sy, ary.

Kobory

Fasana.

Kora

Jereo ny Homera, ao amin’ny Filazana Hiatiana

Kristy

Tenyp Grika mitovy amin’ny hebreo hoe Mesia, midika hoe Voahosotra, ary tonga anarana manambara ny maha Mpanjaka voahosotra an’i Jesosy. Jereo ny ‘Mesia’.

L

Laha

Indray / Raha / Rehefa / Ndreka.

Lambo

Kisoa.

Lango

Salohim-bary.

Lasakorazagna [lasan-korazana]

Ilazana ireo efa maty. Ny olo Kristiana mampiasa ny teny: Nodimandry.

Lebeko

Tompoko.

Lepta

Jereo ny Filazana Anaram-bola.

lelan’antsibe

Lelan-tsabatra na sabatra

Levira

masirasira.

Levy

Levy na Levita: Lehilahy avy amin’ny fokon’i Levy tamin’ny fanompoana tao amin’ny tabernakely* sy ny tempoly*.

M

Mandy

Ihany koa.

Makorelina

Mpivaro-tena na vehivavy janga: Vehivavy mivelona amin’ ny fitondran-tena ratsy.

Mandoalika (menkohoka)

Miankohoka.

Mangaike

Miantso.

Mangoaigna [mangoaina]

Matahotra.

Manirano

Aretina mitarika tsiranoranoka hiangona amin’ ny tenan’ ny olombelona, ao amin’ ny faritra iray, indrindra ny kibo, ny ranio, sns, ka mahatonga an’ ireo hibontana be.

FANAZAVANA TENY SASANY

Mavozo

Antitra.

Mentomboka

Miandoha.

Minogna [minona]

Misotra.

Mipody

Miverina.

Mitoboha

Mipetraha

Mitoboka

Mipetraka.

Môla [moala]

Adaladala, misy kely.

Mosaregna

Noana.

Mpagnani-ketra [mpanani-ketra]

Mpamory hetra.

Mpaminagny na profeta [mpaminagny]

Mampiasa eto ‘mpaminagny’, fa mety ho ‘mpanandro’ na ‘profeta’ ihany koa.

Mpagnavotra [mpanavotra]

Mpamonjy.

Mpiarakandro ondry na omby (mampiasa ‘mpiambigna’ mety amin’ny biby rehetra)

Mpiandry.

Mpitsabo na mpagnano fagnafody na dokotera

Indraindray ‘Ombiasy’, fa mampiasa ny teny ‘mpitsabo’ satria ny ombiasy manao ny ody na mosavy ary miresaka amin’ny fanahay hafa izy. Ny ombiasy tsy mitovy ny mpitsabo satria ny mpitsabo magnano fagnafody marina.

N

Nagnampatra

Nanijitra.

Nenga,henga, menga

Niala, hiala, miala.

Nilamoina (nivangoina)

Mikapoka

Nivonìny

novonoina > vonoina (vono).

P

Paradisa

Teny Grika, izay nanondro sahan’andriana mahafinaritra, feno hazo maniry. Ao amin’ny Genesisy 2:15 dia io voambolana «Paradisa» io no nandikan’ny Septanta na ilay Testamenta Taloha voadika ho grika, ny hoe «saha» tao Edena ka izany no nahatonga ny fiteny hoe «Paradisa», ilazana ny toeram-pahasambarana, sady toeram-piandrasana vantanin’ny voavonjy any ankoatry ny fahafatesana. Izany fahalalana faran’izay tsotra izany no nampiasain’i Jesosy teo amin’ny hazo filaliana, rehefa niteny tamin’ilay jiolahy teo akaikiny Izy, mba hilazany fa miaraka amin’izay dia efa naman’ny voavonjy izy.

Pôketra

Kitapom-bola

R

Roagna[roana] (ragna)

Rahona.

Robo

Voninahitra; mandòka; fanajàna.

Roboka

Reraka.

Roy

Roa.

S

Sabata (Sabotsy)

Teny Grika midika hoe Fitsaharana.

Ny Sabata dia ny andro fahafito amin’ny herinandro (ny Asabotsy), ary voatendry hohamasinina ho andro fitsaharana. Araka ny fanisana ny andro tamin’izany rahateo, ny Sabata dia nanomboka ny Zoma hariva nilenti-masoandro ka nifarana ny Asabotsy hariva milenti-masoandro.

Sadoseo

Ny anarany de avy amin’ny anaran’i Sadoka, Mpisoronabe tamin’ny andron’i Davida sy i Salomona, sady areo no anisan’ny antokom-pivavahana lehibe tamin’ny andron’i Jesosy, miaraka amin’ny fariseo*.

Samaritana

I Samaria dia faritra anelanelan’i Jodia sy i Galilia. Tamin’ny taona 721 tal JK, rehefa nopotehin’ny Asiriana ny fanjakana Avaratra, dia nalevany ho babo tany Asiria ny olo ambony tamin’ny Israeliana izay nonina tao ka nosoloany olo avy tamin’ny firenen-kafa. Noho izany dia tonga nifangaro firenenkafa ny mponina tao ka noheverin’ny Jiosy na ny mponina tany Jodia ho tsy madio, hany ka tsy nifampiraharaha ny Jiosy sy ny Samaritana. Nanana ny fombam-pivavahany manokana tao amin’ny tendrombohitra Gerizima izy ireo ary tsy nanaiky ho Tenin’Andriamanitra afa-tsy ny boky dimy voalohany ao amin’ny Testamenta Taloha ihany. Nopotehin’ny Jiosy izany Tempoliny* izany tamin’ny taona 128 tal JK. Mbola misy hatramin’izao ny fokon’ny Samaritana.

Sinagoga

Teny Grika midika hoe fiaraha-mivory. Toerana iray izay nihaonan’ny Jiosy isaky ny sabata ho an’ny fanompoam-pivavahana ho an’ny besinimaro. Mety ho foiben’ny fiainana jody sy sekoly ho an’ny ankizy jiosy izany.

Sinedriona

Avy amin’ny teny Grika: Io no ambaratongam-pisarana ambony indrindra teo amin’ny Jiosy tamin’ny andron’ny fitondrana romana, mitsara ny raharaha lehibe rehetra na ara-piaraha-monina, na ara-pivavahana. Ny mpisoronabe no mitarika azy io, ary nisy 71 lahy ny mpikambana tao, avy amin’ireo lehiben’ny mpisorona, ireo loholona ary ireo mpanoradalàna. Afa-tsy ny Sinedriona tao Jerosalema izay notarihin’ny Mpisoronabe dia nisy koa ireo sinedriona madinika: Mat 10:17; Mar 13:9.

Stadio

Jereo ny Halava sy Halavirana.

T

Tabernakely

Avy amin’ny teny Latina hoe «tabernaculum», izay midika hoe «tranolay». Fomba nahazatra ny nandikana ny Mishkan («fonenana», izay hoe fonenan’NY TOMPO), hoe «tabernaculum». Ny teny hebreo hoe Mishkan dia manondro ilay tranolay lehibe izay voarafitra (Eks 25-27; 40), ary indraindray dia ilazana koa ny Tempoly*, amin’ny lahatsoratra mirindra (Sal 84:1). Jereo koa ny hoe «Tranolay fihaonana».

Tafapody

tafaverina.

Taka-tily / taka/toraka

Mitora-bato.

Tantim-batsy

Kitapom-batsy

Tempoly

Nivavaka sy nanompo tamin-Jagnahary tao amin’ny tempoly ny Jiosy mitovitovy amin’zao ny mpino christiana amin’ny fiangonana.

Ny ‘tempoly’ mitovitovy fiangonana lehibe sy manan-danja na ny lapa-be masina.

Io no tempoly tamin’ny andron’i Jesosy. Noravan’ny Roamana tamin’ny taona 70 ary tsy nisy nanangana azy intsony.

TOMPO

Ao amin’ny Soratra Masina de midika izany hoe: ‫יהוה‬/YHWH [IAHVEH na YAHWEH].

V

Vinègra

Vinaingitra
(Jereo
Lioka 23:36 ary Salomo 69:22).

Vôndroy [voandroy]

Roimemy

Vôrôka [voaroaka]

Esorina /voarohaka

Z

Zagnahary [Zanahary]

Andriamanitra.

Zanak’Olo

Ny
hoe «zanak’olona» de midika tsotra hoe «olombelona». Io anarana
io de miasa betsaka ao amin’ny boky Ezekiela, ilazan’ny
Fanahin’Andriamanitra an’i Ezekiela mpaminagny. Izay marihina
indrindra de ilay fahitana ao amin’ny Daniela 7:13, izay manambara
ilay «toy ny zanak’olona avy eny amin’ny rahon’ny lanitra»,
fahitana izay manambara ny Mesia ho avi hitsara izao tontolo izao. Ao
amin’ny Testamenta Vaovao, de io anarana hoe «Ny Zanak’olona» io no
ilazan’i Jesosy ny tenany, koa ambarany amin’izany fa Izy no
voalazan’ny Daniela 7:13, ka anambarany fa tena olombelona tokoa Izy,
ary tena Andriamanitra tokoa satria nidina avy tany an-danitra.

Zegny [zeny]

Aloavy.

Zelota

Midika
hoe mazoto, mafana fo: Antokon’ny sekta Jiosy iray, mpitolona ho
an’ny tanindrazana.

Zendagna [zendana]

Gaga.


FILAZANA ANARAM-BOLA   

Ao
amin’ny Testamanta Taloha

Tany
aloha tany teo amin’ny
Israely dia tsy vola no nampiasaina fa akory volafotsy na koa
volamena
no nolanjaina,
ary indraindray koa varahina; koa ny filamatra dia sekela volafotsy milanja 11.4 gr. Matekika ny vola dia lazaina tsotra hoe «volafotsy».

Tamin’ny andron’ny Persiana dia nisy ny atao Hoe dareka (volamena 8 gr.), ary ny drakma, mitovitovy amin’ny dareka.

Kesita, anaram-bola fahizay, izay tsy fantatra ny lanjany.

Tamin’ny
andron’ny Testamenta Vaovao
dia vola romana sy grika no niasa ka nisy volafotsy ary nisy varahina.

Volafotsy

1 drakma (grika) = 1 denaria (romana), izay karaman’ny mpiasa indray andro tamin’izany.

1 statera = drakma efatra

1 mina = 100 drakma

1 talenta = 60 mina = 6000 drakma

Varahina

Lepta (grika), nadika hoe «farantsakely». Io no vola madinika kely indrindra.

1 kaodiranta = lepta roa

1 asarion (grika) = 1/10-n’ny denaria

FILAZANA FIATIANA   

1 homera (voamaina) = 1 kora = 393,3 litatra

1 efaha (voamaina) = 1 bata (ranon-javatra) = 1/10-n’ny homera = 39 litatra

1 sea (koba na voamaina) = 1/3-n’ny efaha = 12,148 litatra eo ho eo

1 vata famarana, grika: Modion = 8,7 litatra

1 hina = 6 litatra (ranon-javatra)

1 omera = 3,6 litatra

1 kaba = 2 litatra

1 loga = 0,5 (ranon-javatra)

HALAVA   

1 hakiho (ao amin’ny Testamenta Taloha) = 50 sm eo ho eo

1 hakiho (ao amin’ny Testamenta Vaovao) = 45 sm

1 zehy = 25 sm eo ho eo

1 vodivoapelatanana = 8 sm eo ho eo

1 voantondro = 2 sm eo ho eo

1 eram-paladia = 30 sm

HALAVIRANA   

1 maily = 1500 m

1 stadio = 185 m


FANAMARIHANA FARANY   

I

Na ‘an-tagny efitra’.

II

Na ‘mandohalika’.

III

Na ‘an-tany efitra’.

IV

Na ‘an-tagny efitra’.

V

Diman-jato denaria: Karaman’ny 500 andro.

VI

Na ‘demony’.

VII

Na ‘an-tagny efitra’.

VIII

Na vatsy.

IX

Na tranolay.

X

Amboahaolo (Jereo ny fanazavana teny sasany).

XI

Amin’ny sora-tanana sasany de misy: 72.

XII

Na vatsy.

XIII

Amin’ny sora-tanana sasany de misy: 72.

XIV

Denaria roy: Karaman’ny roy andro.

XV

Amin’ny teny ofisialy: Tompoko.

XVI

Ibid.

XVII

Amin’ny sora-tanana sasany ampio hoe:Atao ny sitraponao, eto an-tany hatra an-dagnitra agny.

XVIII

Amin’ny teny ofisialy: Mpampianatra.

XIX

Amin’ny teny ofisialy: Mpampianatra.

XX

Amin’ny teny ofisialy: Tompoko.

XXI

Amin’ny teny ofisialy: Tompoko.

XXII

Amin’ny teny ofisialy: Tompoko.

XXIII

Ibid.

XXIV

Amboahaolo(Jereony fanazavana teny sasany).

XXV

Manirano(Jereony fanazavana teny sasany).

XXVI

Amin’ny sora-tanana sasany mizaka:Zanaka. Ny borikymitovitovyny soavaly kely.

XXVII

Amin’ny teny ofisialy: Tompoko.

XXVIII

Zanaka’ombymatavy

XXIX

Diloilo:Eto menaka oliva.

XXX

Zatobata = 3900 litatra.

XXXI

Zatokora = 39.330 litatra.

XXXII

Valo-polokora = 31.464 litatra.

XXXIII

Hadesy(Jereony fanazavana tenysasany).

XXXIV

Amin’ny teny ofisialy:Mpiampianatra

XXXV

Sambofiara

XXXVI

Amin’ny sora-tanana sasany ampio hoe: 36Hisy royzalahyagny an-tsaha; ny raike de alainasady ny raike de abela.

XXXVII

Amin’ny teny ofisialy: Tompoko.

XXXVIII

Amin’ny teny ofisialy:Mpampianatra.

XXXIX

Amin’ny teny ofisialy: Tompoko.

XL

Naolo ambony

XLI

Amin’ny teny ofisialy: Tompoko.

XLII

Ibid.

XLIII

Amin’ny teny ofisialy: Tompoko.

XLIV

Ibid.

XLV

Ny boriky mitovitovyny soavaly kely.

XLVI

Ibid.

XLVII

Ibid.

XLVIII

Amin’ny teny ofisialy: Mpampianatra.

XLIX

Na loholona.

L

Amin’ny teny ofisialy: Mpampianatra.

LI

Ibid.

LII

Amin’ny teny ofisialy: Mpampianatra.

LIII

Tompoko

LIV

Amin’ny teny ofisialy: Mpampianatra.

LV

Hohitsahin’ny Jentilisa*

LVI

Siny.

LVII

Amin’ny teny ofisialy: Mpampianatra.

LVIII

Nakapoaka.

LIX

Ibid.

LX

Jentilisa*.

LXI

Amin’ny teny ofisialy: Tompoko.

LXII

Navatsy.

LXIII

Manan-tsabatra.

LXIV

Amin’ny teny ofisialy: Tompoko.

LXV

Amin’ny teny ofisialy: Tompoko.

LXVI

Langilangy.

LXVII

Amin’ny sora-tanana sasany ampio hoe: 17 Fa tsy mentsy mamosotra zalahy raike ho an’olo arỳ amin’izao andro fetyizao.

LXVIII

Enim-polo stadio (jereo ny Halavirana).